January 21, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 21-01-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 21-01-2011

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 01/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-01-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸À«ÃvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÁUÀ£ÁxÀ ©ÃgÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÀ, ¸Á: ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ ªÁr EPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ©ÃgÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÆrzÀ CªÀÄ°£À°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ JAqÉÆøÀ®á£ï QæëģÁ±ÀPÀ OµÀzsÀªÀ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÁUÀ vÀPÀët DvÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 20-01-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Ä ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 11/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/1/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺Àj vÀAzÉ ªÀiÁ®Ä PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ zÀ°vÀ ¸Á: ªÀÄÄgÀªÀÄ (JªÀiï.J¸À) EvÀ£ÀÄ ªÀÄÄA§¬ÄAiÀÄ°è vÀªÀÄä ¯Áj £ÀA JªÀiï.ºÉZï-25/AiÀÄÄ-317 £ÉÃzÀgÀ°è PÀ©âtzÀ ªÉÊgï §AqÀ® vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ZÉ£ÉÊUÉ gÁºÉ £ÀA.9gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 21/1/2011 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ zÁn d£ÀvÁ £ÀUÀgÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ PÀAmÉ£ÀgÀ ¯Áj £ÀA. JªÀiï.ºÉZï-04/J¥sï-6091 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÁ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊqÀ ©lÄÖ gÉÆÃr£À §®PÉÌ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯ÁjCUÉ rQÌ ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DgÉÆæUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ(©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 10/2011 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/1/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁð¢ D¢¯ï vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ¥ÉÊ®ªÁ£À ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, G: ¯Áj QèãÀgÀ £ÀA J¦-28/JPÀì-5299, ¸Á: f£ÁßgÁªÀÄ, vÁ: vÁAqÀÆgÀ (J¦) EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ ¯ÁjAiÀÄ ªÀiÁ°PÀ E§âgÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è ¥sÀ¹ð ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÁAqÀÆgÀ¢AzÀ ©lÄÖ gÁºÉ £ÀA.9gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¯Áj ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ J£ï.ºÉZï.9gÀ gÉÆÃr£À ªÀqÀØ£ÀPÉÃgÁ ¹ªÁgÀzÀ°è 0300 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ¯Áj PÀAmÉÆæî ªÀiÁqÀzÉ CwªÉÃUÀ¢AzÀ gÉÆÃr£À JqÀPÉÌ MAzÀÄ VqÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¯Áj ¥ÀÆwð dRAªÁV ¯Áj ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ªÀi˯Á£Á ¸Á: vÁAqÀÆgÀ, f: gÀAUÁgÉrØ (J¦) EvÀ£ÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 13/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19, 20/01/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÉƺÀäzÀ CjÃ¥sï vÀAzÉ °AiÀiÁºÀPÀÛ C° §gÀr ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, ¸Á; ªÀÄAoÁ¼À, vÁ; §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ 1) £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÁ¬Ä¯ï 18 ¦Ã¸ï C.Q. 32,357/- gÀÆ, 2) ªÉÄÊPÉÆæêÀiÁåPïì ªÉÆèÁ¬Ä¯ï 17 ¦Ã¸ï C.Q. 27,873/- gÀÆ, 3) ¯ÁªÁ ªÉÆèÁ¬Ä¯ï 20 ¦Ã¸ï C.Q. 54,648/- gÀÆ 4) ±ÁªÀĸÀAUï ªÉÆèÁ¬Ä¯ï 9 ¦Ã¸ï C.Q. 28,720/- gÀÆ, 5) ¸ÉàöÊ¸ï ªÉÆèÁ¬Ä¯ï 7 ¦Ã¸ï C.Q. 15,205/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 1,58,803/- gÀÆ ¨É¼É¨Á¼ÀĪÀ ªÉÆèÁ¬Ä®UÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 08/2011 PÀ®A 420, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/01/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ 1] C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà PÀgÀAeÉ, 2] UÀÄgÀ¥Áà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ EªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà eÁAvÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: eÉÊ£Á¥ÀÆgÀ ¸ÀzsÀå: £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ¤UÉ vÁªÀÅ £Ë¨ÁzÀ ¸ÀªÉð £ÀA 77/1JJ £ÉÃzÀgÀ°è ¥Áèl £ÀA 11 £ÉÃzÀgÀ f.