January 19, 2011

BIDAR DAILY CRIME UPDATE : 19-01-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 19-01-2011

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.05/2011, PÀ®A 147, 498(J), 323, 504, 506, 312, 304(©), 302 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ : 17/01/2011 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ gÀAd£Á UÀAqÀ UÀuÉñÀ PÉÆÃlªÀiÁ¼É ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð eÁ : PÀÄgÀħ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ªÁAdgÀSÉÃqÁ EªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ UÀuÉñÀ vÀAzÉ CuÁÚgÁªÀ PÉÆÃlªÀiÁ¼É ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁ : zsÀ£ÀUÀgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÁAdgÀSÉÃqÁ EªÀgÀ eÉÆÃvÉ DVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è DgÉÆæUÉ 1,05000 gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ 1 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ DgÉÆæ ºÁUÀÆ CªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ½UÉ E£ÀÆß ºÀtªÀ£ÀÄß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á JAzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆlÄÖ ºÉÆmÉÖ PÉqÀ«gÀÄvÁÛgÉ. vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß vÀgÀzÉà ºÉÆÃzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©ÃqÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj gÀAd£ÁUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ £ÉÃtÄ ºÁQ PÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ ¨sÁ°Ì vÀºÀ¹¯ÁÝgÀgÁzÀ EªÀiÁ£ÀĪɯï EªÀgÀ ¸ÀªÀÄÆäRzÀ°è ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.11/2011, PÀ®A 241, 323, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 18/01/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ±É¥Áà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀà¥Á ®UÉÆÎAqÀ ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁw: PÀÄgÀħ ¸Á: ºÀA¢ÃPÉÃgÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽwzÁÝUÀ, DgÉÆæ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÉñÀ¥Áà gÀAeÉÃj PÀÄgÀħÄgÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð ¸Á: ºÀA¢ÃPÉÃgÁ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀÄwÛUÉ MwÛ »rzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ¤UÀÆ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊPÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.02/2011, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 18-01-2011 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ¥ÀUÀqÉ ¦æ¤ì¥Á®gÀÄ ¸À.¥À.¥ÀÆ. ¨Á®QÃAiÀÄ PÁ¯ÉÃd ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¸À.¥À.¥ÀÆ.PÁ¯ÉÃd (¨Á®QÃAiÀÄgÀ) ©ÃzÀgÀ bÁªÀtÂAiÀÄ ªÉÄÃ¯É jªÀgÀ¸É§® qɸÀÌUÀ¼À ©Ãr£À 22-PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ C.Q.15000/-gÀÆ. £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼ÀÄ EnÖzÀÄÝ, AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ 18-12-2010 jAzÀ 18/01/2011 gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.03/2011, PÀ®A 341, 504, 506 L.¦.¹.:-
¢£ÁAPÀ : 18-01-2011 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠤îªÀiÁä UÀAqÀ ¢.«±Áé£ÁxÀ ªÀÄoÀzÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ ; 43 eÁ ; ¸Áé«Ä G; CmÉAqÀgÀPÉ®¸À ¸Á; U˽UÀ°è ºÁgÀUÉÃj gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¨sÀzÀæAiÀÄå E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£É QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÀgÀ®Ä G¸Áä£À UÀAfUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ±ÀAPÀæAiÀÄå vÀAzÉ ±ÀgÀtAiÀÄå ªÀÄoÀ¥Àw ¸Á; UÀÄ£Àß½î ¸ÀzÀå ¯ÁqÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÆÃzÀgÀvÉÛUÉ G¥ÀfêÀ£À PÀÄjvÀÄ ¤£Àß ¸ÀA§¼À¢AzÀ wAUÀ½UÉ 1000/-gÀÆ. PÉÆqÀÄ CAvÀ dUÀ¼À ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.