April 11, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 11/04/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w 11/04/2010

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï £ÀA 03/2010 PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 10/04/2010 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ±ÁªÀĪÉïï vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ eÁw Qæ±ÀÑ£ï ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð ¸Á ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ UÁæªÀÄ vÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¸ÀvÀvÀªÁV ªÀÄÆgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ Hl ªÀiÁqÀzÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ £À±É ºÉZÀÑVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. aQìvÉ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀ®Ä aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀzÁäªÀw UÀAqÀ ±ÁªÀĪÉÃ¯ï ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ : 45 ªÀµÀð eÁw Qæ±ÀÑ£ï ¸Á ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ vÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ f ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 10/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 10/04/2010 gÀAzÀÄ 2315 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱Á®Ä¨Á¬Ä UÀAqÀ ¤Ã®PÀAoÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: UÉÆÃgÀÆgÀ (¥ÀÆeÁj) G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á £ÉîªÁqÀ(DAiÀÄð) vÁ ¨sÁ°Ì.EªÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ ¤Ã®PÀAoÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: UÉÆÃgÀÆgÀ (¥ÀÆeÁj) G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á/ £ÉîªÁqÀ (DAiÀÄð) vÁ/ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ ¦.PÉ.J¦.J¸ï. ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀzÀ°è gÀÆ.13,000/- J¸ï.©.ºÉZï. PÀtfAiÀÄ°è gÀÆ.45,000/- ºÁUÀÄ SÁ¸ÀVAiÀiÁV gÀÆ.40,000/- ¸Á® vÀA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. FVgÀĪÀ°è ¸Á® ºÉÃUÉ wÃj¸À° CAvÁ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è DUÁUÀ ¥ÀjvÀ¦¸ÀÄwÛzÀÄÝ, CzÉà ªÀÄ£À¹ì£À°èlÄÖPÉÆAqÀÄ HgÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ PÉÆnÖUÉAiÀÄ°èzÀÝ «µÀªÀ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉÛUÉÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA 43/2010 PÀ®ªÀÄ 78 (3) PÉ.¦. AiÀiÁåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 10/04/2010 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ªÉÄ椀 ¸ÀĨÁ¤ zÀUÀðzÀ §½ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛ PÀĽvÀÄ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄ aÃn PÉÆqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ ªÀiÁ»w w½zÀ PÀÆqÀ¯Éà ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£Àå ¹¦L ¸ÁºÉçgÀ ªÀiÁUÀð zÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä ºÉ¸ÀgÀÄ ±À¦ü vÀAzÉ ¥Á±Á«ÄAAiÀiÁå ¨ÁUÀªÁ£À ªÀAiÀÄ : 32 ªÀµÀð ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á RÄgÉʹUÀ°è PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÀwÛzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt 545=00 gÀÆ. MAzÀÄ ¥É£ÀÄß, ªÀÄlPÁ §gÉzÀ aÃn ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 50/2010 PÀ®A 341, 324, 504 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 10/04/10 gÀAzÀÄ 2245 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C°¸Á§ vÀAzÉ E¨Á滪ÀÄ ¨ÉîÆgÉ ªÀAiÀÄ : 50 eÁw: ªÀÄĹèA G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ºÀÄ®¸ÀÄgÀ vÁ §.PÀ¯Áåt EªÀgÀ eÉÆÃvÉ ¸ÀA§A¢üPÀ£ÁzÀ DgÉÆæ dºÁAVÃgÀ«ÄAiÀiÁ vÀAzÉ SÁeÁ«ÄAiÀiÁ £ÀvÀqÀ±Á ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð ¸Á ºÀÄ®¸ÀÆgÀ. EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 51/2010 PÀ®A 354, 324, 504 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 10/04/10 gÀAzÀÄ 2320 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠮°vÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ AiÀÄAPÀlgÁªÀ ºÀqÉÆÃ¼É ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄgÁoÁ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á ªÉÄúÀPÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀ®Ar UÁæªÀÄ¢AzÀ DgÉÆæ ªÉAPÀl vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ºÀ®¸É ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð eÁw: zsÀ£ÀUÀgÀ ¸Á ªÉÄúÀPÀgÀ vÁ ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ªÉÄúÀPÀgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀÄ®èªÀĪÁr UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 122/2010 PÀ®A 32, 34 PÉ. E. JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 10/04/2010 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ §AzÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ºÀA¢PÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è£À UÁA¢ü ZËPÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ aîzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨ÁmÉîUÀ¼À£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ PÀ¼Àî ¸ÀAvÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ »ÃrzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ-25 ªÀµÀð eÁ-PÀÄgÀĨÁ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-ºÀA¢PÉÃgÁ JAzÀÄ ºÉýgÀÄvÁÛ£É, ºÁUÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬ÄUÉ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ PÁUÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¸À®Ä PÉýzÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¸ÀzÉà EzÀÝ PÁgÀt ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 77/2010 PÀ®A 448, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ:10/04/2010 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ D¸Áä UÀAqÀ ªÀĺÀªÀÄäzÀ gÀ¦üÃPï RÄgÉö ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, G: ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á zsÀ£ÀÆßgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀĺÀªÀÄäzÀ gÀ¦üPï E§âgÀÆ zsÀ£ÀÆßgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¨ÉÃgÉ NtÂAiÀÄ°è ªÀÄ£É ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉà PÁgÀtPÉÌ CªÀgÀ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ CªÀgÀ zÀAiÀiÁ¢UÀ¼ÁzÀ DgÉÆævÀgÀÄ UÀÄqÀĪÀiÁ UÀAqÀ ªÉĺɧƧ RÄgÉö E£ÀÆß E§âgÀÆ ¸Á/ zsÀ£ÀÆßgÀ. EªÀgÀÄ DUÁUÀ KPÉ ¨ÉÃgÉ ªÀÄ£É ªÀiÁrwÛj CAvÁ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ CzÉà «µÀAiÀÄPÁÌV ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀ¢zÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ ¤ªÀÄä CvÉÛAiÉÆA¢UÉ EgÀĪÀÅzÀÄ ©lÄÖ M§â¼É EgÀÄvÀÛAiÀiÁ JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁUÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.