April 5, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 05/04/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 05-04-2010

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 29/2010 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 04-04-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ GvÀÛªÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ
ºÀgÀPÁgÁªÀÄ ZËzsÀj ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ZËzsÀj ¸Á ¥ÀoÁt UÀ°è ©ÃzÀgÀ, EªÀgÀ ªÉÆèÉʯï CAUÀrAiÀiÁzÀ ªÀĺÁzÉêÀ ªÉƨÉʯï CAUÀr £ÀA. 3 «ÄeÁð PÁA¥ÉèÃPïì, £ÀAiÀiÁPÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ, EzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 02-04-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAUÀr Qð ªÀÄÄjzÀÄ, CAUÀrAiÀÄ°è EnÖzÀ ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÁªÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.