January 4, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 04-01-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 04-01-2011

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 01/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦.DåPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 03-01-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ f.J¸ï.©gÁzÁgÀ ¦.J¸ï.L.(PÁ.¸ÀÄ) OgÁzÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ §¸ïì ¤¯ÁÝtzÀ ©æeï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¤AvÀÄ £ÉÆÃr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ RAqÀÄ vÀgÀAzÉ ªÀÄÄPÀÄAzÀgÁªÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: OgÁzÀ EªÀgÉ®èjUÉ zÀ¸ÀÛVÃj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 01/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03/01/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤî vÀAzÉgÀ«ÃAzÀæ PÀnÖªÀĤ ªÀAiÀÄ: 16 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À, ¸Á: ¨É£ÀQ¥À½î, vÁ: aAZÉÆýî EvÀ£ÀÄ ¨É£ÀQ¥À½î ¢AzÀ alUÀÄ¥ÁàPÉÌ DgÉÆæ ¢¥ÀgÁd vÀAzÉ ªÉÊfãÁxÀ EvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-32/E-7385 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß alUÀÄ¥Áà- ªÀÄĸÀÛj gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÉÆúÀ£ÀgÁªÀ UÉÆqÀPÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ E£ÉÆߧâ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA J.¦-10/J.Dgï-9822 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÉÆúÀ£ÀgÀrØ vÀAzÉ ZÀAzÁægÀrØ §¼ÀUÁgÀ ¸Á: UÉÆÃ¥À£À¥À½î (J.¦) E§âgÀÆ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ, DgÉÆæ ¢¥ÀgÁd ºÁUÀÆ ªÉÆúÀ£ÀgÀrØ EvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽwÛzÀÝ ±ÀPÀÄAvÀ¯Á ºÁUÀÄ ®PÀëöät gÀªÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. ]

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 01/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 03-01-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ vÀgÀ£À¼Éî ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¹zÉÝñÀégÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J-39/JZï-1511 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ PÀÆæ¸Àgï fÃ¥À £ÀA PÉ.J-28/JA-4861 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¯ÉUÉ G©âzÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ, §®UÁ°UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 02/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03-01-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÉëAzÀæ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ¥ÁgÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: °AUÀAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ ªÀÄ£ÉUÀ½UÉ Qð ºÁQ ºÉÆ®PÉÌ J¼Àî CªÀiÁªÁ¸Éå ºÀ§âUÉÆøÀÌgÀ ºÉÆÃVgÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ C®ªÀiÁj Qð vÉUÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ 1) 4 vÉÆ¯É ZÀ¥Àà¼ÀºÁgÀ C.Q. 48,000/- gÀÆ, 2) 3 vÉÆ¯É 2£ÀPÉèøï C.Q. 48,000/- gÀÆ, 3) 2 vÉÆ¯É 1¯ÁQÃmï C.Q.38,000/- gÀÆ, 4) 3 1/2 vÉÆ¯É ¹AUÁgÀ ¸ÀgÀ C.Q 48.000/- gÀÆ, 5) 1 ¨ÉÆÃgÀªÀiÁ¼À ¸ÀgÀdªÀ¼ÀUÁ C.Q. 19,000/- gÀÆ, 6) 1 vÉÆ¯É RqÀUÀ C.Q 19,000/- gÀÆ, 7) 5 vÉƯÉAiÀÄ 5 GAUÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q 90,000/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ §AUÁgÀ C.Q. 3 ®PÀë 10 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀµÀÄÖ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 35 ¸Á«gÀÄ gÀÆ MlÄÖ §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3 ®PÀë 45 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀµÀÄÖ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 02/2011 PÀ®A 498(J), 504, 307 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01/01/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ®Qëöä UÀAqÀ gÁd±ÉÃRgÀ PÀ®ÄâVð ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À, ¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà PÀ®ÄâVð ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À, ¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢£ÀUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¤£Àß £ÀqÀvÉ ¸ÀjAiÀiÁV®è, ¤£ÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è C£ÉÊwÃPÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢gÀÄwÛ CAvÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, DzÀgÉ EAzÀÄ ºÉÆgÀV¤AzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀåªÁV ¤Ã£ÀÄ ¢£Á®Ä ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ eÉÆÃvÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ªÀiÁqÀÄwÛ EAzÀÄ ¤£ÀUÉ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ CAzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ¥Áè¹ÖPÀ qÀ©âAiÀÄ°èzÀÝ J¹qï ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÁQgÀÄvÁÛ£É, DzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄÄRzÀ ªÉÄïÉ, JzÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, JqÀUÉÊ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ªÉÄÃ¯É ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É PÁ®ÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É J¹qÀ¢AzÀ ¸ÀÄlÖ ¨sÁjUÁAiÀļÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.