January 26, 2011

BIDAR DAILY CRIME UPDATE : 26-01-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 26-01-2011

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 14/2010 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ : 22-1-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀîUÉ 0545 UÀAmÉUÉ «£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ gÁoÉÆÃqÀ, ªÀAiÀÄ 15 ªÀµÀð, eÁ: ®ªÀiÁt ¸Á ªÀĸÀ® vÁAqÁ vÁ OgÁzÀ (©) EvÀ£ÀÄ ¸ÀÀgÀPÁj ¨Á®PÀgÀ ¨Á® ªÀÄA¢gÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ¢AzÀ vÀ¦à¹ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸Áé«ÄzÁ¸À vÀAzÉ UÀÄgÀÄzÁ¸À ¨ÉÃzÀæ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð G C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ¸ÀÀgÀPÁj ¨Á®PÀgÀ ¨Á® ªÀÄA¢gÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 14/2011 PÀ®A 379 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 25-01-2011 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤî vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À zsÀgÀt ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G:qÉæöʪÀgÀ ¸Á:PËoÁ(PÉ) vÁ: OgÁzÀ EªÀgÀÄ EªÀgÀÄ C°Ã§jÃzÀ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è ºÀPÀÄð®¸ï ¨ÉʹPÀ®£ÀÄß ¤°è¹ ªÁQAUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ UÁqÀð£ÀzÀ°è wgÀÄUÁr §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä £À£Àß ºÀPÀÄð®¸ï ¨ÉʹPÀ® ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è EgÀ°¯Áè ¦üAiÀiÁð¢ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÉ DzÀgÀÆ ¹UÀ°¯Áè. AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ºÀPÀÄð®¸ï ¨ÉʹPÀ® ¥sÉæêÀÄ £ÀA:rJªÀÄ108267 CQ:2000/-gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 07/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 25/01/2011 gÀAzÀÄ 1150 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£ï vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ §ÄmÉÖ ¸Á: OgÁzÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ »ÃgÉÆúÉÆAqÁ ¸Éà®AqÀgï ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ 38/JZï 5927 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 03/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 25/01/2011 gÀAzÀÄ 2020 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÉÃSÁ UÀAqÀ gÁdÄ ZÉÆgÀªÀįÉè EªÀgÀ UÀAqÀ gÁdÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ EªÀgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ¨Á«UÉ ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¨Á«UÉ ©AzÀÄ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ£À ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀlÖ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄ¯É ¸ÀA±ÀÀAiÀÄ«gÀÄ¢¯Áè JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 02/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 25-01-2010 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ £ÀqÀÄ«£ÀPÉÃj ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ EªÀjUÉ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀl«zÀÄÝ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-01-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆ«¤AzÀ £ÀgÀ¼ÀÄwÛgÀĪÁUÀ aQÃvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì¬ÄAzÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 08/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 26/01/2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07-00 ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÄfÃgÀ vÀAzÉ d«ÄÃgÀ«ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á: PÀªÀÄoÁt UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ EªÀgÀ UɼÉAiÀÄ ªÀÄPÀÆ⮫ÄAiÀiÁå E§âgÀÆ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀªÀÄoÁt ©ÃzÀgÀ gÉÆÃqï CªÀįÁ¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ wgÀÄ«£À°è gÉÆÃr£À ªÀÄzÀå MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ±ÀªÀ ©¢ÝzÀÄÝ vÀ¯É zÉúÀ ¥ÀÆwð dfÓzÀÄÝ ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ UÁ°UÀ¼ÀÄ ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃV vÀ¯É MqÉzÀÄ ªÉÄzÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ UÀÄ¥ÁÛAUÀzÀ ¨sÁUÀzÀ ªÀiÁA¸À ºÉÆgÀUÉ ZɯÁ覰èAiÀiÁV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀªÀÅ. ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ ªÀåQÛ AiÀiÁgÀÄ JA§ÄzÀÄ w½zÀÄ §A¢gÀĪÀ¢®è. ºÁUÀÄ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÀÆ ¸ÀºÀ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà UÀÄgÀÄvÀÄ ¹QÌgÀĪÀ¢®è. ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ ªÀåQÛAiÀÄ CAzÁdÄ 35 jAzÀ 40 ªÀAiÀĸÀÄì EzÀÄÝ, JvÀÛgÀ CAzÁdÄ 5 ¦üÃmï 4 EAZÀÄ EzÀÄÝ, ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, UÉÆâü§tß EzÀÄÝ zÉúÀzÀ ªÉÄÃ¯É CAV ªÀUÉÊgÉ E¢ÝgÀĪÀ¢®è MAzÀÄ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¥ÁåAmï ªÀiÁvÀæ zsÀj¹zÀÄÝ CzÀÄ ºÀj¢zÀÄÝ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ §mÉÖ§gÉ ªÀÄvÀÄÛ ZÀºÀgÉ¥ÀnÖ £ÉÆÃqÀ®Ä ºÀÄZÀÑ£ÀAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝ£É. JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.