January 6, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 06-01-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 06-01-2011

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 04/2011 PÀ®A 279, L¦¹. eÉÆvÉ 185 L.JA.«. DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 05/01/2011 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà £ÀªÀuÉ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, G:ªÁZï ªÀiÁå£À PÉ®¸À eÁ : QæñÀÑ£ï ¸Á: ºÀA¢PÉÃgÁ ¸ÀzÀå §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀvÀðªÀåzÀ°è EzÁÝUÀ DgÉÆæ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ PÁ²Ã£ÁxÀ UÉÆR¯É ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: zÀħ®UÀÄAr ¸ÀzÀå zsÀªÀÄð ¥ÀæPÁ±À UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀ£ÀÄ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ gÉÆÃqÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA JA.ºÉZï- 12, r,gÉhÄÃqï-7585 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÃUÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¹èÃ¥ï DV ©¢ÝgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 01/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 05/01/2011 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠢£ÉñÀ vÀAzÉ ¨Á¯Áf ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ ¸Á: ºÀtªÀÄAvÀªÁr EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉPÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀ£Àß CvÉÛAiÀÄ ªÀÄUÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ zÀvÁÛ vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ EªÀgÀÄ ¨Á¬ÄªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 01/2011 PÀ®A 279, 337, 338, L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«. JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 05-01-2011 gÀAzÀÄ 1820 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠢UÀA§gÀ oÁPÀÆgÀ vÀAzÉ zsÀªÀÄð¥Á® ¹AUï oÁPÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: gÁd¥ÀÆvÀUÀ°è M¼ÀPÉÆÃn ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁåQìPÁå¨ï £ÀA. PÉJ-38/1275 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ «ÄÃgÁUÀAeï UÁzÀV gÉÆÃqÀ jAUï gÉÆÃqÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ M§â ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ CµÀÆÖgï PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽvÀ ªÀiÁQìPÁå¨ïUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁ¢UÉ vÀ¯ÉUÉ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÄ G½zÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÀzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.