January 5, 2011

BIDAR DAILY CRIME UPDATE : 05-01-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 05-01-2011

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA : 02/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 04/01/2010 gÀAzÀÄ 0300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ gÁd¥Áà ªÀiÁAUÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµðÀ, eÁw ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ PÀÄ ¦æAiÀiÁ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀiÁAUÀ ªÀAiÀÄ: 13 ªÀµÀð, eÁ: ªÀiÁ¢UÀ 2) vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 12 ªÀµÀð eÁ ºÀjd£À E§âgÀÆ ¸Á AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ C±ÉÆÃPÀ ªÉÄÃvÉæ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è£À ¨Á«AiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV ¨Á«AiÀÄ°è DPÀ¹äPÀªÀV ©zÀÄÝ, FdÄ §gÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ¤ÃgÀ£À°è ªÀÄļÀV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 01/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 03/01/2011 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀįÉÆÃZÀ£Á UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw eÉlUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á ±ÁºÀ¥ÀÄgÀ EªÀ¼À UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ ªÀiÁgÀÄw @ ªÀiÁgÀÄvÉ¥Áà vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ eÉlUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð ¸Á ±ÁºÀ¥ÀÄgÀ EvÀ£ÀÄ zÉêÀ zÉêÀ ªÀ£ÀzÀ°è ¢£ÀUÀÆ° ªÁZï ªÀiÁå£ï PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 02/01/2011 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmɬÄAzÀ 03/01/2011 gÀ ¸ÀAeÉ 1700 UÀAmÉ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀAiÀĸÁì¸À ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw EvÀ£ÀÄ §ºÀ¼À ZÀ½¬ÄAzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 01/2011 PÀ®A 279, 338, L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 03/01/2011 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÁgÉrØ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÉrØ 21 ªÀµÀð, eÁ : gÉrØ, ¸Á: §£À½î vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt-§AUÁè gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ £ÀÆgÀAzÀ¥Áà UÀÄqÁØ ªÀAiÀÄ : 30 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á ±ÁºÁ¥ÀÄgÀ UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÃUÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉ PÀ°è£À UÀÄA¦£À ªÉÄðAzÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è §AzÀÄ ©¢ÝgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ DgÉÆæUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 02/2011 PÀ®A 324. 326. 504. 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 04-01-2011 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ±ÁåªÀÄuÁÚ ±ÉÃj ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ gÀ²Ãzï, 2) E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ ¨Á¹Ãzï ¸Á¨ï 3) £ÁUÀ¥Áà ºÉÆUÀqÉ J®ègÀÆ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ HlzÀ £É¥À ªÀiÁr zsÁ¨sÁPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §gÀĪÁUÀ §rUÉ, PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 02/2011 PÀ®A 279, 338, L¦¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«. DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 04/01/2011 gÀAzÀÄ 0010 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¢Ã¥À vÀAzÉ zÀvÁÛvÉæAiÀÄ RAqÁ¼É ªÀAiÀÄ:24 eÁ: ªÀiÁ®UÁgÀ G: DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á: ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ vÀÄPÀÌtÂÚ ¨ÉÆçqÉ C¦à CmÉÆ £ÀA PÉJ-39, 5490 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ EªÀgÀ ªÁºÀ£À ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß C¦à CmÉƪÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉAiÀÄ°è ¥À°Ö ªÀiÁr ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¯ÉAiÀÄ §®UÀqÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 03/2011 PÀ®A 279, 337, L¦¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«. DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 04/01/2011 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀ qÁAUÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: wæ¥ÀÄgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt-§AUÁè gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄrªÁ¼À ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ §eÁd ¨ÁPÀìgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/ J-6510 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ JqÀUÁ® ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 01/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦ DPïÖ :-
¢£ÁAPÀ: 04-01-2011 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÁªÀzÀUÉÃjAiÀÄ gÉÃwAiÀÄ CqÀØzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä C°è dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä C°ªÀÄ vÀAzÉ ªÁºÀd E£ÀÆß 5 d£À J®ègÀÆ ¸Á: J¯ÁègÀÄ £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 52 E¹àÃmï J¯É ºÁUÀÆ 865/- gÀH UÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 02/2010 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L,JªÀiï.«. DPÀÖ ;-
¢£ÁAPÀ : 04-01-2011 gÀAzÀÄ 0845 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊfãÁxÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ªÀAiÀÄ : 60 ªÀµÀð eÁ: PÀ§°UÀgÀÄ G: PÀÆ°PɸÀ® ¸Á: ¨Á宺À½î EªÀgÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV zÀ±Àð£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è gÀ¸ÉÛ zÁlĪÁUÀ DgÉÆæ MAzÀÄ ªÉÆ.¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J.38 E 4201 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÁ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ JgÀqÀÄ ªÉÆüÀPÁ®Ä qÀ©â MqÉ¢zÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÀ¼Àî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 01/2011 PÀ®A 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 04/01/2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊf£ÁzsÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¸ÀdÓ£À±ÉÃnÖ ªÀAiÀÄ: 44 ªÀµÀð G:MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ : WÀtUÉÃgÀ ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ.EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ «ÃgÀzsÉæñÀégÀ ªÉÄÃrPÀ¯ï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨sÀzÀæ¥Áà PÀªÀÄoÁuÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, J£ÀÆß 3 d£À J®ègÀÆ ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ UÁæªÀÄ vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ°è ÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆæüÃAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀÄn MqÉzÀÄ gÀPÁÛUÁAiÀĪ¼Àî¯ÁVzÉ.