January 10, 2011

BIDAR DAILY CRIME UPDATE : 10-01-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 10-01-2011

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 05/2011 PÀ®A 279, 337, L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 8/1/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ FgÀ¥Áà vÀªÀr, ªÀAiÀÄ: 57 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: «ÄãÀPÉgÁ vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ºÉAqÀw PÀÄAzÀ£À¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ ¥ÀÄ£Á¢AzÀ ªÀÄ£ÁßJSɽîUÉ §A¢zÀÄÝ «ÄãÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä DgÉÆæ MAzÀÄ n.«.J¸ï ªÉÆmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 39 E 2761 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ U˸ÉÆÃ¢Ý£ï ¸Á: ªÀÄ£ÁßJSÉý EªÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©æeï ºÀwÛgÀ MªÉÄä® ¨ÉæÃPï ºÁQzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉArw PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀQ«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁUÀÄwÛzÀÄÝ, DgÉÆæUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ UÁAiÀĪÁUÀzÉà WÀl£Á ¸ÀܼÀ¢AzÀ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 03/2011 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ : 09/31/12/2010 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæªÀiÁä UÀAqÀ gÀhÄgÀt¥Áà ¹AzsÀ§AzÀV ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð eÁw: ¸ÀªÀÄUÁgÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ.AiÀiÁ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ DgÉÆæ UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ gÀhÄgÀt¥Áà ¹AzsÀ§AzÀV, E£ÀÆß 3 £À J®ègÀÆ eÁ: ¸ÀªÀÄUÁgÀ ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ «£ÁPÁgÀt ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÁUÀ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÀÄj ºÁQzÀ ªÉÊgÀ¤AzÀ ¨É£ÀÄß, ¨sÀÆdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉÊgÀ¤AzÀ ¹PÁÌ ¥ÀmÉÖ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 01/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 09-01-2011 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ 5-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ eÁ°AzÀgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ®AdªÁqÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è£À vÉÆUÀj ¨É¼ÉUÉ QÃl£Á±ÀPÀ ¹A¥Àr®¸ÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ «£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ eÁ°AzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À EvÀ£ÀÄ WÀlgÀ¢AzÀ OµÀ¢ü ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ¯É ¸ÀÄvÀÄÛwzÉ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ DvÀ¤UÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ 0850 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 04/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 09/01/11 gÀAzÀÄ 1715 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀWÀÄ«ÃgÀ vÀAzÉ «ÃgÀ ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 23 G: §¸ï PÀAqÀPÀÖgÀ ¸Á: ¹QAzÁæ¨ÁzÀ(J.¦) EªÀgÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ ¢AzÀ ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ-d»gÁ¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛ ªÀrØ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ DgÉÆæ mÁmÁ EArUÉÆ PÁgÀ £ÀA JAJZÀ-04/©PÀÄå-9775 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UɼÉAiÀÄgÀÄ ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ UɼÉAiÀÄjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ DgÉÆæ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 05/2011 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 09/01/2011 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀƪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¸Á : zsÀ£ÀÆßgÁ EªÀgÀÄ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ MAzÀÄ ªÉÆ.¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J.38 PÉ.6159 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ fêÀ£À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¸Á: zÀ£ÀÄßgÁ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä£ÀUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ ¸ÀzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 06/2011 PÀ®A 323, 324, 304, eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 09/01/2011 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÁªÀðw UÀAqÀ gÁZÀAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ: ¸Áé«Ä G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á : d®¸ÀAV EªÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ UÀAqÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ¨Éð ºÀZÀÄѪÁUÀ DgÉÆæ AiÀÄAPÀ¥Áà vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà gÁªÀÄ¥ÀÆgÉ ºÁUÀÄ CªÀ£À ºÉAqÀw ±É²PÀ¯Á E§âgÀÄ ¨É° ºÀZÀÑzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV vÀqÉzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÉÆý¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.