April 16, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 16/04/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 16/04/2010

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 32/2010 PÀ®A 147.109.302 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 15-04-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀįÁèj vÀAzÉ d¼ÀªÁ vÁ½PÉÆÃmÉ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹ ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: SÉÃqÁð(©) vÁ: OgÁzÀ f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ QñÀ£À ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ªÉÆèÉÊ® ¥sÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ PÀgÉ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀĤî vÀAzÉ gÁd¥Áà ¥sÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ gÉÃtÄPÁ ªÀÄÄZÉð gÉÆÃUÀ¢AzÀ »¥Àà¼ÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÀÄzsÁåºÀß 1430 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 4-5 d£À ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉÃtÄPÁ¼À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß CA§Æå¯É£Àì£À°è SÉÃqÁð UÁæªÀÄPÉÌ vÀAzÀgÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ±ÀªÀ £ÉÆÃrzÁUÀ CzÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉÃtÄPÁ½UÉ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1) ¸ÀĤî vÀAzÉ gÁd¥Áà vÁ½PÉÆÃmÉ 2) £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ gÁd¥Áà vÁ½PÉÆÃmÉ 3) ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ gÁd¥Áà vÁ½PÉÆÃmÉ 4) gÁd¥Áà vÀAzÉ ¥ÀÄAqÁ vÁ½PÉÆÃmÉ 5) ¸ÉêÀAvÁ UÀAqÀ vÀAzÉ gÁd¥Áà vÁ½PÉÆÃmÉ J®ègÀÆ ¸Á: SÉÃqÁð(©) ¸ÀzÀå »¥Àà¼ÀUÁAªÀ EªÀgÉ®ègÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ¸Á¬Ä¹ £ÀAvÀgÀ ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß SÉqÁð UÁæªÀÄzÀ°è E½¹ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 57/2010 PÀ®A 447 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-04-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ»ÃªÀÄSÁ£À vÀAzÉ ªÉÄúÀªÀÄÆzÀ SÁ£À, ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ±Á¸ÀPÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸Á: «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ £ÀUÀgÀ a¢æ gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°èzÀÝ ©ÃzÀgÀ a¢æ gÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ ¸ÀªÉð £ÀA. 112/1/¹ £ÉÃzÀgÀ°èAiÀÄ MAzÀÄ JPÀgÉ d«Ää£À MAzÀÄ ªÀÄƯÉAiÀÄ ¨sÁUÀzÀ°è DgÉÆæ C§ÄÝ¯ï ¸ÀvÁÛgÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¸Á§ ¸Á: ±ÀºÁUÀAd ºÁUÀÆ E£ÀÆß (3) d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CwPÀæªÀĪÁV ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr UÉÆÃqÉ PÀnÖ ¨Á« vÉÆÃqÀÄwÛzÁÝgÉ, CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 56/2010 PÀ®A. 498(J), 323, 504, 506, eÉÆvÉ 34, L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 15/04/2010 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠮Qëöä UÀAqÀ UÉÆÃ¥Á® ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: ¥ÀvÁð¥ÀÆgÀ vÁ: §.PÀ¯Áåt EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 13/04/2010 gÀAzÀÄ 22.30 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ zsÀªÀiÁðf, ºÁUÀÆ CvÉÛ, ªÀiÁªÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀUÉ ºÀÄnÖzÀ ªÀÄUÀÄ £À£ÀßzÀ¯Áè ªÀÄvÀÄÛ FUÀ ¤£ÀUÉ ºÀÄlÄÖªÀ ªÀÄUÀÄ £À£ÀßzÀ¯Áè AiÀiÁjUÉ ºÀÄnÖgÀÄvÀÛzÉ ºÉüÀÄ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆÃqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ DUÁUÀ ¤Ã£ÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ 10 ¸Á«gÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ UÀAqÀ£ÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQ ¸ÀÄlÄÖ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 126/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 15/04/2010 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨sÀ§ÄæªÁºÀ£À vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ zÁ¥ÉÌ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ ¸Á: UÀrgÁAiÀÄ¥À½î vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ºÁUÀÆ ¥Àæ«t vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ DmÉÆà £ÀA PÉJ-39/3411 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ ªÀÄĸÁÛ¥ÀÄgÀPÉÌ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ªÀiÁUÀðªÁV §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¥Ánî lªÀiï-lªÀiï DmÉÆà £ÀA-PÉJ-39/3411 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: UÀrgÁAiÀÄ¥À½î vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀ ