January 12, 2011

BIDAR DAILY CRIME UPDATE : 12-01-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 12-01-2011

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 06/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í.JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ: 11-01-2011 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĪÀiÁj gÉñÁä vÀAzÉ CdÄð£À ªÉÄÃvÉæ, ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð ¸Á: §ÄzÉÃgÁ vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ CmÉÆà jPÁë £ÀA. PÉJ-38/5202 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ AiÀiÁPÀvÀ¥ÀÆgÀ §¸ï ¤¯ÁÝt¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀªÀÄoÁuÉ ¸ÀÆ̯ï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ CmÉÆÃZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQ ¥À°ÖªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ M¼ÀUÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ JqÀ¸ÉÆAlPÉÌ ¨sÁj M¼ÀUÁAiÀÄ, JqÀ ªÀÄvÀÄÛ §® vÉÆqÉUÉ, JqÀUÉÊgÀnÖAiÀÄ°è ¸ÁzÁ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁUÀgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ G½zÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÁzÁ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ DgÉÆæ CmÉÆêÀ£ÀÄß ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 04/2011 PÀ®A 366(J), 376 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 10/01/2011 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠮PÀëöät vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ: ªÀqÀØgÀ ¸Á: »ªÀÄävÀ £ÀUÀgÀ gÁeÉñÀégÀ EvÀ£À ªÀÄÆQAiÀiÁVzÀÝ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÄ £ÁUÀªÀiÁä vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀAiÀÄ: CAzÁdÄ ªÀAiÀÄ : 11 ªÀµÀð ¸Á: gÁeÉñÀégÀ FPÉAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¤AUÀ¥Áà vÀAzÉ ºÁ¸É¥Áà ºÉüÀªÁ ¸Á gÁeÉñÀégÀ EªÀ£ÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĸÀ̼ÁzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆîzÀ ²ªÁgÀzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr vÉÆÃUÀj ºÉÆ®zÀ°è NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 07/2011 PÀ®A 341, 323, 324, 504, eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 10-01-2011 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÉÊAiÀħ C° vÀAzÉ ªÀÄ£ÀÆìgÀ C° ±ÁºÁ ªÀAiÀÄ: 62 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: WÉÆqÀªÁr EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÀ»ÃªÀÄ EvÀ¤UÉ DgÉÆæ D¹Ã¥À vÀAzÉ eÁPÉÃgÀ ±ÁºÁ ¸Á: WÉÆqÀªÁr EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¤UÉ ªÉƨÉÊ® ¥sÉÆ£À¢AzÀ «£ÁPÁgÀt CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀzÀj DgÉÆæUÉ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ E£ÀÆß G½zÀ DgÉÆæ 2) SÁeÁ vÀAzÉ ¦üzÁ ºÀĸÉãÀ eÁPÉÃgÀ vÀAzÉ ¦üzÁ ºÀĸÉãÀ ±ÁºÁ ¸Á: WÉÆÃqÀªÁr EªÀgÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 03/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L JA « JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 11/01/2011 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀgÁªÀ vÀAzÉ ºËVgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 62 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: NPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨É¼ÀPÀÄt (©) EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ gÁªÀiï vÀAzÉ CªÀÄÈvÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð G: C¹¸ÉÖAmï ¸ÀÄ¥ÀgÀªÉÊdgï eÁ: ªÀÄgÁoÁ ¸Á: ¨ÉüÀPÀÄt (©) EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÉ 38/eÉ-5661 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ JPÀA¨ÁPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÁªÀiï EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr ¤°è¸ÀzÉ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ gÁªÀiï EvÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 06/2011 PÀ®A PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 10/1/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 2245 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ¦üAiÉÆâݣï vÀAzÉ ¹gÁeÉÆâݣÀ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á: AiÀiÁPÀvÀ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÉÊAiÀÄzï «ÄgÁd vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï ºÁ°ÃªÀÄ EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ »gÉÆ ºÉÆAqÀ ¥Áå¸À£ï £ÀA. PÉ.J. 38 PÉ. 9285 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ AiÀiÁPÀvÀ¥ÀÄgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ ªÀÄ£Àß½ ©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÀÄPÁgÀrØ £ÁUÉÆÃgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ MAzÀÄ mÁæPÀÖgï £ÀA. JªÀiï.ºÉZï 24. r. 3589 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ »A§¢ ¯ÉÊl ºÁPÀzÉ ¤®ðPÀë¢AzÀ ¤°è¹zÀÄÝ. ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ mÁæPÀÖgÀ »A¨ÁUÀzÀ mÁæ°UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛuÉ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¸ÉÊAiÀÄzï «ÄÃgÁd EªÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀÅ¢®è £ÀAvÀgÀ PÉ®ªÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄzÉÆA¢UÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁqÀ°VzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 07/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 11-01-2011 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀvÀߪÀiÁä UÀAqÀ CªÀÄÈvÀ ªÀiÁ¼ÀUÉ, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á ±ÁºÀUÀAeï, ¢°Ã¥ï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÉÆÖÃgï ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀÄ PÀÆrPÉÆÃAqÀÄ DmÉÆà £ÀA:PÉJ-38/5158 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ PÁ²Ã£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¸Á a¢æ EªÀgÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À ªÀÄUÀΰUÉ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ E£ÀÄß½zÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 04/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 11-01-2011 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ GªÀiÁf ZÀªÁít ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: ®ªÀiÁt G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÁgÀPÀÆqÀ vÁAqÀ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E¤ßvÀgÀÄ PÀÆrPÉÆÃAqÀÄ ºÁgÀPÀÆqÀ eÁvÉæ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÁºÀ£ÀzÀ ¸À®ÄªÁV ¤AvÀÄPÉÆArgÀĪÁUÀ DgÉÆæ fÃ¥ï £ÀA. PÉJ-39-JA-7777 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀĪÀiÁj ¦AQ vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ EªÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁr ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 04/2011 PÀ®A 323, 504,506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 11-1-2011 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆ¢£À SÁ£À vÀAzÉ C§ÄÝ® ªÀiÁfÃzÀ SÁ£ï, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð ¸Á ªÀÄPÀÌzÀÆÝf PÁ¯ÉÆä a¢æ gÉÆÃqï ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ PÀnÖUÉ ªÀIJãï CAUÀrUÉ DgÉÆæ jAiÀiÁd vÀAzÉ d«ÄÃgÉÆâݣÀ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ ¸ÀzÀ¸Àå (UÉÆð UÁåAUÀ ¸ÀzÀgÀ) ¸Á «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¸ÀªÀð £ÀA. 156 £ÉÃzÀgÀ°è MAzÀÄ ¥Áèl PÀÆqÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ fêÀAvÀªÁV ©qÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 08/2011 PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 11/1/10 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ eÁQÃgÀ vÀAzÉ ¦üÃzÁºÀĸÉãÀ ±Á ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: mÉîgÀ PÉ®¸À ¸Á: WÉÆÃqÀªÁr EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ ªÀÄUÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ zÀUÁð PÀqɬÄAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ vÉÊAiÀħ C° vÀAzÉ ªÀÄ£ÀÄìgÀ° ±Á E£ÀÆß 2 E§âgÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.