April 27, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 27/04/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : ¢£ÁAPÀ 27/04/2010

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 68/2010 PÀ®A 324, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/04/10 gÀAzÀÄ 0130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀwõÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ EAZÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ ¸Á: ¯ÁzsÁ vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¨sÁUÀªÀiÁä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÉÆêÀÄtÚ vÀAzÉ ¦ÃgÀuÁÚ EAZÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, 2) ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄuÁÚ EAZÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, 3) vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄuÁÚ EAZÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, 4) ªÀÄ®èªÀiÁä UÀAqÀ ¸ÉÆêÀÄuÁÚ EAZÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð J®ègÀÆ eÁw :PÀÄgÀħ ¸Á: ¯ÁzsÁ vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀ°è¤AzÀ ºÁUÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 69/2010 PÀ®A 324, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/04/10 gÀAzÀÄ 0300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¦gÀuÁÚ EAZÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ¯ÁzsÁ vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¯ÁzsÁ UÁæªÀÄzÀ ¨sÁUÀªÀiÁä zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄwÛvÀgÀ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÁqÀÄvÀÛ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀwõÀ vÀAzÉ «oÀ×® EAZÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 32ªÀµÀð, 2) «oÀ×® vÀAzÉ «gÀuÁÚ EAZÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, 3) ¨Á§Ä vÀAzÉ ©üªÀÄuÁÚ ªÀiÁ¼ÀUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, 4) ¥ÀAZÀ²Ã® vÀAzÉ EAZÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð J®ègÀÆ eÁw: PÀÄgÀħ ¸Á: ¯ÁzsÁ vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®ègÀÆ ¤£Àß ªÀÄUÀ£À ¤²ÑvÁxÀðPÉÌ KPÉ PÀgÉ¢¯Áè CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 62/2010 PÀ®A 32, 34 C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 26/03/2010 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀA¢Ã±ÀégÀ ©. PÀÄA¨ÁgÀ ¦.J¸ï.L. (PÁ.¸ÀÄ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÀlÖqÀzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ M§â£ÀÄ C£À¢üPÀævÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ¨Áwä ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ vÀÄPÀÌ¥Áà PÀ¼ÀPÀ¼É£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DvÀ¤AzÀ 30 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q 1153/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(¨Á) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 82/2010 PÀ®A 504, 506 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-04-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁ𢠹zÁæªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd RĨÁ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: RƨÁ UÀ°è OgÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ «zÀÄåvï «ÄÃlgÀ PÉlÄÖ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ Cfð PÉÆqÀ®Ä vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÉÆÃqÀ£É J.E.E PÀbÉÃjUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ ªÀÄnÖ J.E.E eɸÀÌA OgÁzÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ E°è KPÉ? §A¢¢Ý CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ DgÉÆæUÉ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÀÄ£É «ÄÃlgÀ PÉnÖzÀÝjAzÀ §zÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ Cfð PÉÆqÀ®Ä §A¢zÉÝ£É CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ E°èAzÀ ¸ÀĪÀÄä£É ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃUÀÄ E®è¢zÀgÉ ¤£ÀUÉ RvÀªÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÀÄwUÉ »rzÀÄ £ÀÆQzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯É UÉÆqÉUÉ vÀUÀÄ° gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 33/2010 PÀ®A 504, 506 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-04-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀįÉÆÃZÀ£Á UÀAqÀ ¨sÁ¸ÀÌgÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á: PÉÆqÀA§® vÁ: ºÀĪÀÄ£Á§zÀ EªÀgÀÄ AiÀÄgÀ¨ÁUÀ UÁæªÀÄzÀ ¸À.».¥Áæ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄÄRå UÀÄgÀÄUÀ¼ÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆæ gÉêÀt¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ªÀiÁ£ÀPÀgÀ ¸Á: AiÀÄgÀ¨ÁUÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ PÀ§Î°UÀ eÁwAiÀĪÀ¤zÀÄÝ EvÀ¤UÉ mÉÆPÀj PÉÆý CAvÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæzÀ ªÉÄÃ¯É ¸À» ¨ÉÃPÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉzÀj¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ¦üAiÀiÁð¢¬ÄAzÀ mÉÆPÀj PÉÆý CAvÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæzÀ ªÉÄÃ¯É ¸À» ªÀiÁr¹PÉÆArgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 62/2010 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-04-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ PÁ±À¥Áà ªÀAiÀÄ: 49 ªÀµÀð, ¸Á: J¯ï.L.f. PÁ¯ÉÆä, UÀÄ®§UÁð EvÀ£ÀÄ DmÉÆà £ÀA PÉJ-38/4812 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ£À ±ÀgÀt £ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆæ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ PÁA¨Éî ¸Á: d£ÀªÁqÁ, PÁé°¸ï PÁgï £ÀA JªÀiï.ºÉZï-26/J¯ï-374 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀĽwÛzÀÝ DmÉÆÃPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉUÉ, ªÉƼÀPÁ°UÉ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, DmÉÆà ZÁ®PÀ ¹zÁÝxÀð¤UÉ §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¸ÁzÁ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 137/2010 PÀ®A 279, 338, 304(J) L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-04-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀÄ, ¸Á: WÁl »¥ÀàgÀUÁ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ UɼÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ gÀAfÃvÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀA. PÉJ-39/JZï-6006 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: WÁl »¥ÀàgÀUÁ ºÁUÀÆ CªÀgÀ aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ «oÀ×® EªÀgÉ®ègÀÆ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¸ÀAºÀ£À½î¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆæ gÀAfÃvÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ©æqÀÓ ºÀwÛgÀzÀ PÀ°èUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ «oÀ×® ºÁUÀÆ DgÉÆæ gÀAfvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ºÁUÀÆ «oÀ×® EvÀ£ÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.