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ M«ÄäzÉƪÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ªÀiÁrzÀjAzÀ ªÉÃUÀzÀ ªÉÄð£À »rvÀ vÀ¦à gÉÆÃr£À JqÀ ¨sÁUÀPÉÌ ¥À°ÖªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 127/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA«í DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ: 15/04/2010 gÀAzÀÄ 1535 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ ªÀıÁPÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ E¨Áæ»A ¸ËzÁUÀgÀ ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, ¸Á: CmÁÖ-UÀÄmÁÖ ¹QAzÁæ¨ÁzÀ, EvÀ£ÀÄ fÃ¥À £ÀA PÉJ-28/JªÀiï-3701 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨Á¢AzÀ RlPÀaAZÉƽUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ L.© PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ PÀÆædgÀ fÃ¥À £ÀA PÉJ-28/JªÀiï-3701 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̽f¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwzÀÄÝ ºÁUÀÆ E£ÉÆßçâ DgÉÆæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸Àì r¥ÉÆ PÀqɬÄAzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ r¥ÉÆ PÉJ¸ïDgïn¹ §¸Àì £ÀA PÉJ-38/J¥sï-568 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, E§âgÀÄ DgÉÆæUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄSÁ-ªÀÄÄTAiÀiÁV ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ KzÀÄgÀħzÀÄgÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrPÉÆArzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀw 1) ±À«ÄêÀÄ EvÀ½UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ 2) eÉÊvÀÄ£À©Ã 3) ¸ÀºÉÃgÁ ¨ÉUÀA 4) ¸ÉÊ£Ád ¨ÉÃUÀA EªÀjUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 128/2010 PÀ®A 498(A), 504, 323 L¦¹ 3 & 4 r.¦ JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 21/03/2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CA©PÁ vÀAzÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄdPÀÆj ªÀAiÀÄ-22ªÀµÀð G-«zsÁåyð ¸Á-PÀoÀ½î ¸ÀzsÀå nÃZÀgÀ PÁ¯ÉÆä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ. EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1) ºÀĸÉãÀ¥Áà vÀAzÉ UÉÆëzÀA¥Áà ªÀÄdPÀÄj 70ªÀµÀð 2) ¸ÀA¨sÀªÁé UÀAqÀ ºÀĸɣÀ¥Áà ªÀÄdPÀÄj 60ªÀµÀð 3) ¸ÀÄeÁvÁ UÀAqÀ ²ªÀgÁd ªÀÄdPÀÄj ªÀAiÀÄ-30ªÀµÀð 4) UÉÆ«AzÀ¥Áà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Áà ªÀÄdPÀÄj ªÀAiÀÄ-39ªÀµÀð 5) «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Áà ªÀÄdPÀÄj ªÀAiÀÄ-30ªÀµÀð J®ègÀÆ ¸Á-gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ KPÉÆzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DgÉÆæ J-5 ¦ügÁå¢AiÀÄ PÀÄzÀ®Ä »ÃrzÀÄ K¼ÉzÀÄ PɼÀUÉ ©½¹zÀ£ÀÄ DgÉÆæUÀ¼ÀÄ J®ègÀÄ PÉʬÄAzÀ. PÁ°¤AzÀ, ZÀ¥Àà°¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÉúÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj dUÀ¼À ©r¹PÉƼÀî®Ä ºÉÆzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä ¨sÁgÀvÀ ¨Á¬Ä ¨sÀÄvÁ¼É EªÀjUÀÆ ºÉÆqÉzÀÄ E£ÀÄß MAzÀÄ ®PÀë ªÀgÀzÀPÀëuÉ PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ, fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 80/2010 PÀ®A 324, 504, L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 15/04/2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣À©Ã¸Á§ vÀAzÉ UÀ¥sÀÆgÀ¸Á§ ¨ÁUÀªÁ£À ªÀAiÀÄ-50 ªÀµÀð eÁ : ªÀÄĹèA G : MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : ¨ÁUÀªÁ£À UÀ°è ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄPÀ̽UÉ ±Á¯É JPÉ ºÉÆÃVgÀĪÀ¢®è ºÁUÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛ¯Áè CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀgÀÄUÀqÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀ£ÁzÀ DgÉÆæ CªÀÄ®VÃgÀ vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ ¸Á : ¨ÁUÀªÁ£À UÀ°è ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ «£ÁPÁgÀt CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 57/2010 PÀ®A 279 L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀÄ.«í. JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 15/04/2010 gÀAzÀÄ 0945 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀAPÀd vÀAzÉ PÀr ¥ÀæPÁ±À ªÀAiÀÄ : 18 ªÀµÀð eÁw : ¸ÀgÉÆÃd G : mÁåAPÀgÀ £ÀA. JªÀÄ.JZÀ-43/ AiÀÄÄ-2577 £ÉÃzÀÝgÀ QèãÀgÀ ¸Á ¨Él£ÉºÀvÀ vÁ ªÀÄZÀ°±ÀºÀgÀ f eÉÆãÀ¥ÀÆgÀ (AiÀÄÄ. ¦) EªÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀªÁUÀ vÁ¼ÀªÀÄqÀV ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ mÁåAPÀgÀ ZÁ®PÀ eÉÊ¥ÀæPÁ±À EvÀ£ÀÄ mÁåAPÀgÀgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÀÄä¯É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.