January 20, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 20-01-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 20-01-2011

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 12/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 18/01/2011 gÀAzÀÄ §AUÁè - §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §AzÀªÀgÀ MtÂAiÀÄ PÁæ¸À zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ EgÀĪÀ PÁ£ÀðgÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA PÉJ-39/7579 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß §AUÁè PÀqɬÄAzÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqÉUÉ CwêÉUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÃUÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, EzÀjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ°è ¹QÌ©zÀÝ gÁdÄ ¥ÀArvÀ ¸Á: ¸ÉÆ®zÁ§PÁ EvÀ¤UÉ ¸ÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¨ÉÆPÉÌ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: wæ¥ÀÄgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 13/2011 PÀ®A 279., 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/01/2010 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É fÃvÀÄ zsÁ§QÌAvÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÀĤî ªÀÄAoÁ¼É gÀªÀgÀ zsÁ¨ÁzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ DgÉÆæ eÁÕ£ÀzÉêÀ vÀAzÉ d£ÁzsÀð£À ®AUÁgÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, G: mÉæöÊ®gÀ £ÀA JA.ºÉZï-24/eÉ-7222 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: UÉÆA¢æ, vÁ: O¸Á, f: ¯ÁvÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÉæöÊ®gÀ £ÀA JA.ºÉZï-24/eÉ-7222 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆÃgÀR vÀAzÉ ¨Á§¸ÉÆà §¸À§Ä¼É G: mÉæöÊ®gÀ £ÀA JA.ºÉZï-06/JPÀÆå-6690 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: dÄeÁgÀ¥ÀÆgÀ, vÁ: ¸ÁAUÉÆïÁ, ¸ÉƯÁè¥ÀÄgÀ EvÀ£À ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå JA.ºÉZï-06/JPÀÆå-6690 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÁzsÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 07/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 324, 355, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-01-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀÄ. CA©PÁ vÀAzÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¸ÉÆä, ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄ vÁ¬Ä ®Qëöä UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ, G: CAUÀ£ÀªÁr ²PÀëQ EªÀgÀ£ÀÄß ªÉÄÊ®ÆgÀ ªÀÄ»¼Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À PÀ¯Áåt E¯ÁSÉ PÀbÉÃjAiÀÄ JzÀÄj£À°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) zsÉÆæÃ¥Àw zÀAr , 2) ¨sÁgÀw vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ, 3) zsÉÆæÃ¥Àw vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà PÀÄj, 4) D±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ, 5) ¢Ã°¥À vÀAzÉ ²ªÀgÁd J®ègÀÆ ¸Á: PÁqÀªÁzÀ UÁæªÀÄ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß EvÀgÀgÀÆ EªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, ¨sÁUÀå ®Qëöäà ¨ÁAqÀ PÉÆqÀ®Ä CAUÀ£ÀªÁr PÁAiÀÄðPÀvÉðAiÀÄgÀÄ ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ®Äè, PÀnÖUÉ, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 08/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-01-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zsÉÆæÃ¥Àw vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà zÀAr£À, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£ï, ¸Á: PÁqÀªÁzÀ UÁæªÀÄ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÁj£À°è ¹.r.