January 23, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 23/01/2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-01-2011

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 16/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/01/2010 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ eÉÊ ¨sÀªÁ¤ zsÁ¨ÁzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ DgÉÆæ PÁgÀ £ÀA feÉ-16/JeÉ-8604 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÉAPÀmÉñÀégÀ gÁªÀ vÀAzÉ UÉÆÃ¥ÀAiÀiÁå JA, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: PÀªÀiÁä, ¸Á: UÀÄdgÁvÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß GªÀÄUÁð PÀqɬÄAzÀ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁèzÀ PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À ¸ÉÊrUÉ EzÀÝ MAzÀÄ ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DgÉÆævÀ¤UÉ ºÁUÀÆ DvÀ£À ºÉAqÀwUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀzÁ²ªÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw PÀªÀ¼É ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: PÉƽ, ¸Á: PÁ¸ÀgÀ ¨Á®PÀÄAzÀ, ¸ÀzÀå : ºÀ½î §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 10/2011 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-1-2011 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ªÀÄ£Àß½î gÉÆÃqïUÉ EgÀĪÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ ZÀ£ÀߥÁà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ªÉÄÃvÉæ, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀÆUÉÃj ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÄA¨ÉÊ ªÀÄlPÁ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ JA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä, EzÀÄ £À¹©Ã£À Dl EzÉ CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄvÁÛ d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ, DvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢ dAiÀĪÀAvÀ C zÀįÁj ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ zÁ½ £ÀqɬĹ DvÀ¤AzÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1400=00 gÀÆ, 2) ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn, 3) MAzÀÄ ¨Á®¥É£ï, 4) MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀÄ ªÉƨÉʯï C.Q.600 EªÀÅUÀ¼ÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 02/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀÀ 21-1-2011 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmɬÄAzÀ 0600 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÁå CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Àà §gÀUÀ°, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÀÄA¨ÁgÀªÁqÁ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fÃUÀÄ¥ÀìUÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ªÀÄÈvÀ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ±ÉÆèsÁªÀw UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ §gÀUÀ°, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð ¸Á: PÀÄA¨ÁgÀªÁqÁ ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 15/2011 PÀ®A 143, 147, 323, 324, 504, eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/01/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ ªÀiÁ£À¹AUÀ eÁzsÀªÀ, ºÁUÀÆ E£ÀÄß 7 d£À J®ègÀÆ ¸Á: WÁl ¨ÉÆÃgÀ¼À vÁAqÁ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ UÀÄgÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ ©üêÀĹAUÀ Z˪Áít ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á; D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀjUÉ ¸ÀAVÃvÁ EªÀ¼ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¤Ã£ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ElÄÖPÉÆAr¢Ý CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ KPÉ «£Á PÁgÀt CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ¼ÀÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÉÆüÀPÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨É£Àß°è PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É ªÀÄvÀÄÛ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁqÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ aÃgÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ §AzÀÄ ©r¹PÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ CªÀjUÀÆ PÀÆqÁ DgÉÆævÀ¼ÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 16/2011 PÀ®A 323, 324, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/01/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÀÄgÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ ©üêÀĹAUÀ Z˪Áít, 2) ©üêÀĹAUÀ vÀAzÉ gÀÆ¥À¹AUÀ Z˪Áít, 3) £ÀlgÁd vÀAzÉ ©üêÀĹAUÀ Z˪Áít J®ègÀÆ, ¸Á; D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, 4) PÀÄ¥ÉazÀæ vÀAzÉ ºÉÆ£Áß £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: PÉ.JZï.©. PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ°è DgÉÆævÀ¼ÁzÀ UÀÄgÀĨÁ¬Ä EPÉAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ ªÀiÁ£À¹AUÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ 43 ªÀµÀð, ¸Á: WÁl ¨ÉÆÃgÀ¼À vÁAqÁ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ElÄÖPÉÆArzÀݼÀÄ »ÃVgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÆ ªÉÆÃzÀ®Ä MAzÀÄ ¸À® »ÃUÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀįÁè CAvÁ DgÉÆævÀ½UÉ w½¹gÀÄvÁÛ¼É. ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ ¥ÀÆ£ÁzÀ°è EAf¤ÃAiÀÄgÀ EzÀÄÝ 2-3 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¥ÀÆ£Á¢AzÀ E°è £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¨É¼ÉUÉÎ AiÀiÁzÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ DgÉÆævÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ CªÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV PÉüÀ®Ä ¤£Àß UÀAqÀ£À «µÀAiÀÄ £À£ÀUÉà UÉÆwÛgÀÄvÁÛ? CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 17/2011 PÀ®A 87, PÉ.¦. DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 22/01/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀA¢Ã±ÀégÀ ©. PÀÄA¨ÁgÀ ¦.J¸ï.L. (PÁ.¸ÀÄ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt wæÃ¥ÀÄgÁAvÀzÀ°è£À vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀÄ®è¥Áà gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀlÖqÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨Áwä ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV E¹àÃl CAzÀgÀ AiÀiÁ §ºÁgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ²ªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ªÀiÁ¼ÀUÉ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 4 d£À J®ègÀÆ ¸Á: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÉ®ègÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀjAzÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1160/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 15/2011 PÀ®A 341, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-01-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄgÉrØ vÀAzÉ ¸ÀAUÁgÉrØ OgÁzÀPÀgï ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, ¸Á: PÀ£ÀPÀmÁÖ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÉƬĢlÖ vÉÆUÀj ºÉÆgÉUÀ¼ÀÄ R¼ÀzÀ°è ºÁQ §qÉAiÀÄÄwÛzÁÝ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀiÁtÂPÀgÉrØ vÀAzÉ w¥ÁàgÉrØ gÀAeÉÆüÀPÀgï ºÁUÀÆ E£ÀÄß 3 d£À J®ègÀÆ ¸Á: PÀ£ÀPÀmÁÖ EªÀgÉ®ègÀÆ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ºÁzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CzÀPÉÌ vÀqÉzÀÄ vÉÆUÀj PÉƬÄÝzÀ ºÉÆgÉUÀ¼ÀÄ ©¢ÝªÉ CzÀgÀ ªÉÄðAzÀ mÁæPÀÖgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛ¢Ý ¤£ÀUÉ w½AiÀÄĪÀÅ¢®èªÉãÀÄ CAvÁ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 05/2011 PÀ®A 447, 448, 506(©) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-01-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÉêÉAzÀæPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CdÄð£ÀgÁªÀ zÀfð ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 1-5-158, zÀfð UÀ°è, ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ »jAiÀÄgÀ D¹Û EzÀÄÝ CzÀPÉÌ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ ±ÉÃR ºÁf vÀAzÉ C§Äݯï gÀeÁPï, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 1-5-159, zÀfð UÀ°è ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÄ E£ÉÆßçâ EªÀgÀ ªÀÄ£É EzÀÄÝ, EªÀgÀ ªÀÄzÀå ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÉAiÀÄUÉÆøÀÌgÀ ªÀiÁ£Àå ¹.eÉ.JA £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ªÁådå £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ ªÁådå ¸ÀA.MJ¸ï.2/2011 CzÀ£ÀÄß E£ÀÄß «¯ÉªÁj DUÀzÉà EzÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÉÆÃlðzÀ°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ªÁådåªÀ£ÀÄß ªÁ¥À¸À vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄî CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 03/2011 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/01/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ¤qÉÆÃzÁ EvÀ£ÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÁå¥Áj ªÀÄuÁÚ£À vÀAzÉ £ÀfÃgÀ ¥sÀQÃgÀ ¸Á: oÁuÁ PÀıÀ£ÀÆgÀ FvÀ£À ºÀwÛgÀ 1/2 PÉf ªÉÄt¹Ã£ÀPÁ¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 10/- gÀÆ. PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÀt PÉÆqÀĪÁUÀ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä PÉÆqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÀt PÉÆnÖzÀÄÝ DgÉÆæUÉ £É£À¥ÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀıÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀĸÁÛ£À C° FvÀ£À ºÉÆÃmɯï JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) £ÀfÃgÀ vÀAzÉ gÀ¸ÀÆ®¸Á§ ¥sÀQÃgÀ, 2) ªÀÄuÁÚ£À vÀAzÉ £ÀfÃgÀ ¥sÀQÃgÀ, 3) ±ÀQïï vÀAzÉ £ÀfÃgÀ ¥sÀQÃgÀ J®ègÀÆ ¸Á: oÁuÁ PÀıÀ£ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤£ÀÄ ªÉÄt¹Ã£ÀPÁ¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 10/- gÀÆ. PÉÆqÀzÉ ºÁUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛ¢Ý CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ J®ègÀÆ PÉʬÄAzÀ JzÉ, ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ªÀÄĶתÀiÁr ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ªÁAwAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 05/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 22-01-2011 gÀAzÀÄ OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ CªÀÄgÉñÀégÀ PÁ¯ÉÃd JzÀÄgÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢ PÀĪÀiÁj ²ªÀiÁ vÀAzÉ ¥ÀgÀ¸ÀÄgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á// PÉ.E.© PÁ¯ÉÆä OgÁzÀ (©) EvÀ£ÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ §AzÀ C¥ÀjavÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÀåPÀ¯ï ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÁ®¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ vÀgÀavÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ ªÉÆÃtPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.