April 17, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 17/04/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 17/04/2010

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 70/2010 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16/4/10 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ²ªÀgÁªÀÄ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¥À¯ÉèzÀªÀgÀÄ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð eÁw: PÀ§â°UÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á PÉƼÀÄîgÀ vÁ aAZÉƽ f¯Áè UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ vÀAV ¥ÁªÀðw @ ¥ÁgÀªÀiÁä UÀAqÀ ªÀiÁtÂÃPÀ ¸Á:PÀ®ÆègÀ EªÀ½UÉ ®SÁé ºÉÆqÉ¢zÀÝ PÁgÀt CªÀ½UÉ ¸ÉƯÁ¥ÀÄgÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ¸ÀA§A¢üPÀgÉÆA¢UÉ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ £ÀA PÉJ-32/ JA-4458 £ÉÃzÀÝgÀ°è §gÀÄwÛzÉݪÀÅ. DgÉÆæ ±ÉÃR¥Áà PÉÆtÚªÀÄäªÀgÀ MAzÀÄ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà £ÀA PÉJ-32/ JA-4458 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á PÀ®ÆègÀ vÁ aAZÉƽ f UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CvÉÆ ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤±Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ D®zÀ ªÀÄgÀPÉÌ eÉÆÃgÁV rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj WÀl£É ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DgÉÆæUÉ §®bÀ¥ÉàAiÀÄ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV WÀl£É ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁV¯Áè. ªÀÄvÀÄÛ G½zÀªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVªÉ J®ègÀ£ÀÄß aQvÉìUÉ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ ¸ÁV¸À¯Á¬ÄvÀÄ DzÀgÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ªÀiÁtÂPÀªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 131/2010 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJªÀiï«í JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 17/04/2010 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æäªÁ¸À vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÀÄAUÀ®V ªÀAiÀÄ : 22 ªÀµÀð eÁw : PÉƽ G: ¯Áj qÉæöʪÀgï ¸Á EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ºÀÄqÀV EªÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÀiÁtÂÃPÀ¥Áà vÀAzÉ «ÃgÀ¥Áà ªÀÄAUÀ®V ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÁÌV vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ºÀÄqÀV UÁæªÀÄ¢AzÀ ºÀÄqÀV UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ gÁ. ºÉ £ÀA. 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ºÀÄqÀV ¥sÀÆ¯ï ºÀwÛgÀ §gÀĪÁUÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ DgÉÆæ C¥ÀjavÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤±Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ rQÌ ªÀiÁr ¯Áj DvÀ£À ªÉÄðAzÀ ºÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀ¯É ¥ÀÆwð dfÓ ¸ÉÆAl, §®UÁ® vÉÆÃqÉ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄÄzÉÝAiÀiÁV WÀl£É ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj DgÉÆæ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj ¤°è¸ÀzÉà Mr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 71/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹, eÉÆÃvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 16/04/10 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA¢Ã¥À vÀAzÉ ¥ÀævÁ¥À ¨sÉÆøÀ¯É ªÀAiÀÄ:28 ªÀµÀð G:¯Áj £ÀA JA.ºÉZï-06, JPÀÆå-4960 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á ¸À®UÀgÁ ªÀÄrØ vÁ:vÀļÀeÁ¥ÀÄgÀ f¯Áè:G¸Áä£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ qÀ¨Áâ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß gÁ.ºÉ.-9 gÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÊzÁæ¨Á§ PÀqɬÄAzÀ ¥ÀÄuÉ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ²æãÁxÀ AiÀiÁzÀªÀ mÁåAPÀgÀ £ÀA feÉ-06, gÉhÄqï-6679 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ DgÉÆæ ªÀÄvÀÛ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 130/2010 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA«í DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 16/04/2010 gÀAzÀÄ 2010 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁeÁgÁªÀÄ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt PÀAlA ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, ¸Á: ªÁ®ZÀAzÀ PÁ¯ÉÃd C±ÉÆÃPÀ ZËPÀ lAlA£ÀUÀgÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ. EªÀgÀÄ lÀªÉÃgÁ PÁgÀ £ÀA JªÀiïºÉZï-13/J¹-1013 £ÉÃzÀÝgÀ°è gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj £ÀA-9gÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ªÀÄAiÀÄÄgÁ ºÉÆÃmÉ® ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹ J®ègÀÄ ºÉÆmÉ¯ï ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ PÁj£À°è §AzÀÄ PÀĽvÀgÀÄ DzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÉÆqÀتÀiÁä gÀÄQät¨Á¬Ä lªÉÃgÁ PÁj£À »A¢£À qÉÆÃgÀ vÉUÉAiÀÄĪÀµÀ×gÀ°è DgÉÆæ MªÀĤ PÁgÀ £ÀA J¦-37/ºÉZï-2456 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̽f¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÁjUÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ gÀÄQät¨Á¬Ä EªÀjUÉ §® ºÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¥ÀæeÉë vÀ¦à ©zÀÝzÀjAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ aQvÉì PÉÆr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁj AiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ɽPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 56/2010 PÀ®A 279 L.