¦ ºÉÆqÀgÀAiÀiÁVgÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ¸ÀļÀî ºÉý ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥Áèl ¸Éïï rÃqÀ ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉƸÀªÁzÀ §UÉÎ UÉÆÃvÁÛV DgÉÆævÀjUÉ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 09/2011 PÀ®A 468(J), 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-1-2000 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ «Ä£ÁQë UÀAqÀ ¥ÉæêÀÄPÀĪÀiÁgÀ UÉÆÃAqÉ£ÉÆgÀ, ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 11-1-95(ºÀ¼É) ªÀÄAUÀ®¥ÉÃl J¸ï.¦ PÀbÉÃj ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ ¥ÉêÀÄ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁPÀð UÉÆAqÉ£ÉÆgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: a¢æ ©ÃzÀgÀ EvÀ£À eÉÆvÉ CVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ DUÀ¸ÀÖ 2000 £Éà ¸Á°¤AzÀ DgÉÆæ UÀAqÀ ºÁUÀÆ dAiÀĪÀiÁä UÀAqÀ ªÀiÁPÀð UÉÆAqÉ£ÉÆgÀ, EªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ ºÉý ªÀiÁ£À¹PÀªÁV, zÉÊ»PÀªÁV, QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 20-01-2011 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 11/2011 PÀ®A 328 L¦¹ 32, 34, PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 20-01-11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C°¸Á§ ¦.J¸À.L (PÁ.¸ÀÄ) ªÀiÁPÉðl oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¸ÀܽAiÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ oÁuÉAiÀÄ°èzÀÝ ªÀiÁ»¼Á ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ©ÃzÀgÀ ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj ºÀ¼É ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ C°è DgÉÆævÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄAzÀgÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ C§ÄÝ® gÀ»ÃªÀÄ ªÀiÁAUÀgÀªÁr ¸Á: ¯Á®ªÁr ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ LzÀÄ °ÃlgÀ qÀ¨ÁâzÀ°è PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä EnÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ, ªÀÄ»¼Á ¹§âA¢AiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è DPÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀ½UÉ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£À eÉÆÃvÉAiÀÄ°è oÁuÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀ¼À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 13/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ 187 ªÉÆ.ªÁ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 13/01/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ JªÀÄgÀrØ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀgÀrØ §zÀݪÀÄ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð ¸Á: GqÀ¨Á¼À EvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ËPÀj EzÀÝ UÀÄAqÀ¥Áà qsÉÆÃgï gÀªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CAvÀÄgÁªÀÄ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ©â£À ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¯ÁgÀ £ÀA J¦-09/AiÀÄÄ-489 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ UÉÆÃ¥Á®gÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¸Á: ¹AzÀ§AzÀV EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 14/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 20/01/2010 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É CªÀÄÈvÀ PÀÄAqÀzÀ E½eÁj£À wgÀĪÀÅ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ CPÀæªÀÄ SÁ£À vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ E¸ÁægÀSÁ£À ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, ¸Á: CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¥ÀævÁ¥ÀUÀqï GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁåAPÀgÀ £ÀA JA.ºÉZï-04/J.J¯ï-4228 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÁå¸À vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¨ÉÊ PÀqɬÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨Á¢£À agÁ¥À°èUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁèzÀ PÀqɬÄAzÀ GªÀÄUÁð PÀqÉUÉ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA PÉJ-38/7747 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¥ÀmÉî ºÀ£ÁߣÀ vÀAzÉ ®wÃ¥sÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, ¯ÁªÀÄeÁ£Á ¸ÀgÀPÁj ºÀwÛgÀ ªÀĺÁgÁµÀÖç. EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÁzsÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.