January 18, 2011

BIDAR DAILY CRIME UPDATE : 18-01-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 18-01-2011

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/2011, PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í. JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 17/01/2011 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¥À¸ÀUÉð ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð G: mÁæªÉ®ì Jeɤì eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ªÀdÓgÀ vÁ: zÉÃUÀ®ÆgÀ (JªÀiï.J¸ï) EvÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀĸÀÌ® vÁAqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ DgÉÆæAiÀÄÄ (»AzÀÄUÀqɬÄAzÀ) MAzÀÄ PÉÆæÃdgÀ fÃ¥À ªÁºÀ£ÀªÀÅ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀ̼ÁfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À JqÀ¨sÁUÀ¢AzÀ ¤zsÁ£ÀªÁV ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ »A¢¤AzÀ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£ÀzÉÆA¢UÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¦ÃAiÀiÁð¢UÉ vÀÄn, §®UÉÊ, §®UÁ® ªÀÄÆtPÁ°UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/2011, PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í. JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 17-01-2011 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ. ªÀ¹ªÀÄ vÀAzÉ ªÉÆÃ. C° RÄgɹ ¸Á: ¨ÁA¨É ¸ÀzÀå ZË¢æ PÉÆÃt vÁ: OgÁzÀ (©) EªÀgÀÄ OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ «Ä¤ «zÁ£À ¸ËzÁ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ªÀÄÄAUÀ£Á¼À gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ºÉÆUÀÄwgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀ C¥ÀjavÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÁ®¬Ä¹ rQÌ ªÀiÁr ¸ÀܼÀzÀ¯É vÀ£Àß ªÉÆÃmÁ ¸ÉÊPÀ£ÀÄ ©lÄÖ ºÉÆÃrUÀºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÆÃAl UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄ CVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/2011, PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ:-
¢£ÁAPÀ: 17-01-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄAdļÀ UÀAqÀ ²æäªÁ¸À ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ UÉÃl ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ JgÀqÀ£ÉÃAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸Á¬Ä£ÁxÀ vÀAzÉ ²æäªÁ¸À ªÀAiÀÄ 19 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Á£ÀPÀ EAf¤AiÀÄjAUï PÁ¯ÉÃf£À°è ¦.AiÀÄÄ.¹ ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀµÀðzÀ°è PÀA¥ÀÆålgÀ ¸ÉÊ£Àì «zsÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 29-12-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0745 UÀAmÉUÉ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃV vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À UɼÉAiÀÄgÀ eÉÆÃvÉ «ZÁj¹zÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀĽªÀÅ ¹UÀ°¯Áè ªÀÄvÀÄÛ J¯Áè ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ «ZÁgÀ¹zÀgÀÄ ¸ÀºÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀĽªÀÅ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è ºÁUÀÆ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.06/2011, PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/01/11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ¥sÀƯÉPÀgÀ ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð ¸Á: ¥sÀvɺÀ zÀgÀªÁeÁ ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀÄ«ÄÃvï E§âgÀÄ vÀªÀÄä UÁzÀV ²ªÁgÀzÀ°è EgÀĪÀ ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉzÀ ºÀÆ UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl PÀÄjvÀÄ PÉüÀÄwÛzÁÝUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ DgÉÆæ £ÁUÀUÉÆAqÀ @ £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ ©ÃªÀÄUÉÆAqÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 4 d£À J®ègÀÄ ¸Á: UÁzÀV UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ «¢ü «gÀÄzÀÞ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ‘J ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤ªÀÄä ºÉÆ®zÀ ¸ÀÄvÀÛ®Ä ªÀÄĽî£À ¨Éð ºÁQzÀgÉ ºÉÆÃUÀÄ §gÀĪÀ d£ÀgÀÄ ºÉÃUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ CªÁZÀÒ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÁUÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ, UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àqɹ C°èAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.07/2011, PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/01/11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀUÉÆAqÀ@£ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ ©ÃªÀÄUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð J¸À.n UÉÆAqÀ ¸Á: UÁzÀV UÁæªÀÄ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ gÁdÄ ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄzÀ EvÀgÉ d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ¥sÀƯÉPÀgÀ ºÁUÀÆ ¸ÀÄ«Ävï vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¥sÀƯÉPÀgÀ E§âgÀÄ ¸Á: ¥sÀvɺÀ zÀgÀªÁeÁ. EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ »ÃUÉ ¤ªÀÄä ºÉÆ®zÀ ¸ÀÄvÀÛ®Ä ªÀÄĽî£À ¨Éð ºÁQzÀgÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀgÀÄ ºÉÃUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üÃAiÀÄð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖUÉ K£ÁzÀgÀÄ ªÀiÁqÀ° ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ £ÀªÀÄUÉ PÉüÀĪÀªÁ CAvÀ CªÁZÀÒ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ, UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àqɹ C°èAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.12/2011, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14/01/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀĺÉÃAzÀæPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄ»ÃAzÀæPÀgÀ ¥Àæ¨sÁj ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÀåAiÀÄgÀÄ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqsÀ ±Á¯É ªÀ¼ÀTAr EªÀgÀ ±Á¯ÉUÉ gÀeÉ EzÀÄÝ DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ PÀbÉÃjAiÀÄ PÉ®¸À EzÀÄÝzÀjAzÀ PÉ®¸À ªÀiÁr ±Á¯ÉAiÀÄ J¯Áè PÉÆÃuÉUÀ¼À ©ÃUÀ ºÁQ ©ÃUÀUÀ¼ÀÄ ZÉPï ªÀiÁr J¯Áè PÉÆÃuÉUÉ EzÀÄÝzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ©ÃUÀzÀ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß eÉÆvÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ 16/01/2011 gÀAzÀÄ ¨sÁ£ÀĪÁgÀ EªÀgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ «zÁåyð¤AiÀiÁzÀ PÀĪÀiÁj C¤ÃvÁ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ EªÀ¼ÀÄ ºÉÆ®zÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÀA¥ÀÆålgÀ PÉÆÃuÉ vÉgÉ¢gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁðzÉÆUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä ²PÀëPÀ ªÀÈAzÀzÀªÀgÁzÀ gÀ« PÀA¥ÀÆålgÀ ²PÀëPÀ, ±ÁAvÀ«ÃgÀ avÀæPÀ¯Á ²PÀëPÀgÀÄ ªÀ¼ÀTAr ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÀA¥ÀÆålgï gÀƪÀÄ ªÀÄÄA¢£À eÁ° ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁV®Ä vÉgÉ¢zÀÄÝ eÁ° ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁV®PÉÌ ºÁQzÀ QðUÀ¼ÀÄ EgÀ°®è M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ªÉÊgÀUÀ¼ÀÄ PÀmï ªÀiÁrzÀÄÝ PÀA¥ÀÆålgï PÉÆuÉAiÀÄ°è£À JgÀqÀÆ 1) 2 PÀA¥ÀÆålgï ªÀiÁ¤lgÀ 2) MAzÀÄ Qà ¨ÉÆÃqÀð 3) MAzÀÄ ¸ÁÌöå£Àgï4) MAzÀÄ ªÀiËd 5) MAzÀÄ yAPï¯ÉAmï6) MAzÀÄ ¹àÃPÀgï »ÃUÉ J¯Áè MlÄÖ C.Q. 23 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÉÆà AiÀiÁªÀÅzÉÆ GzÉÝñÀ ¢AzÀ ªÉÊgÀUÀ¼ÀÄ PÀmï ªÀiÁr PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/2011, PÀ®A 323 324 326 307 504 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-01-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ UÉÆgÀ£À¼Éî ¸Á: ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ vÀªÀÄä PÁPÁ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.45 UÀAmÉUÉ E§âgÀÆ vÀªÀÄä CAUÀr ºÀwÛgÀ PÀĽvÁUÀ DgÉÆæ zsÀƼÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ NA¥ÀæPÁ±À ºÁUÀÆ gÀ« E§âgÀÆ vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆqÀ° »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁPÁ ¸ÀĨsÁµÀ EªÀjUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ EgÁzÉìÄAzÀ DgÉÆæ gÀ« EvÀ£ÀÄ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ¸ÀĨsÁµÀ EvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ DgÉÆæ NA¥ÀæPÁ±À EvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ ¸ÀĨsÁµÀgÀ ¨É¤ß£À°è ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É zÀƼÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ¤UÉ ©qÀ¨ÉÃrj RvÀA ªÀiÁrj CAvÀ ºÉýgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ NA¥ÀæPÁ±À EvÀ£ÀÄ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.05/2011, PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-01-2011 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ NAPÁgÀ vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Áà PËmÉ ¸Á: ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 2 d£À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀgÉzÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤AzÀÄ ºÉZÁÑVzÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ E£ÉÆߧâ DgÉÆæ ¸ÀAdÄ EvÀ£ÀÄ CªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ gÁqÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ¸ÀĨsÁµÀ EvÀ£ÀÄ ¨É¤ß£À°è vÀ£Àß PÉʬÄAzÀ UÀÄ¢ÝgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.05/2011, PÀ®A 143, 147, 148, 324, 326, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-01-2011 gÀAzÀÄ 0330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀwõÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: PÁ¸ÀgÀvÀÆUÁAªÀ EªÀjUÉ DgÉÆæ 1)¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ 2)zÀvÁÛwæ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ºÀqÀUÉ 