April 29, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 29/04/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 29/04/2010

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2010 PÀ®A 279. 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-04-2010 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ɲPÁAvÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¥Áà «ÄãÀPÉÃj ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð eÁ: vÉð G: ºÉÆÃmɯï PÉ®¸À ¸Á ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÀÄ ºÉÆÃmÉ¯ï £ÀqɹPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄwÛzÀÄÝ »ÃVgÀĪÁUÀ EAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆmÉ®UÉ §AzÀÄ w£Àß®Ä J£ÁzÀgÀÄ PÀÆr CAvÁ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ DvÀ¤UÉ £Á®ÄÌ ¥ÀÄj PÉÆnÖzÀÄÝ DvÀ£ÀÄ CzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÉÆÃqï zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ DgÉÆæ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä J£ï.E.PÉ.Dgï.n¹ ¨É¸ï. ZÁ®PÀ £ÀA PÉ.J 38 J¥sï 403 ©ÃzÀgÀ r¥ÉÆà ¸Á §¼ÀvÀ (©) vÁ OgÁzÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÁwæ 08.20 UÀAmÉUÉ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ DvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¸ÀzÀj §¸ï ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 71/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦ JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 28/04/10 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L ºÁUÀÄ ¹§âA¢ ¸ÉÃj ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw £ÀÄzÀÄ£ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħ, G: DqÀÄ ªÉÄìĸÀĪÀzÀÄ ¸Á ±ÁºÀ¥ÀÆgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á// ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ D®zÀ ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÉ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¸Éàmï dÆeÁl DqÀÄwgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄĪÀ±ÀÖgÀ°è CªÀgÀ°è E§âgÀÄ CqÀ«AiÀÄ°è Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ G½zÀ 4 d£ÀjUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ E¸Éàmï dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1550 gÀÆ. ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 29/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 28/04/2010 gÀAzÀÄ 0810 UÀAmÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27/4/10 gÀAzÀÄ gÁwæ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ E¸ÁPÀ«ÄÃAiÀiÁ vÀAzÉ £ÀAiÀiÁ§¸Á§ ªÀÄįÁèªÁ¯É ªÀAiÀÄ-40 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G:UËAr PÉ®¸À ¸Á qÁªÀgÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¯ÉÆúÀgÀ ¸Á-qÁªÀgÀUÁAªÀ 2] gÁªÀÄ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¯ÉÆúÀgÀ ¸Á-qÁªÀgÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄAZÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ®VzÀÄÝ, ¦AiÀiÁ𢠤ãÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆAqÀgÉ d£ÀgÀÄ ºÉÃUÉ NqÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 42/2010 PÀ®A 32, 34 PÉ E JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 28-02-2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ¸ÉÃj ¥ÉÃmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ 1600 UÀAmÉUÉ AiÀiÁgÉÆà E§âgÀÆ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ RaÃvÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ¢AzÀ ºÉÆgÀlÄ OgÁzÀ ©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ AiÀįÁè°AUÀ SÁ£ÁªÀ½ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37/JZÀ-1694 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É E§âgÀÆ ¸ÀgÁ¬Ä PÁl£À ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ CªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀj d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ JgÀqÀÄ PÁl£ÀUÀ¼À°è MlÄÖ 96 gÁeÁ «¹Ì 180 JA.J¯ï G¼Àî ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál® ºÁUÀÆ MAzÀÄ PÁl£ÀzÀ°è 12 £ÁPÀ Ol ©ÃgÀ 650 JA.J¯ï G¼Àî ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37/JZÀ-1694 £ÉÃzÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä 1) ±ÁªÀÄ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀÄqÀPÉ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÁ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ±ÉA¨É½î. vÁ: OgÁzÀ 2) ¥ÀArvÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ªÀÄqÀPÉ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÁ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á ±ÉA¨É½î vÁ OgÁzÀ JAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 89/2010 PÀ®A 32, 34 PÉ.E.JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ: 28/04/2010 gÀAzÀÄ 0815 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉ ¦.J¸ï.L ºÁUÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì -ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ CªÀÄgÀ ºÁ¸ÉÖî JzÀgÀÄUÀqÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV E§âgÀÄ d£ÀgÀÄ MAzÀÄ n.«.J¸À. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ¸ÀgÁ¬Ä PÁl£À ElÄÖPÉÆAqÀÄ PÀĽwgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀj§âgÀ°è M§â ªÀåQÛ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ E£ÉÆßçâ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¢°Ã¥À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ZÀªÀ¼ÉPÀgï ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á «dAiÀÄ ªÀĺÁAvÉñÀégÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃzÀªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð eÁ : ¸Áé«Ä ¸Á : RqÀPÉñÀégÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ JgÀqÀÄ PÁl£À ©aÑ £ÉÆÃqÀ®Ä MlÄÖ CQ 1872=00 ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ n«J¸ï JPÀë J¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA : PÉJ-39-ºÉZÀ-0284 £ÉÃzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 41/2010 PÀ®A 324. 323. 448, 354, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-04-10 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ a£ÀߪÀiÁä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð eÁ: J¸À.¹ ªÀiÁ¢UÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: »¥Àà¼ÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ eÉʪÀAvÀ 2) AiÉÄñÀ¥Áà vÀAzÉ eÉʪÀAvÀ 3) zÉëAzÀæ vÀAzÉ eÉʪÀAvÀ J®ègÀÆ ¸Á: »¥Àà¼ÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ CPÀæªÀĪÁV §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ J1 EvÀ£ÀÄ ¤£Àß ªÀÄUÀ ºÁUÀÆ UÀAqÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¥ÀæZÁgÀzÀ°è wgÀÄUÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ MAzÀÄ ªÉÃ¼É ¥ÀæZÁgÀzÀ°è §AzÀgÉ CªÀj§âjUÀÆ ¸Á¬Ä¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ£ÀÄ. ºÁUÀÆ J2 ªÀÄvÀÄÛ J3 EªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §rUÉ ºÁUÀÆ PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ PÁ®ÄUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ PÉÊ PÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 42/2010 PÀ®A 146,147, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-04-10 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÉæêÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²gÉÆêÀÄt ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð eÁw: J¸À.¹ ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á »¥Àà¼ÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ CtÚ zÀ±ÀgÀxÀ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀAzÉ eÁ£À ºÁUÀÄ E£ÀÆß 8 d£À J®ègÀÆ ¸Á: »¥Àà¼ÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ §AzÀÄ zÀ±ÀgÀxÀ ¤Ã£ÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è C«gÉÆÃzsÀ DAiÉÄÌAiÀiÁVzÀÄÝ J1 EvÀ£À £ÁªÀÄ¥ÀvÀæ wgÀ¸ÀÌøvÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÉý CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀ£À CtÚ zÀ±ÀgÀxÀ E§âgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è ¯Áp, ZÁPÀÄ, vÀ¯ÁégÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ zÀ±ÀgÀxÀ EvÀ¤UÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.