¦.¹ eÉÆvÉ 185 L.JA.« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 16/04/10 ¦üAiÀiÁ𢠢°Ã¥ÀPÀĪÀiÁgÀ ¸ÁUÀgÀ ¦.J¸À.L ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ ºÁUÀÆ ¦.¹ 1484 gÁªÀÄzÁ¸À ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ£À°è ªÀiÁ£Àå r.J¸À.¦ ¸ÁºÉçgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ºÀÄ®¸ÀÆgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ 2115 UÀAmÉUÉ ¨ÉÃl¨Á®PÀÄAzÁ ºÀwÛÃgÀ §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt-ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ fæ£À ªÀÄÄAzÉ DgÉÆæ ªÀĺÁ£ÀAzÀ vÀªÀÄzÉ gÁZÀ¥Áà ¨ÁªÀUÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ¨ÉÃl¨Á®PÀÄAzÁ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt. ªÉÆÃ. ¸ÉÊ £ÀA PÉJ-39/E-8378 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆqÀ¯É DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÁUÀ CªÀ£À ¨Á¬ÄAzÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ ªÁ¸À£É §gÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »ÃUÉ ©lÖ°è ªÀÄÄAzÉ J¯ÁèzÀgÀÄ ºÉÆÃV C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÉÊzÀåQAiÀÄ ¥ÀjÃPÉë ªÀiÁr¹zÀÄÝ ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ §UÉÎ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 57/2010 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 16/04/10 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠮PÀëöät vÀAzÉ UÀAUÁgÁªÀÄ PÀÄ£Á¯É ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð eÁw: PÀ§â°UÀ ¸Á: ¨ÉîÆgÀ EgÀÄ §¸ÀªÀ PÀ¯ÁåtPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ¨ÉîÆgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ 1930 UÀAmÉUÉ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ n¥ÀàgÀ £ÀA 124 ºÀ¼À¢ §tÚzÀÄÝ £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CmÉÆzÀ°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥ÁzÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 33/2010 PÀ®A 448, 323, 504, 506, L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-04-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 0050 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢ EªÀiÁä£ÀĪɯï vÀAzÉ PÉñÀªÀgÁª ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁw: Qæ±ÀÑ£ï G: UÀÄvÉÛzÁgÀ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 2-3-214, ªÀiÁvÀ£ÀPÉÃj ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ DgÉÆæ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ «oÀ® ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£ï, ¸Á ªÀiÁvÀ£ÀPÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀÄð¢UÉ «£ÁPÁgÀt ¤A¢¸ÀÄvÁÛ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ, ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ £ÀÄVÎ PÀ°è¤AzÀ PÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼ÀUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÄlÄA§ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð PÀÆqÁ ºÀ¯Éè ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 129/2010 PÀ®A 341, 504, 323, 324, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15/04/2010 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ©üªÀıÁå ¸ÀÄAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 32ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¢UÁ ¸Á: WÉÆÃgÀªÁr ºÁUÀÆ ¥À¢ät ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ¢AzÀ §AzÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀĽwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ £ÀA-1 ²ªÀgÁd vÀAzÉ ©üªÀıÁå ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀ¼É ªÉÊgÀvÀé ¢AzÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É, DgÉÆæ £ÀA-2 ²ªÁf vÀAzÉ zÉÆAr¨Á ªÀÄZÀPÀÄj MwÛ »ÃrzÁUÀ DgÉÆæ £ÀA-1 C°èAiÉÄ ©zÀÝ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É DgÉÆæ £ÀA-3 gÁdÄ ²ªÀgÁd ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 37/2010 PÀ®A 324 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-04-2010 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ ZÁAzÀ¸Á§ vÀAzÉ ±ÉÃR CºÀäzÀ «Ä¯ï¥ÀÆgÉ ºÁUÀÆ E£ÀÄß ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸Á: ªÀĺÁgÁdªÁr EªÀgÀÄ ºÉÆî ºÀAaPÉ «µÀAiÀĪÁV dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢ eÁ¤¸Á§ vÀAzÉ ±ÉÃR CºÀäzÀ «ÄÃ¯ï ¥ÀÆgÉ ¸Á: ªÀĺÁgÁdªÁr EvÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½zÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ©Ãr¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ E¸Àħ ¸Á§ EvÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ZÁPÀÄ¢AzÀ §®UÉÊ ¨ÉgÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 57/2010 PÀ®A 318 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16/04/2010 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫oÀ® vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï UÁAiÀÄPÀªÁqï ªÀAiÀÄ: 30ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀzsÀå eÉʱÀAPÀgÀ PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ºÁUÀÆ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ & ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ªÀQîgÀÄ ZÀºÁ PÀÆrAiÀįÉAzÀÄ PÉÆÃlð ºÉÆgÀ DªÀgÀtzÀ°è ¤AvÁUÀ MAzÀÄ £Á¬Ä £ÀªÀeÁvÀ ²±ÀĪÀ£ÀÄß vÀ£Àß ¨Á¬ÄAiÀÄ°è »rzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀAzÀÄ M¼À DªÀgÀtzÀ°è ©¸ÁrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÁUÀÆ J®ègÀÆ PÀÆr C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ £ÀªÀ eÁvÀ ²±ÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ EzÀÄÝ, DgÉÆæAiÀiÁzÀ AiÀiÁgÉÆà M§â C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ (vÁ¬Ä) ªÀÄUÀÄ«£À d£À£À M§âqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄUÀÄ«UÉ d£Àä PÉÆlÄÖ ©¸ÁrzÁUÀ £ÀªÀ eÁvÀ ²±ÀÄ ¸ÀwÛgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 58/2010 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16/04/2010gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠹.zÀ±Àð£ÀgÁd vÀAzÉ ¹.ªÉÆÃwgÁªÀÄ ZËzsÀj ªÀAiÀÄ: 35ªÀµÀð ¸Á: ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁè §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁèzÀ PÉ.J¸ï.n.r.¹. (lÆåj¸ÀA)UÉ C¼ÀªÀr¹zÀ «ÄÃlgï Dgï.Dgï.£ÀA.J¸ï.381£ÉÃzÀ£ÀÄß PÉ.J¸ï.n.r.¹. (lÆåj¸ÀA)£À°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr, ¢£ÁAPÀ:14/04/2010gÀ ªÀÄÆzÀ®Ä ¢ªÀ¸À DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ, ¸ÀzÀj «ÄÃlgÀ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 65/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15/04/10 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ «ÃgÀ±ÀnÖ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð ¸Á: §PÀÌZËr UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ «ÃgÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä eÉÆvÉAiÀÄ°è ®Qëöä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀiÁvÁ£ÁqÀÄvÀÛ PÀĽwzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) «dAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd 2) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd 3) C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd J®ègÀÄ ¸Á: §PÀÌZËr UÁæªÀÄ §AzÀÄ «ÃgÀAiÀiÁå ¸Áé«ÄUÉ £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ¢AzÀ JPÉ PÉ®¸À ©nÖ¢Ý CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ JPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÀ PÉýzÀPÉÌ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CvÀ£À UɼÉAiÀĤUÉ ¥ÀAZÀ¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ºÁUÀÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ E£ÀÄß E§âjUÀÄ PÀÆqÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀ¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2010 PÀ®A 341, 324, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15/04/2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀÄgÉñÀégÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ UÉÆR¯É ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À ¸Á: ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì ºÁUÀÆ DvÀ£À UɼÉAiÀÄgÀÄ nëµÀ£ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) QÃgÀt vÀAzÉ §ÄzÀÞgÁd ¥ÁåUÉ 2) gÁºÀÄ® vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ 3) ¥ÉzÀÄÝ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ¥ÁåUÉ ¸Á: ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ 4) ¹zÁÝxÀð ¸Á : C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì J®ègÀÆ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DvÀ£À UɼÉAiÀĤUÉ vÀqÉzÀÄ ¤Ã£É dAiÀÄAw ªÉÄÃgÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉ¢¢Ý CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¨Éð֤AzÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 58/2010 PÀ®A 323, 324, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15-4-2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ, ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ®±ÀªÀÄAiÀiÁå, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: ¨ÁUÁgÉrØ (J.¦.) ¸ÀzÀå ²ªÀPÀ¯Á PÁA¥ÉèÃPïì UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ PÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ zÀAiÀiÁPÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 10 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ±ÀAPÀgÀ zÉñÀ¥ÁAqÉ ªÀQîgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ, DgÉÆæAiÀiÁzÀ ¹gÁd V¯ÁªÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀªÀ£ÀÄ, ¸Á: vÀgÀPÁj ªÀiÁPÉðl ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ zÀAiÀiÁPÀgÀ¤UÉ UÁqÀð£ï vÉÆÃj¸ÀÄvÉÛÃ£É £ÀqÉ ºÉÆÃUÉÆÃt CAvÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ©ÃzÀgÀ CPÀ̪ÀĺÁzÉë £À¹ðAUÀ PÁ¯ÉÃd a¢æ gÉÆÃqï ºÀwÛgÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è ¨Á¬Ä NwÛ »rzÀÄ, £É®PÉÌ ºÁQ JqÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀÄwÛUÉ ºÀwÛgÀ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. C®èzÉ PÉʬÄAzÀ JqÀ ¨É£Àß°è, JqÀ PÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉÄÊAiÀÄ°è C®è°è PɪÀj vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è 5 PÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀj ¸ÀºÀ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.