January 14, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE :- 14/01/2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 14-01-2011

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/2011, PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 13/01/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠹zÁæªÉÄñÀégÀ ¹¦¹-932 EªÀgÀÄ alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, §¸ÀªÀgÁd ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ 2030 UÀAmÉUÉ UÁA¢ ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J 39/JZï-9514 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¤°è¸À®Ä PÉÊ ¸À£Éß ªÀiÁrzÀgÀÄ ¤°è¸ÀzÉ PÀjªÀÄįÉèñÁå zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J39/JZï-9514 EzÀÄÝ. ¸ÀzÀj ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ¤UÉ £ÉÆÃrzÀgÉ UÀÄwð¸ÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/2011, PÀ®A 353.341.504.506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12-01-2011 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd mÉPÀ¤PÀ¯ï C¹¸ÉÖAmï UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄAUÀ®¥ÉÃmï ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ¸ÀÄAzÀgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ¨Á«PÀnÖ E£ÀÆß £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ºÁUÀÆ ¹AzÀ§AzÀV EvÀ£ÀÄ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä CAvÁ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV J¸Áìgï ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APÀ ºÀwÛgÀ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÀ£À eÉÆvÉ E£ÀÆß £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÉÆÃzÀgÉ fêÀ¸À»ÃvÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁðzÀÄ ¤qÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.