January 7, 2011

BIDR DAILY CRIME UPDATE : 07-01-2011This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
]


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 07-01-2011

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 06/2011 PÀ®A 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 05/01/2011 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æPÁAvÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¹zÉÝñÀégÉ 23 ªÀµÀð ¸Á : ¨sÁ°Ì EªÀjUÉ DgÉÆæ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ªÀ¼ÀAqÉ E£ÀÆß 2 d£À J®ègÀÆ ¸Á : ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀÄä£É ºÀtzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 01/2011 PÀ®A 324, 323, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 06/01/2011 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÁªÀwð¨Á¬Ä UÀAqÀ ¨Á¥ÀÄgÁªÀ zÉêÀPÀvÉ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð ¸Á: UËqÀUÁAªÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ M¯ÉAiÀÄ GgÀĪÀ®Ä ¸À®ÄªÁV PÀnÖUÉ DAiÀÄÄÝPÉÆAqÀÄ vÀgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À£ÁzÀ DgÉÆæ 1) £ÀgÀ¹AUÁgÁªÀ vÀAzÉ AiÀiÁzÀªÀgÁªÀ zÉêÀPÀvÉ 2) gÀÄQät¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÀgÀ¹AUÁæªÀ zÉêÀPÀvÉ E§âgÀÄ ¸Á: UËqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÁ°¤AzÀ M¢ÝgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠫ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÀÆ ¸ÀºÀ CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀÆqÀ° PÁ«£À §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É & §® vÀÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 02/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 06-01-2011 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CfêÀÄ C° vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§ ¸Á§ ¸ÀÆzÁUÀgÀ ªÀAiÀÄ: 75 ªÀµÀð ¸Á: PÉƼÁgÀ(PÉ) EªÀgÀÄ PÉƼÁgÀ(PÉ) UÁæªÀÄzÀ PÉ.E.© PÀbÉÃjAiÀÄ ªÀÄÄAzÀUÀqÉ ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ §¸ï £ÀA PÉJ 38 J¥sï 650 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀ¯ÉUÉ JzÉUÉ PÁ°£À ¥ÁzÀPÉÌ ºÀwÛ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 02/2010 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ ; 05-01-2011 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CAdªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà ªÁUÀÝgÀV ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð eÁ: PÉÆ° ¸Á: ¥ÀAqÀgÀUÉÃgÁ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀÄAPÀªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ DgÉÆæ ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ CdÄð£À ªÁUÀÝgÀV E£ÀÆß 2 d£À J®ègÀÆ ¸Á: ¥ÀAqÀgÀUÉÃgÁ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢zÀÄÝ, AiÀÄAPÀªÀiÁä EªÀ¼À PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 02/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 06-01-2010 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁf vÀAzÉ ¥ÀÄArèÃPÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: ªÁlgÀªÀiÁå£À ¸Á: d£ÀªÁqÁ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ DgÀw ªÀAiÀÄ: 7 ªÀµÀð, EªÀ¼ÀÄ qÁ: gÁzsÁ PÀȵÁÚ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É PÀqɬÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ C°AiÀÄA§gÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ £À«Ã£À vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À ¸Á: ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgï ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ 03 E.qÀ§Æè 153 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ vÀ¯ÉUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 01/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 6/01/2011 gÀAzÀÄ 1745 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã® vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà PÀgÀAeÉ ¸Á: OgÁzÀ EªÀgÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉUÉ OgÁzÀ ¢AzÀ zsÁ¨sÁPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¨ÉÆÃgÁ¼À ²ªÁgÀzÀ ¨sÀUÀªÁ£À SÉÆèÁ gÀªÀgÀ PÀAPÀgÀ ªÀIJ£À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ UÀAqÀÄ ±ÀªÀ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ CzÀÄ 25-30 ªÀµÀðzÀ D¸ÀÄ ¥Á¹£À UÀAqÀÄ ±ÀªÀ ¸ÀA¥ÀÆðtªÁV PÉƼÉvÀÄ ºÉÆVgÀÄvÀÛzÉ ªÉÄʪÉÄð£À vÉÆUÀ®Ä ¸ÀºÀ QvÀÄÛºÉÆÃVzÀÄÝ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ¤Ã° §tÚzÀ eÁPÉÃmï MAzÀÄ PÀAzÀÄ §tÚzÀ fãÀì ¥ÁåAl EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀvÀÛ ªÀåQÛAiÀÄ ¸Á«£À°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 02/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 06/01/11 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄAUÀ¯Á UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ºÀÄtf vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀ¼À vÁ¬Ä PÀÆrPÉƪÀÄqÀÄ DmÉÆà zÀ°è PÀĽvÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CAzÁdÄ 1200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¥ÁåUÉÆà DmÉÆà £ÀA PÉJ-38/3046 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ EArUÉÆ PÁgÀ £ÀA. PÉJ-38/JA-1565 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ªÀiÁr DmÉÆêÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌ ¥ÀjuÁªÀÄ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀ 4 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 06/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 06/01/2011 gÀAzÀÄ 1050 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ gÁªÀ gÁeÉñÀégÀ 42 ªÀµÀð ¸Á: ªÀ¼ÀTAr EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 03/01/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ F±ÀégÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ PÉÆlUÉ£ÉÆÃgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ªÀ¼ÀTAr EªÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ, §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 07/2011 PÀ®A 304(©), 302, 201, 109 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 06/01/2011 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ O±Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÉÊf£ÁxÀ £ÁUÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð eÁ: PÀ§â°UÉÃgÀ ¸Á: ªÀ¼ÀTAr EªÀgÀ VÃvÁ EªÀ¼ÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ E§âgÀÆ ¦æÃw¹ ¢£ÁAPÀ 15/12/2010 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀ PÀ¯ÁåtzÀ°è gÀf¸ÀÖgï ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀvÀÛzÉ. »VgÀĪÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ F±ÀégÀ PÉÆlUÉ£ÉÆÃgÀ E£ÀÆß 3 d£À J®ègÀÆ ¸Á: ªÀ¼ÀTAr EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ ªÀgÀzÀQëuÉ «µÀAiÀÄzÀ°è CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ ¸ÀzÀj »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸À»¹PÉƼÀîzÉà VÃvÁ EªÀ¼ÀÄ gÉêÀtAiÀiÁå ¸Áé«Ä gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 01/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 341, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 05/01/11 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀgÁªÀ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ PÀ¯Éè¥À¯Éè ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ªÀÄZÉAzÀgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ PÀ¯Éè¥À¯Éè ºÁUÀÄ E£ÀÄß LzÀÄ d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÀå D¹ÛAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è DªÁUÁªÁUÀ dUÀ¼À vÀPÀgÁgÀÄ DUÀÄwÛzÀݪÀÅ EAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUÉ, PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 02/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 06/01/11 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÀvÀÄÛ vÀAzÉ °A¨Áf ¨ÉÆÃ¼É ¸Á: ZÁPÀÆgÀ f: ¯ÁvÀÆgÀ(JA.J¸ï) EªÀgÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ZÁPÀÆgÀ¢AzÀ §AzÀÄ ¸ÀAUÀªÀÄ PÁæ¸ÀìUÉ E½zÀÄ SÉÃqÀ UÁæªÀÄPÉÌ gÉÆÃr£À §¢¬ÄAzÀ PÁ®ßrUɬÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀAUÀªÀÄ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ¥Àr¹ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ°è ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ JqÀUÀqÉ gÉÆArUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.