January 2, 2011

BIDAR DAILY CRIME UPDATE : 02-01-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 02-01-2011

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 01/2011 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 01/01/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀA¢Ã±ÀégÀ ©. PÀÄA¨ÁgÀ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ oÁuÉ EªÀgÀÄ PËrAiÀiÁ¼À (J¸ï) UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁUÀ ¨ÁwäzÁgÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܽAiÀÄjAzÀ w½zÀÄ §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ²æÃ¥Àw vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀ£À ºÉAqÀw vÀAUɪÀiÁä ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: PËrAiÀiÁ¼À (J¸ï) EªÀj§âgÀÆ ºÁUÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ©gÁzÁgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼À ºÉÆîUÀ¼ÀÄ PËrAiÀiÁ¼À(J¸ï) UÁæªÀÄPÉÌ ºÀwÛ EzÀÝ vÀqÉÆüÁ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è MAzÀPÉÆÌAzÀÄ ºÀwÛ EzÀÄÝ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7-8 wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À »AzÉ ²æÃ¥Àw ©gÁzÁgÀ EªÀ£ÀÄ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ©ÃgÁzÁgÀ EªÀ£À ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É C£ÀÄߪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è CªÀgÀªÀgÀ°è ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 24/11/2010 gÀAzÀÄ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ©gÁzÁgÀ EªÀ£À ºÉAqÀw ¸ÀzÀj vÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°è EzÁÝUÀ CªÀgÀ ºÉÆîzÀ°è£À C¯Áè (±ÀÄAp) ¨É¼ÉAiÀÄ°è£À ¸Àé®à ¨sÁUÀ AiÀiÁgÉÆ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ UÉÆüÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆîzÀªÀ£ÁzÀ DgÉÆævÀgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr UÉÆüÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀÄzsÀå D¹ÛºÁ¤ ºÁUÀÄ fêÀ ºÁ¤AiÀiÁUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 02/2011 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 01/01/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀA¢Ã±ÀégÀ ©. PÀÄA¨ÁgÀ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) §.PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ oÁuÉ PËrAiÀiÁ¼À (J¸ï) UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃnÖ ¤ÃrzÁÝUÀ ¨ÁwäzÁgÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܽAiÀÄjAzÀ w½zÀÄ §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀ£À ºÉAqÀw ±ÀPÀÄAvÀ¯Á UÀAqÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: PËrAiÀiÁ¼À (J¸ï) EªÀj§âgÀÆ ºÁUÀÆ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ²æÃ¥Àw vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ©gÁzÁgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼À ºÉÆîUÀ¼ÀÄ PËrAiÀiÁ¼À(J¸ï) UÁæªÀÄPÉÌ ºÀwÛ EzÀÝ vÀqÉÆüÁ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è MAzÀPÉÆÌAqÀÄ ºÀwÛ EzÀÄÝ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7-8 wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À »AzÉ ²æÃ¥Àw ©gÁzÁgÀ EªÀ£ÀÄ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ©ÃgÁzÁgÀ EªÀ£À ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉ¢gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.