¦.N PÀbÉÃj ªÉÄÊ®ÆgÀ ¢AzÀ ªÀÄgÀ½ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆæ ®Qëöä vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Áà CAUÀ£ÀªÁr ²PÀëQ ¸Á: ºË¹AUÀ ¨ÉÆÃqÀð PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 14 d£ÀgÀÆ J®ègÀÆ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ mÁmÁ ¸À¥sÁj ªÁºÀ£ÀzÀ°è §AzÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ CªÀgÀ eÉÆÃvÉ EzÀÝ zsÉÆæÃ¥Àw UÀAqÀ ZÀAzÀæ¥Áà PÀÄj, ¢Ã°¥À EªÀjUÉ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, PÉÊUÀ½AzÀ, PÀ®ÄèUÀ½AzÀ, PÀnÖUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 12/2011 PÀ®A 354, 504, 307 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ªÀiÁuɪÀiÁä UÀAqÀ UÀAUÁgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, G: ºÀtÂÚ£À ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: ¸ÉêÁ £ÀUÀgÀ (zsÀ£ÀÆßgÁ vÁAqÁ), ¸ÀzÀå: ©ÃzÀgÀ ¨ÉøÀ ¨sÁ°Ì EPÉAiÀÄÄ ¨sÁ°Ì §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ mÉïÁ §ArüAiÀÄ°è ºÀtÂÚ£À ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄvÁÛ¼É, EPÉUÉ DgÉÆæ ¢°Ã¥À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ZÀªÀ½PÀgï ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À, ¸Á: PÀÄgÀħSÉüÀV, ¸ÀzÀå: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀåªÁV £À£ÀUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ ºÉzÀj¸ÀÄwÛzÀÝjAzÀ DgÉÆæUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ DUÁUÀ 10 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄwÛzÀݼÀÄ, EzÉjÃw DgÉÆæAiÀÄÄ ¢£Á®Ä ºÀt PÉüÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¢£Á®Ä ¤Ã£ÀUÉPÉ ºÀt PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CAzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¤Ã£ÀÄ ºÀt PÉÆqÀzÉ EzÁÝUÀ fêÀAvÀ ©ÃqÀĪÀ¢®è CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, »ÃVgÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 19-01-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è MAzÀÄ PÀ§Äâ PÀrAiÀÄĪÀ PÀwÛ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ £À£ÀUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä 50/- gÀÆ PÉÆqÀÄ CAvÁ PɽzÀ£ÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ §qÀªÀ¼ÁzÀ £Á£ÀÄ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ºÀtÂÚ£À ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£À ¸ÁV¸ÀÄwÛzÉÝ£É ¤Ã£ÀUÉPÉ ºÀt PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀUÉ CªÁZÀåªÁV EAzÀÄ ¤£ÀUÉ fêÀAvÀ ©ÃqÀĪÀ¢®è CAvÁ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ¯É vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀ§Äâ PÀrAiÀÄĪÀ PÀwÛ¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À JqÀ PÀÄwÛUÉ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÀ£ÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ vÀ£Àß JqÀPÉÊ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁr »AzÉ ¸ÀjzÁUÀ ¸ÀzÀj PÀwÛAiÀÄ ¥ÉlÄÖ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr £É®PÉÌ ºÁQ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, DUÀ C¯Éè EzÀÝ AiÀÄĪÀgÁd ¥Á£À ±Á¥À CAUÀrAiÀĪÀ£ÀÄ, ¥sÀAiÀiÁd, ¥sÁgÀÄPÀ ºÁUÀÄ C±ÉÆÃPÀ ºÉÆmÉîzÀªÀ£ÀÄ EvÁå¢ d£ÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ G½¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, E®è¢zÀÝgÉ EAzÀÄ DgÉÆæ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀzÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 13/2011 PÀ®A 498(J), 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/01/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñÀ ¥À¯Éè ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ, ¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EPÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÉAPÀl ¥À¯Éè ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E®è JAzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ªÀÄl£À PÀrAiÀÄĪÀ PÀwÛ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ ºÀt PÉÆqÀĪÀÅ¢®è EAzÀÄ ¤£ÀUÉ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀwÛ¬ÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 04/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/20-01-2011 gÀ gÁwæ ªÉüÉUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ §¸Àét¥Áà ZɯÁé ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: CA¨ÁzÁ¸ÀUÀ°è ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÉÊ£À±Á¥À CAUÀrAiÀÄ ElAV MqÉzÀÄ ªÀiÁ½UÉAiÀÄ QlQAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ CAUÀrAiÀÄ°è ¥ÀæªÉò¹ UÀ¯ÁèzÀ°è£À 4000/- gÀÆ a®ègÉ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.