April 26, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 26/04/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 26/04/2010 :-

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 58/2010 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 20/04/2010 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀȵÁÚgÉrØ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ gÉrØ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: aPÀÄwð gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä £ÀgÀ¸ÀªÀiÁä @ ºÀtªÀĪÁé gÀªÀgÀÄ ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ©ÃzÀgÀ J¸ï.©.JA. ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ £ÁgÁAiÀÄtSÉÃqÀ §¹ì¤AzÀ E½zÀÄ DAzsÀæ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä rªÉÊqÀgï zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆæ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà ¥À¸ÀUÉð ¸Á: CµÀÆÖgÀ ªÀiÁgÀÄw N«Ä¤ £ÀA. J¦13/ºÉZï-9038 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ¬ÄUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.58/2010 PÀ®A. 279, 337 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ºÀtªÀĪÁé EªÀjUÉ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV UÁA¢ü D¸ÀàvÉæ ¹QAzÁæ¨ÁzÀ (J.¦) PÀ¼ÀÄ»¹zÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24-04-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1430 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 09/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/04/2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪À¸ÀAvÀ Dgï. ¸ÁvÀ¥ÀÄvÉ ¹¦¹-138 GzÀVÃgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV l¥Á®Ä ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ CzÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆrzÁUÀ GzÀVÃgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA.0/10 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦¹ ¢£ÁAPÀ 25/04/2010 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀvÀðªÀiÁ£À ªÀgÀ¢, ±ÀªÀ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, ¦.JA.E. ªÀgÀ¢ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ EAzÀĪÀÄw UÀAqÀ zsÀ£Áf vÁAzÀ¼É ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¢Ã¥À ºÀZÀÑ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀA¥ÀÆtð ªÉÄÊ ¸ÀÄmÁÖUÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ 24/04/2010 gÀAzÀÄ GzÀAiÀÄVj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉjÃPÀ ªÀiÁrzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 25/04/2010 gÀAzÀÄ 0445 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¸ÁgÁA±À EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 78/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/04/10 gÀAzÀÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj £ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀÄAvÀªÁr UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ºÀÄqÀÄUÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÁ½ UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA PÉJ-39/453 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £À£Àß »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ gÁeÉñÀégÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ ¯Áj £ÀA J¦-13/qÀ§èöå-7991 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á:PËrAiÀiÁ¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯Áj »AzÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DgÉÆævÀ¤UÉÀ T¥Àr ºÀwÛgÀ ºÀwÛ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÁ¤UÉÆArgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 79/2010 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/04/10 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj £ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É DAzÀæ ªÉĸÀì vÀqÉƼÁ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠩üªÀĹAUÀ vÀAzÉ ªÉÆÃw¯Á® gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨Át ¸Á: UÀt¥Àw vÁAqÀ vÀqÉÆüÁ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À CtÚ §¤ì¯Á® vÀ£Àß n«J¸ï. JPÀì J¯ï £ÀA PÉJ-39/ ºÉZï-9613 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀiÁߨÁzÀ PÀqɬÄAzÀ vÀqÉÆüÁ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ §AUÁè PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ §¤ì¯Á® EvÀ¤UÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 80/2010 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/04/10 gÀAzÀÄ 0215 UÀAmÉUÉ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj £ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É ZÀAqÀPÁ¥ÀÄgÀ CA§ÈvÀ PÀÄAqÀzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ eÁÕ£ÀzÉêÀ vÀAzÉ PÁ²ÃgÁªÀÄ vÁmÉ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÀ, ¸Á: Gd¼ÀA§ vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ £ÀA PÉJ-01/J.¹-639 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÃUÀzÀ »rvÀ vÀ¦à gÉÆÃr£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ MAzÀÄ ¨Éë£À ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ¤UÉ JqÀUÀqÉ ªÉÄîQ£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÁAvÀ ºÉZï.