January 24, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 24-01-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 24-01-2011

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 04/2011 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/01/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄRzÉêÀ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀgÁªÀ £ÁUÀ£À¥À¯Éè ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ¸ÁªÀ½ EvÀ£À vÀAzÉ ªÀÄÈvÀ £ÁªÀÄzÉêÀgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ £ÁUÀ£À¥À¯Éè ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ¸ÁªÀ½ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ GzÀVÃgÀ-©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À §¢¬ÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ²æêÀ®è¨sÀ vÀAzÉ ¨sÀUÀªÁ£ÀzÁ¸À ºÉqÁØ ¸Á: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É gÉÆ»vÀ vÀAzÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ aPÀlªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: PÉƪÀÄn, ¸Á: ¨sÁ°Ì EvÀ¤UÉ PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼À ¦AqÀjUÀ½UÉ, vÉÆqÉUÀ½UÉ, JqÀPÉÊ gÀmÉÖUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è, ¸ÉÆÃAlzÀ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛªÉ ºÁUÀÄ DgÉÆæAiÀÄ §®PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ºÀwÛgÀ, §®PÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ vÀgÀavÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛªÉ ºÁUÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊQî ªÉÄÃ¯É »AzÉ PÀĽwzÀݪÀ¤UÉ §®PÁ® ªÉÆüÀPÁ® ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ GzÀVÃgÀzÀ ªÀiÁªÀÅ° D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆzÁUÀ ªÉÊzÀågÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ ¥ÀjPÉëà ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ w½¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 02/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-01-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ C£ÀߥÀÆtð UÀAqÀ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: CA¨É¸ÁAUÀ« EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÀÄzÀæªÀÄt ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ PɽzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E®è CAvÀ CAzÁUÀ ¹nÖ¤AzÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ªÁ¸À£É §gÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ UÀAqÀ¤UÉ PÉüÀ®Ä vÁ£ÀÄ ¹nÖ£À ¨sÀgÀzÀ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹zÀ §UÉÎ w½¹zÀ vÀPÀët ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ DvÀ¤UÉ MAzÀÄ fæ£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°ÌAiÀÄ qÁ ªÀ¸ÀAvÀ ¥ÀªÁgÀ gÀªÀgÀ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæ AiÀÄ°è PÀgÉvÀAzÀÄ £ÀAvÀgÀ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ¼É »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 23-01-2010 gÀAzÀÄ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ¸ÁªÀÅ QÃl £Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹zÀÝjAzÀ¯É DVgÀÄvÀÛzÉ. CªÀgÀ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 15/2011 PÀ®A 426, 436 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ UÀÄAqÀ¥Áà £ÀAzÀUÁAªÀ ªÀAiÀÄ: 62 ªÀµÀð, ¸Á: PÉÆqÀA§® EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) PÀ®è¥Áà vÀAzÉ ¤gÀAf CA§Ä®V 2) £ÁUÀªÀiÁä UÀAqÀ ¤gÀAf CA§Ä®V E§âgÀÆ ¸Á: PÉÆqÀA§® EªÀj§âgÀÆ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÀ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÀ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÆ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀĪÀgÀÄ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ºÉýzÀgÀÄ ¸ÀºÀ £ÀªÀÄä eÉÆvÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 