January 15, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 15-01-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 15-01-2011

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 04/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 14-01-2011 gÀAzÀÄ 1440 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆêÀÄ£ÁxÀÀ vÀAzÉ : zsÀƼÀ¥Áà ªÁqÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁvÀA¨Áæ-ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zsÁ¨Á ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ ²ªÁ vÀAzÉ §§ÄæªÁ£À ¥ÁAZÁ¼À »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA JA.JZÀ.14-©.J¥sï.-7375 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: «ÄgÀPÀ® vÁ: §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É ¨ÉæPï ºÁQzÀjAzÀ DgÉÆæUÉ vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄÆVUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 08/2011 PÀ®A 323, 504 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 14/01/2011 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÁgÀªÀiÁä UÀAqÀ «oÀ® ªÀÄ®PÉ eÁw J¸ï.¹ [ºÉÆ°AiÀÄ] ¸Á: UÉÆÃgÀ aAZÉÆý EªÀgÀÄ DgÉÆæ ¥ÀAqÀj vÀAzÉ CA¨Áf ªÀÄ®PÉ 2] ®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÀAqÀj ªÀÄ®PÉ E§âgÀÄ eÁw J¸ï.¹ [ºÉÆ°AiÀÄ] ¸Á-UÉÆÃgÀ aAZÉÆý EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄĸÀj ZÀ°èzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 08/2011 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. 187 L.JªÀiï.«í JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ: 14-01-2011 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠤gÀAf vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà ¹AzÉÆïï, ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð ¸Á: ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-25/J¯ï-4392 £ÉzÀÝ£ÀÄß ªÉƺÀ£ï ªÀiÁPÉðl£À°ègÀĪÀ PÁ²£ÁxÀ EªÀgÀ ¥Á£ï CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ PÁgÀ £ÀA. J¦-9/JJ£ï-6275 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀÄð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠧®vÉÆqÉUÉ, §®UÁ°£À »ªÀÄär ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAlzÀ §®¨sÁUÀzÀ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÁgÀ ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ©lÄÖ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.