3)¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ºÀqÀUÉ J®ègÀÆ eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: PÁgÀ¸ÀvÀÆUÁAªÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 4-5 d£ÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀUÉ PÀgÉzÀÄ CªÁZÀÒ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄÝ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É ¤£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ CAvÀ dUÀ¼À vÉUÀzÀÄ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.06/2011, PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-01-2011 gÀAzÀÄ 0330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÀvÁÛwæ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ºÀqÀUÉ ¸Á: PÁ¸ÀgÀvÀÆUÁAªÀ EªÀjUÉ DgÉÆæ 1) ²ªÁf vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ 2) AiÀÄĪÀgÁd ©gÁzÁgÀ 3) ¸ÀwõÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ 4) «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ J®ègÀÆ eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á/ PÁgÀ¸ÀvÀÆUÁAªÀ EªÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄÝ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É ¤£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ §UÉÎ £ÀªÀÄä vÁ¬ÄAiÀÄ eÉÆvÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ JAvÀ dUÀ¼À vÉUÀzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA.09/2011, PÀ®A 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 17-01-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁeÉñÀéj eÉ. ¥ÀÆtÂðPÁ ºÉZÀÄѪÀj eÉ.JªÀÄ.J¥sÀ.¹ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀÄ 2 £Éà £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¨É½UÉÎ. 10.30 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä PÀvÀðªÀåUÉƸÀÌgÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ §AzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä £ÉÆÃQAiÀiÁ PÀA¥À¤AiÀÄ JgÀqÀÄ ªÉÆèÉÊ®UÀ¼ÀÄ CzÀgÀ £ÀA.1) 9611382686 2) 9845554969 C.Q. 8500/- JgÀqÀÄ ªÉƨÉÊ®UÀ¼ÀÄ MAzÀÄ mÉç® ªÉÄÃ¯É ElÄÖ vÀªÀÄä PÀvÀðªÀåzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÁÝUÀ ªÀÄvÉÛ 1100 UÀAmÉUÉ ªÉƨÉÊ¯ï £ÉÆÃrzÁUÀ ªÉƨÉʯï EnÖzÀ eÁUÉAiÀÄ°è EgÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀj JgÀqÀÄ ªÉƨÉʯïUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA.07/2011, PÀ®A 32, 34 PÉ.E. JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ: 17-01-11 gÀAzÀÄ. 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ.¥ÉÆ C°¸Á§ ¦.J¸À.L (PÁ.¸ÀÄ) ªÀiÁPÉðl oÁuÉ ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ ¨Áwä §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¸ÀܽAiÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ oÁuÉAiÀÄ°è EzÀÝ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è oÁuÉAiÀÄ fæ£À°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÁªÀzÀUÉÃj ¨ËzÀÞ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ C°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ MAzÀÄ ©½AiÀÄ aîzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EnÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É 1430 UÀAmÉUÉ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è MªÀÄä¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ DgÉÆæ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà CAvÀgÀgÉrØ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁ: ºÉüÀªÁ G: ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀÄ ¸ÀzÀå £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ JAzÀÄ ºÉýgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀUÉÊgÉ EzÉ JAzÀÄ PɽzÁUÀ CªÀ£À ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£Àì EgÀĪÀ¢¯Áè JAvÀ ºÉýzÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ ¯Éʸï£Àì EgÀ¯ÁgÀzÀ ¸ÁgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É JAvÀ w½zÀÄ §A¢zÀjAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£À eÉÆÃvÉAiÀÄ°è oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.09/2011, PÀ®A 279, 337, L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 15-01-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà gÁdVÃgÉ 60 ªÀµÀð MPÀÄÌvÀ£À °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: §UÀzÀ® UÁæªÀÄ EªÀgÀ ªÉÆêÀÄäUÀ D¢vÀå EªÀ£ÀÄ §UÀzÀ® ¢AzÀ ¨ÉÊgÀ£À½ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÉÆâ£ï SÁ£À vÀAzÉ GªÀÄgÀSÁ£À ¸Á: ¨sÉÊgÀ£À½î gÀªÀgÀ ªÉÆmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.UÉÆÃwÛ¯Áè EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸À̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆêÀÄäUÀ¤UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ D¢vÀå EªÀ¤UÉ §®PÁ®Ä ªÉÆüÀPÁ®Ä PÉüÀUÉ UÀÄ¥Áà UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®ºÀuÉUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄÄ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.