¹. 701 §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ EªÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 136/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/04/2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zsÉÆÃAr¨Á vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ alÖA¥À°è ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: PÉÆý, ¸Á: ªÀÄAoÁ¼ÀªÁr UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀÄlÄA§ zÉÆqÀ£É C¦à DmÉÆà £ÀA PÉJ-39/4702 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ PÉÆÃAqÀÄ ªÉÄʯÁgÀ ªÀÄ®ètÚ£À zÉêÀ¸ÁÛ£ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨sÁzÀ ©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É zsÀƪÀÄä£À¸ÀÆgÀ ºÀwÛgÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ²ªÀgÁd vÀAzÉ zsÉÆÃAr¨Á dªÀÄzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, DmÉÆà £ÀA-PÉ J-39/4702 ¸Á: ªÀÄAmÁ¼À ªÁr EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÉÆÃr£À JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀ PÀªÀļÁ¨Á¬ÄUÉ §® ¨ÁUÀzÀ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, ¨sÁgÀvÀ ¨Á¬ÄUÉ JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ ¸ÀÄgÉÃSÁ½UÉ §® ¨ÉäߣÀ bÀ¦UÉ vÀgÀazÀUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁ±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 57/2010 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 25/04/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ E¸ÁªÉÆâݣÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ @ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå ¸Á: C¸Áæ PÁ¯ÉÆä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è ºÀÄqÀV UÁæªÀÄ¢AzÀ PÉA¥ÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¯ÉçgÀ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀæPÁAvÀ E§âgÀÆ ¸Á: ªÉÊeÁ¥ÀÄgÀ, vÁ: D¼ÀAzÀ J®ègÀÆ ¯ÁjAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ UÀÄ®§UÁð PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ©üêÀÄuÁÚ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ ¯Áj £ÀA PÉJ-32/5546 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ EvÀ£À vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ 24/04/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ) ªÁrAiÀÄ ºÀwÛgÀ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQ gÉÆÃr£À JqÀ§¢AiÀÄ°è ¯Áj ¥À°Ö ªÀiÁr ZÁ®PÀ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ, ¯ÁjAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ PÀĽvÀ ¯ÉçgÀ d£ÀgÁzÀ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀæPÁAvÀ AiÀiÁjUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè ¦üAiÀiÁ𢠯ÁjAiÀÄ ¨Ár, ±ÉÆÃ, EAf£ï ªÀÄÄA¢£À zÉÆqÀØ UÁè¸ï, PÀªÀiÁ£À, gÉÃrlgÀ, ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À §®§¢AiÀÄ mÉÊgÀ NqÉzÀÄ ®ÄPÁì£À DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 87/2010 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ eÉÆvÉ L.JA.« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 25/04/2010 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁºÀÄ® vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ªÀAiÀÄ: 14 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À ¸Á: ¥ÉưøÀ ªÀ¸Àw UÀæºÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¤ÃgÀrPÉAiÀiÁVzÀÝjAzÀ RqÀPÉñÀégÀ ±Á¯É¬ÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ UÁA¢ü ZËPÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÁ DgÉÆæ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J.-39 JZÀ.-1923 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ §® PÁ°UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 32/2010 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 25-4-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÄgÀ½zsÀgÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: PÀ®èSÉÆÃgÁ zÉëvÁAqÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ® n.«.J¸ï £ÀA PÉJ-39/9872 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ®èSÉÆÃgÁ vÁAqÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ SÁ£Á¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA. PÉJ-32/J¥sï-1639 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß §¸ïì£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌPÉÌ ºÁ¬Ä¹zÁUÀ ¸ÀzÀj §¸À ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ®UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ªÀiÁrzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 78/2010 PÀ®A 324, 504, 355, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/04/2010 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ C¥ÁàgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨ÁªÀÅV EvÀ£ÀÄ «gÀ¨sÀzÉæñÀégÀ ªÀÄA¢gÀPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ¨ÁªÀÅV EªÀgÀÄ ºÀ¼É ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ, §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 79/2010 PÀ®A 323, 324, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/04/2010 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ zË®¥Áà ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: zÀ°vÀ, ¸Á: OgÁzÀ [J¸ï] EvÀ£ÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgÀ dAiÀÄAw ¤«ÄvÀå ªÉÄÃgÀªÀtÂUÉ vÉUÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥ÀAqÀj£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Áà ªÀÄÄqsÁ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: zÀ°vÀ, ºÁUÀÆ E£ÉÆßç⠸Á: OgÁzÀ [J¸ï] EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£ÀÄß KPÉ ªÉÄÃgÀªÀtÂUÉ vÉUÉAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 58/2010 PÀ®A 341, 323, 324, 504, eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/04/2010 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢ w¥ÀàtÚ vÀAzÉ dmÉÖ¥Áà £ÉÃgÀ¼É, ªÀAiÀÄ: ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀªÁr gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß aPÀÌ¥Àà£À eÉÆvÉ ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃV gÁwæ 2230 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀªÁr ºÀwÛgÀ ¸ÀPÁðj UËoÁt eÁUÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà ¨sÀAqÁgÉ, 2) CdÄð£À vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà ¨sÀAqÁgÉ E§âgÀÆ ¸Á: ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀªÁr EªÀgÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ §rUɬÄAzÀ ªÀÄÄVUÉ, vÀ¯ÉUÉ, ¨É¤ßUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ..