April 24, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 24/04/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 24/04/2010

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 03/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 16/04/2010 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¸ÀĤvÁ EªÀ¼ÀÄ ¸ÉÆÖêï UÉ ¹ÃªÉÄ JuÉ ºÁPÀÄwÛzÁUÀ JuÉÚ ¸ÉÆÃj ¹ÃgÉAiÀÄ ¸ÉÃgÀV£À ªÉÄÃ¯É ©¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄÄ ¸ÉÆÖêï UÉ PÀrØ VÃj ¨ÉAQ ºÀaÑzÁUÀ CªÀ¼À ¹ÃgÉUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÉÄÊ ¸ÀÄnÖzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀÄ®§UÁð D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 23/04/2010 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀÄuÁÚ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¥ÀÆeÁgÀ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð eÁ : ºÀjd£À G : PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á B ¨Á§½ (§A§¼ÀV) vÁ: OgÁzÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 43/2010 PÀ®A 279,304(J) L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/04/2010 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ w¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ d£ÀªÁqÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ: ªÀqÀØgÀ G: PÀ®Äè MqÉAiÀÄĪÀ PÉ®¸À ¸Á d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ªÀÄUÀ gÁdÄ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ d£ÀªÁqÉ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð eÁ ªÀqÀØgÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ºÀÄ¥À¼Á UÁæªÀÄzÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA. PÉJ 39/778 mÁæöå° £ÀA. n 779 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ PÉ®¸ÀPÉAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄzsÁå£Àí 2 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ «±Àé£ÁxÀ FvÀ£ÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ EAzÀÄ 23/04/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 1 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÁ®½î PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ mÁæöåPÀÖgï C¥ÀWÁvÀzÀ°è gÁdÄ EvÀ£ÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä gÁdÄ FvÀ£À §® PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÉmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVzÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ §UÉÎ C¯Éè ¸ÀܼÀzÀ°èzÀÝ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ¥ÀªÁgÀ ¸Á oÁuÁ PÀıÀ£ÀÆgÀ EªÀjUÉ «ZÁj¸À®Ä ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀıÀ£ÀÆgÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ºÁ®½î PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃmÉ¯ï ºÉÆgÀUÀqÉ ¤AvÀÄ ZÀºÀ PÀÄrAiÀÄĪÁUÀ ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA. PÉJ 39/778 mÁæöå° £ÀA. n 779 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ PÀıÀ£ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ MªÉÄä¯É ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ ZÁ®PÀ£À JqÀ¨sÁUÀzÀ°è PÀĽwzÀÝ gÁdÄ FvÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ£À »A¢£À UÁ° vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ºÁAiÀÄÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ C¯Éè ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄUÀĸÀAvÉ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2010 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 22/04/10 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ D¢ü£ÁxÀ gÁªÀ dUÀzÁ¼É ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, eÁw: eÉÊ£À ¸Á ¨sÁgÀvÀ EArùÖçÃd JA.L.r.¹. KjAiÀiÁ G¸Áä£À¨ÁzÀ EªÀgÀÄ gÁºÉ £ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É gÁeÉñÀégÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀqÉƼÁ UÁæªÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÉåÀ vÀ£Àß ¹éÃ¥sÀÖ PÁgÀ £ÀA JA.ºÉZï-25, Dgï-521 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ d»gÁ¨ÁzÀ¢AzÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ JA.r. UÀ¥sÁgÀ¸Á§ ¨ÁUÀªÁ£À ¯Áj £ÀA PÉJ-25.©-5860 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀjAzÀ »AzÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁgÀ ¯ÁjUÉ vÀUÀÄ° ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀ ºÁ¤UÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 40/2010 PÀ®A 279, 337 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 23-04-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ¸ÉʸÀÆgÉ ¸Á zsÀ£Á²æà vÁ d»gÁ¨ÁzÀ f¯Áè ªÉÄÃqÀPÀ(J¦) EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ EªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÉAl¸ÀÜ£À £ÉÆÃqÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ Hj¤AzÀ DmÉÆà £ÀA J¦-23-«-1019 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ PÀAUÀnÖ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝêÀÅ. ªÀqÀUÁAªÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PËoÁ(PÉ) UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ C¥ÀjÃavÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ§£ÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ DmÉÆÃUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà EªÀgÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ CªÀgÀ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® PÉüÀUÉ ¥ÉÃlÄÖ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVvÀÄÛ. aQvÉì PÀÄjvÀÄ 108 gÀ CA§Ä¯É£ïì £À°è D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ CA§Ä¯ÉãÀì JzÀÄgÀÄUÀqÉ MAzÀÄ DmÉÆà §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr CA§Ä¯Éãïì ZÁ®PÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß §®PÉÌ wgÀÄV¹zÁUÀ CA§Ä¯ÉãÀì gÉÆÃr£À PɼÀUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ gÀvÀߥÁà ¸ÉʸÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð eÁw; J¸ï¹ ºÉÆ°AiÀiÁ G;À PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á zsÀ£Á²æà vÁ d»gÁ¨ÁzÀ f ªÉÄÃqÀPÀ (J¦) EªÀjUÉ ¸ÀÖçZÀgïÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®V¹zÀÄÝ ¸ÀÖøZÀgÀ ºÁj ¨ÁdÄ ©zÀÄÝ §®UÀqÉ JzÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ DVzÀÄÝ CªÀgÀÄ C¯Éè ¹QÌ ©¢ÝgÀÄvÁÛgÉ. CA§Ä¯ÉãÀìzÀ°è EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀ Q«AiÀÄ »AzÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ DVzÉ G½zªÀjUÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ E£ÉÆßAzÀÄ CA§Ä¯ÉãÀìzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃj¹zÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉUÉ C¥ÀjÃavÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ ºÁUÀÆ CA§Ä¯ÉãÀì ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CA§Ä¯É£Àì ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀjAzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 39/2010 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 23-04-2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉƺÀäzï E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ ¯Á®ªÀĺÀäzï ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 55ªÀµÀ𠤪ÀÈvÀÛ ¸ÀgÀPÁj ¦AiÀÄÆ£ï, ¸Á D¸ÁÛ£Á gÉÆÃqÀ, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÉƺÀäzï ªÉƬÄd vÀAzÉ ªÉƺÀäzï E¸Áä¬Ä® ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð G: PÁgÀ ªÉÄPÁå¤Pï ¸Á D¸ÁÛ£Á gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ PÁgÀ ªÉÄPÁå¤ EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 14-04-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0930 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ wgÀÄV ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè. ¢£ÁAPÀ 15-04-2010 gÀAzÀÄ ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA. 7795967086 £ÉÃzÀÝ ªÀÄÆ®PÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÁ£ÀÄ «±ÁPÁ ¥ÀlÖtPÉÌ £ÀªÀÄä G¸ÁÛzï ¸ÀAUÀqÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ 2- 3 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À°è ªÀÄgÀ½ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ w½¹zÀÄÝ DzÀgÉ D£ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ªÉÆç¯ï £ÀA§jUÉ PÀgÉ ªÀiÁrzÁÝV CzÀÄ ¹ééZï D¥sï CAvÀ §gÀÄwÛzÀÝjAzÀ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÀUÉ §gÉzÉà EzÀÝjAzÀ ªÉÆèÉʯï AiÀiÁgÀzÀÄ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀZÀѨÉPÉAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 56/2010 PÀ®A 498(e), 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/04/2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁgÀzÁ UÀAqÀ «gÉÃAzÀæ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð ¸Á ¨sÁzÁæ¥ÀÆgÀ vÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ. EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ «gÉÃAzÀæ vÀAzÉ ®PÀëöät ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð ¸Á ¨sÁzÁæ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 wAUÀ½AzÀ £À£ÀUÉ «£ÁB PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀjAiÀiÁV E¯Áè CAvÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwzÀÄÝ KPÉ dUÀ¼À vÉUÉAiÀÄÄw¢Ýj CAvÀ F «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ £ÀªÀÄÆägÀ d£ÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉý ¸ÀjAiÀiÁV ElÄÖPÉƼÀî®Ä w½¹gÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ AiÀiÁgÀ ªÀiÁwUÉ ¨É¯É PÉÆqÀzÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwzÀÝ »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 23/04/2010 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ 0400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä JzÁÝUÀ DgÉÆæ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¨ÉÊzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ PÉʬÄAzÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÉÃqÁ G½zÀgÉ ¤Ã£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 70/2010 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/04/10 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd UÉÆîUÉÆAf ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: 108 CA§Ä¯É£ïì £ÀA. PÉJ-07/f-443 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á ªÀÄÄgÀUÉÆÃqÀ vÁ ¸ÀªÀzÀwÛ f ¨É¼ÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ 108 CA§Ä¯É£ïì £ÀA. PÉJ-07/f-443 £ÉÃzÀÝgÀ°è PËoÁ (PÉ) UÁæªÀÄ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ JA§Ä¯ÉA¹UÉ ¸ÉÊgÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ºÉqÀ¯ÉÊl ºÁQPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄjUÉ aPÀÌ¥ÉÃl UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ DgÉÆæ DmÉÆà £ÀA. PÉJ-38/4322 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤±Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DmÉÆêÀ£ÀÄß MªÉÄä¯É §®PÉÌ wgÀÄV¹ CA§Ä¯É£ïì JzÀÄjUÉ §AzÁUÀ ¸ÀzÀj DmÉÆÃUÉ §ZÁªÀ ªÀiÁqÀ®Ä JA§Ä¯ÉA¸À §®PÉÌ wgÀÄV¹zÁUÀ gÀ¸ÉÛ ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀ®Ä gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è ºÁQgÀĪÀ ªÀÄgÀ½£À°è UÁ°UÀ¼ÀÄ eÁj vÀVΣÀ°è E½¢gÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ AiÀiÁjUÀÄ UÁAiÀÄ ªÀUÉgÉ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®£ÀPÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 36/10 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-04-2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æäªÁ¸À C¯Áè¥ÀÆgÀ ¦.J¸ï.L d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ EªÀgÀÄ gÉÆÃqÀ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ E¸ÁèA¥ÀÆgÀ PÁæ¸ÀUÉ §AzÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ gÁºÀÄ® @ gÁdÄ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ eÁw: J¸À.¹ ¸Á: ©¢æ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉJ-38/ºÉZÀ-2958 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ E¸ÁèA¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ£ÀÄ, ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽwgÀĪÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ E¸À䮥Áà ¸Á: PÀAzÀUÉÆüÀ EvÀ¤UÉ £ÉÆÃrzÁUÀ ªÀiÁvÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°ègÀ°è®è ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ §® PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ¤UÉ JqÀ PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ±ÀjÃPÀ ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 37/10 PÀ®A 147, 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-04-2010 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀt¥Àw vÀAzÉ CA§uÁÚ ªÀÄrªÁ¼À ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, ¸Á DtzÀÆgÀ, zsÀƼÀ¥Áà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ¸ÉÆÃgÀ¼É ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà ¥À¸ÁgÀUÉ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀªÀÄAl¥À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÀgÀvÀÄ vÀAzÉ ¨sÀzÀæ¥Áà §±ÉnÖ , 2) ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ ¨sÀUÀªÀAvÀ §±ÉnÖ, 3) ²æäªÁ¸À vÀAzÉ gÀAUÁgÉrØ, 4) CA§gÉñÀ vÀAzÉ ¨sÀUÀªÀAvÀ, 5) ¸ÀAdAiÀÄgÉrØ vÀAzÉ ¹zÁÝgÉrØ EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀ¼ÀUÉ ¥É£Á® PÀqɬÄAzÀ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj ºÁUÀÆ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÝ £ÁªÀÄ ¥ÀvÀæ ºÁQ¢Ý CAvÁ ºÉý PÉÊUÀ½AzÀ ºÁUÀÆ »rPÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ zsÀƼÀ¥Áà, ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 38/10 PÀ®A 147, 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-04-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CA¨ÉæñÀ vÀAzÉ ¨sÀUÀªÀAvÀ §±ÉÃnÖ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, ºÁUÀÆ gÁdÄ vÀAzÉ ¨sÀUÀªÀAvÀ §±ÉÃnÖ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁgÀÄzÀæ¥Áà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà §¸ÀgÀUÉ J®ègÀÆ ¸Á: CtzÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ §¸ÀªÀªÀÄAl¥ÀzÀ°è ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÀgÀvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà ¥À¸ÁgÀUÉ 2) ¸Á¬Ä£ÁxÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀıÉnÖ vÉUÀA¥ÀÆgÉ 3) ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ FgÀ¥Áà vÀqÀUÀÆgÉ 4) zsÀƼÀ¥Áà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ¸ÉÆÃgÀ¼É 5) ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ¸ÁªÀ¼ÀV J®ègÀÆ ¸Á: DtzÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ E°è KPÉ PÀĽwÛ¢ÝÃj E°è PÀĽvÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ «ÄÃnAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛ¢ÝÃj JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀ£À ¸ÀAUÀrUÀgÀÄ C°èAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ £ÀA 2 & 3 EªÀj§âgÀÄ ©qÀ¨ÉÃqÀj MAzÀÄ PÉÊ £ÉÆÃrPÉƼÉÆîÃt CAvÁ ºÉý DgÉÆæ £ÀA 1 EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MAzÀÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. DgÉÆæ £ÀA 2 EvÀ£ÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÁzÀ gÁdÄ EvÀ£ÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ DgÉÆæ £ÀA 3 EvÀ£ÀÄ JqÀ PÉÊ ªÉÄÃ¯É PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