January 11, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 11-01-2011

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 03/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 10-01-2011 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CA¨ÁzÁ¸À vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw PÁqÀUÉ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð eÁ: £ÉÃPÁgÀ G: ¸ÀÄ¢Ý ¸ÀA¥ÁzÀPÀ ¸Á: dA§V EªÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆÃl¯ï MAzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÀ¸ÀAvÀ vÀAzÉ gÁeÁgÁªÀÄ ¨sÁ¯ÉÌ ¸Á: dA§V EªÀgÀÄ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀÄr¨ÉÃqÀ JAzÀÄ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ DgÉÆæ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è EzÀÝ ©ÃgÀ ¨Ál®¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 07/2011 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 09/01/2011 gÀAzÀÄ 330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢢰åÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ªÀUÉÎ ªÀAiÀÄ : 35 ªÀµÀð, eÁ : PÀÄgÀħÄgÀ ¸Á: ºÀÄ®UÀÄwÛ EªÀgÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 09 gÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ aAvÀuÁÚ »gÀUÀ¥Àà£ÀªÀgÀ ¸Á: mÁmÁ UÀÆqÀì £ÀA PÉJ-39/ 7197 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ºÀÄ®UÀÄwÛ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ¯ÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 08/2011 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09/01/2011 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É ¸Á¬Ä ¥ÁågÀqÉʸÀ zsÁ§zÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ gÀ¦üPÀ vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, G: ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á: ±ÁAw£ÀUÀgÀ d»gÁ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß E£ÉÆßêÀ PÁgÀ £ÀA J¦-10, J.ºÉZï. 3530 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß §AUÁè PÀqɬÄAzÀ ªÀÄÄA¨Á¬Ä PÀqÉUÉ CwêÉUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ¯Áj £ÀA J¦-13, qÀ§Æè- 7200 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ gÀ¦üPÀ vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, G: ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á: ±ÁAw£ÀUÀgÀ d»gÁ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 09/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 10/01/2011 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É r¹¹ ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß EArPÁ PÁgÀ £ÀA J¦-29, PÉ-7211 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß §AUÁè PÀqɬÄAzÀ ºÀĪÀÄ£À¨ÁzÀ PÀqÉUÉ CwêÉUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ©üêÀiuÁÚ PÀ®ªÀÄÆqï ªÀAiÀÄ: 55, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: AiÀÄgÀ¨ÁUÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt.EvÀ£À n«.J¸ï. PÉJ-34, eÉ 8895 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀ«vÁ EªÀ½UÉ ¸ÀzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.