17/01/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ªÀÄ®VzÁUÀ 1200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ZÀ¥ÀàgÀPÉÌ ¨ÉAQ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÀªÀÄä bÀ¥ÀàgÀPÉÌ KPÉ ¨ÉAQ ºÀaÑj CAvÀ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À eÉÆvÉAiÀÄ°è vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 08/2011 PÀ®A 323, 324, 341, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/01/11 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà dl£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ¸ÉÆî¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀÌ¥Áà ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÉÆî¥ÀÆgÀ EvÀ¤UÉ ¤ÃªÀÄÄ KPÉ HgÀ°è ¤ÃgÀÄ ©nÖ¯Áè CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ «zÀÄåvï E®èzÀ PÁgÀt ¤ÃgÀÄ ©nÖ¯Áè CAvÀ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀÄÝ ºÁUÀÆ PÉÊ ¬ÄAzÀ®Ä ¸ÀºÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÁUÀÆ ¨É¤ß£À°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 14/2011 PÀ®A 420 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/01/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ §§r ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: §£À ±ÀAPÀj zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ alUÀÄ¥Áà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ AiÀiÁgÉÆà M§â C¥ÀjavÀ ºÀªÀiÁgÉ ¥Á¸ï °Qéqï ºÉÊ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À vÁªÀÄæzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉƼÉzÀÄ PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É C£ÀĪÀiÁ£À §AzÀÄ ¨ÉÃqÀ CAvÀ CAzÁUÀ CªÀ£ÀÄ £ÁªÀÅ CrémÉeïUÉÆøÀÌgÀ §A¢gÀÄvÉÛÃªÉ mɸïÖ ªÀiÁr £ÉÆÃrPÉƽî CAvÀ w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ MAzÀÄ vÁªÀÄæzÀ PÉÆqÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj PÉÆqÀ °Qéqï ºÁQ vÉƼÉzÀjAzÀ PÉÆqÀªÀÅ ºÉƼÉAiÀÄÄwvÀÄÛ ªÀÄvÉÛ ¥ÀÄ£ÀB CªÀ£ÀÄ D¥À PÁ ZÁA¢ PÁ ¸ÁªÀiÁ£À zÉêÀÅ N ©ü zsÉÆÃPÉ zÉÃvÁ ºÀÄA CAvÀ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ vÀ£Àß PÁ®°èzÀÝ ZÉÊ£ÀUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄ PÉÆmÁÖUÀ ¸ÀzÀj ZÉÊ£ÀUÀ¼ÀÄ °Qéqï ºÁQ vÉƼÉzÁUÀ CªÀÅ ¸ÀºÀ ºÉƼÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀÅ. CzÁzÀ £ÀAvÀgÀ vÀĪÀiÁígÉ UÀ¯É ªÉÄÃ¸É ¸ÉÆãÁ zÉÃzÉÆ N ©üà zsÉÆÃPÉ zÉÃvÁ ºÀÄA CAvÀ CA¢zÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¨ÉÃqÀ CAvÀ CAzÀgÀÄ ¸ÀºÀ CªÀ£ÀÄ £ÀA§ÄªÀAvÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ vÀ£Àß PÉÆgÀ¼À°è£À ªÀÄÆgÀĪÀgÉ vÉƯÉAiÀÄ UÀAl£À ¸ÀgÁ vÉƼÉAiÀÄ®Ä PÉÆmÁÖUÀ ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ ¥ÁvÉæAiÀÄ°è ºÁQ M¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ElÄÖ ¤ÃªÀÅ 10 ¤«ÄµÀzÀ £ÀAvÀgÀ vÉUÉzÀÄ £ÉÆÃr CAvÀ ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ CªÀ¤UÉ ¤Ã£É vÉUÉzÀÄPÉÆlÄÖ ºÉÆÃUÀÄ CAvÀ ºÉýzÀgÀÄ ¸ÀºÀ DvÀ£ÀÄ PÉüÀzÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ 5 ¤«ÄµÀzÀ £ÀAvÀgÀ CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÁvÉæAiÀÄ°è £ÉÆÃqÀ®Ä UÀAl£À ¸ÀgÀ EgÀĪÀÅ¢¯Áè PÁgÀt DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À PÀtÄÚ vÀ¦à¹ ªÉÆÃ¸ï ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 07/2011 PÀ®A 341, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/01/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ avÁæ¨Á¬Ä UÀAqÀ zsÀ£Áf ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÁ, ¸Á: ¸ÉÆî zÁ§PÁ EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß w¥ÉàAiÀÄ°è PÀ¸À ©üÃn §gÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ vÀ£Àß ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ DgÉÆæ ¸ÀvÀå¨sÁªÀiÁ UÀAqÀ ¸ÀĨsÁµÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ºÁUÀÆ EPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀAVÃvÁ E§âgÀÆ ¸Á: ¸ÉÆî zÁ§PÁ EªÀj§âgÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.