January 30, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 30-01-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-01-2011

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 01/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/01/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¹zÀªÀiÁä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ºÀd£Á¼É ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨ÉÆüÉUÁAªÀ, ¸ÀzÀå: ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ºÀd£Á¼É ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÁUÀ CPÀ¸ÁävÀªÁV GjAiÀÄÄwÛzÀÝ ¢Ã¥ÀzÀ aªÀÄtÂAiÀÄÄ GgÀĽ ©zÀÄÝ ¨ÉAQ ºÀwÛzÀjAzÀ ªÀÄÈvÀ §¸ÀªÀgÁd EvÀ£À JzÉUÉ, JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ ºÁUÀÄ PÉÊUÀ¼À §UÀ®ÄUÀ¼À°è, ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄïÉ, vÉÆqÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ C®è°è ¸ÀÄlÖ UÁAiÀiÁUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ aQvÉìUÉAzÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ §¸ÀªÀgÁd EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 28/01/2011 gÀAzÀÄ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀiÁUÀ¼À ¨ÁzsɬÄAzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 04/2011 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-01-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠮PÀëöät vÀAzÉ vÀÄPÀgÁªÀÄ ¸Á: d£ÀªÁqÀ EvÀ£À vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ EvÀ¤UÉ d£ÀªÁqÀ UÁæªÀÄzÀ gÀÄzsÀæ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è eÁUÉ PÉÆnÖzÀÄ C°è ºÉÃtUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄqÀÄwÛzÁÝgÉ ¨ÉÃgÉPÀqÉUÉ eÁUÉ vÉÆÃj¹PÉÆÃrj CAvÁ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ C½AiÀÄ£ÁzÀ DgÉÆæ ¨Á¯Áf EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£Àß ¥Á°UÉ J°è §A¢zÉ C¯Éèà EgÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄäA¢gÁzÀ DgÉÆæ C±ÉÆÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÁf EªÀj§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MwÛ »rzÁUÀ ¨Á¯Áf EvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄÃ¯É JqÀPÁ°£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ C±ÉÆÃPÀ EvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ¨Éä£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 13/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 29-1-11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà NPÀ½ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀ§, ¸Á: ªÀÄÄZÀ¼ÀA§, ¸ÀzÀå: «zÁå £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀ£À ±Á¯ÉAiÀÄ ²PÀëPÀgÀÄ ºÁUÀÆ SÁ±ÉÃA¥ÀÄgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ²PÀëPÀgÀÄ J®ègÀÆ PÀÆr mÁmÁ ªÀiÁåfPÀ PÀ£ÀA PÉJ-38/5485 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁUÀ SÁ±ÉA¥ÀÆgÀ gÉÆÃr£À zÀªÁ¯ïªÀiÁ®PÀ zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è MªÉÄä¯É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ CzÀgÀ°è PÀĽvÀ J¯Áè ±ÀPÀëPÀjUÀÆ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÀÆ ¸ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀ£À zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 11/2011 PÀ®A 448, 342, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-01-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀwñÀ vÀAzÉ PÁ£Á, 2) ¨Á¼ÀÄ vÀAzÉ PÁ£Á
3) ®ªÉñÀ vÀAzÉ UÉÆêÀiÁ J®ègÀÆ ¸Á: ºÁgÀPÀÆqÀ vÁAqÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀAiÀiÁå vÀAzÉ PÁ±ÀAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, ¸Á: ªÉÆÃgÀRAr EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £À£Àß ¯Áj ªÉÄÃ¯É 30,000/- gÀÆ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ KPÉ PÉÆÃqÀÄwÛ¯Áè CAvÀ ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆÃlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 12/2011 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-1-11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀuÉñÀ vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà UÀqÀzÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀ§, ¸Á: aAvÀ®UÉÃgÁ EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è vÀAw ¨Éð ºÁPÀĪÀ ¸À®ÄªÁV vÀAUÀÄ vÉÆr¸ÀÄwÛzÁÝUÀ EvÀ£À aPÀ̪ÀÄä¼ÁzÀ DgÉÆævÀ¼ÀÄ ¤ªÀiÁð® UÀAqÀ ®ZÀÑ¥Áà UÀqÀzÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀ§, ¸Á: aAvÀ®UÉÃgÁ EPÉAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÀªÀÄä PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É KPÉ vÀAUÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §AzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fªÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r..Dgï £ÀA 03/2011, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 26-01-2011 ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÊ£ÉÆ¢ÝãÀ vÀAzÉ ªÉƺÀäzÀ¨Á§ ±ÉÃR ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄºÉ§Æ¨ï £ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÀ¦üÃPÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ JA¢£ÀAvÉ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ §mÉÖ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥Àà° vÉUÉzÀÄ C¯Áè £ÀUÀgÀzÀ°è£À ¨Á«AiÀÄ°è PÉÊPÁ®Ä ªÀÄÄR vÉƼÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃV PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¨Á«AiÀÄ°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.