April 10, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 10/04/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w 10/04/2010

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 51/2010 PÀ®A 323,324,504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08/04/2010 gÀAzÀÄ gÁwæAiÀÄ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üÃAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉÃ±É vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ®AUÉÆmÉ ªÀ/35 ªÀµÀð eÁ/ªÀÄgÁoÀ G/MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á/¨sÁvÀA¨Áæ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ dUÀ£ÁxÀ EªÀ£À ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ªÁºÀ£ÀzÀ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀPÀÄ ©Ã¢ÝzÀPÉÌ E§âgÀ ªÀÄzÀå ªÀiÁw£À ZÀPÀ̪ÀÄÄQÌ AiÀiÁV ¢£ÁAPÀ 09/04/10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0830 UÀAmÉUÉ CzÉ ªÉÊgÀvÀé ªÀÄ£À¹ì£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ 1)ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÁ§ ©ÃgÁzÀgÀ 2)©ÃªÀÄ vÀAzÉ dUÀ£ÁxÀgÁªÀ ©ÃgÁzÀgÀ 3)²ªÁf vÀAzÉ dUÀ£ÁxÀgÁªÀ ©ÃgÁzÀgÀ 4)gÀWÀÄ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ ©ÃgÁzÀgÀ 5)dUÀ£ÀxÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÁ§ ©ÃgÁzÀgÀ 6)§¼ÀªÀAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ©ÃgÁzÀgÀ, J®ègÀÄ ¸Á/gÁªÀÄwxÀð ªÁr.EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ £À£Àß ªÉÄÃ¯É gÁwæ ¯ÉÊn£À ¨ÉüÀPÀÄ ºÁPÀÄwÛ¢Ý CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÁUÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 76/2010 PÀ®A 279,337 L.¦.¹. 187 L.JªÀiï.« JPÀÖ.:-
¢£ÁAPÀ: 09/04/2010 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À qÁAUÉ ªÀAiÀÄ: 30, ¸Á/ ¨Á宺À½î EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ CªÀgÀ UÁæªÀÄzÀ £ÁUÀªÀiÁä ºÁUÀÄ FgÀªÀiÁä ªÀÄƪÀgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀ MAzÀÄ DgÉÆæ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.39.eÉ.4216 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄƪÀjUÀÆ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ J®èjUÀÆ vÀgÀazÀ ºÁUÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤ÃSÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 58/2010 PÀ®ªÀÄ 279,304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09/04/10 gÀAzÀÄ 15-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠮PÀëöät vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ ªÀAiÀÄ : 40 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, G PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á ªÀ£ÀªÀiÁgÀ¥À°è UÁæªÀÄ vÁOgÁzÀ f ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ d£ÀgÉÆA¢UÉ ¯Éçgï PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ PÀȶ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ PÀZÉÃj §½ zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ©ÃzÀgÀ d£ÀªÁqÁ gÀ¸ÉÛ CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄtÄÚ ºÁPÀĪÀ PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ §A¢zÀÄÝ §gÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸Àaãï EvÀ¤UÉ Hl vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÀ w½¹ §A¢zÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¸Àaãï Hl vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ zÀUÁðzÀ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ d£ÀªÁqÁ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ DgÉƦ EArPÁ PÁgÀ £ÀA. JA.ºÉZï.-04 ¹.r.-8996 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ vÀAzÉ ºÁªÀ¥Áà ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á ªÀÄgÀPÀ® EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ ¸Àaãï EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV Q« ºÁUÀÄ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ.ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÁ®Ä ªÉƼÀPÁ®Ä PɼÀUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁj DUÀzÉ ¸Àaãï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 25/2010 PÀ®ªÀÄ 498(J),323,504 eÉÆvÉ 34 :-
¢£ÁAPÀ: 09-04-2010 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉÃSÁ UÀAqÀ ¸ÀAfêÀ §UÀzÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð ¸Á: ºÀtªÀÄAvÀªÁr vÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV 2 ªÀµÀðUÀ¼ÁVzÀÄÝ. ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1). ¸ÀAfêÀ vÀAzÉ gÀhÄgÉ¥Áà §UÀzÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð 2). ¸ÀÆgÀĪÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ gÀhÄgÉÃ¥Áà §UÀzÀÆgÉ 3). gÀhÄgÉÃ¥Áà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ §UÀzÀÆgÉ J®ègÀÆ ¸Á: ºÀtªÀÄAvÀªÁr vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt.EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV®è ¤£ÀUÉ ªÀÄ£É PÉ®¸À §gÀĪÀÅ¢¯Áè. ºÉÆ®zÀ PÉ®¸À §gÀĪÀÅ¢¯Á. ¤Ã£ÀÄ PÀ¥ÁàV¢Ý CAvÀ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr ¢£ÁAPÀ: 08-04-2010 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄ £Á£ÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÀ CªÁåZÀ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀUÀqÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 67/2010 PÀ®A 279, 337,338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 9/4/10 gÀAzÀÄ 1315 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢ C¸Àæ¥sÀSÁ£ vÀAzÉ ªÀÄıÀgÀ¥sÀSÁ£À ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw :ªÀÄĹèA G :NPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á/ gÁeÉñÀégÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ©üêÀÄuÁÚ EvÀ£ÉÆâUÉ vÀ£Àß »gÉƺÉÆÃAqÁ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ J 32-JZÀ-2247 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ gÁ ºÉ £ÀA 9 gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §gÀĪÁUÀ EgÀĪÀ ºÀtªÀÄAvÀªÁr UÁæªÀÄzÀ°è gÁ ºÉ £ÀA 9 zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ vÀļÀ¹zÁ¸À vÀAzÉ ±ÁªÀįÁ® ¥Ánî ªÀiÁgÀÄw PÁgÀ£ÀA JAJZÀ 12-EJA-8177 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀiÁgÀÄw PÁgÀ £ÀA JAJZÀ 12-EJA-8177 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ §AUÁè PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̽fvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÀUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQ̪ÀiÁr ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ DvÀ£À »AzÉ PÀĽvÀ ªÀåQÛUÉ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 08/2010 PÀ®A 174 (¹) ¹.Cgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 09/04/10 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÉÃdªÀiÁä UÀAqÀ ©ÃgÀ¥Áà ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð ¸Á// amÁÖªÁr EªÀgÀ ªÀÄUÀ ºÀtªÀÄAvÀ 8-10 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è EzÀÝ PÀmÉÖAiÀÄ zÁjAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ D PÀqÉ EgÀĪÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ DgÉÆæü PÀ®è¥Áà vÀAzÉ ®PÀëªÀÄt, §AqÉ¥Áà vÀAzÉ ¸ÀAiÀħuÁÚ, ®PÀëöät vÀAzÉ ¸ÉʧuÁÚ gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj zÁjAiÀÄÄ ºÀ¼ÉAiÀÄzÀÄ EzÀÄÝ EzÉ zÁj¬ÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄvÉÛêÉ, §gÀÄvÉÛªÉ CAvÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ F ªÉÆzÀ®Ä UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 08/04/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆæüvÀgÀÄ £ÀªÀÄä §UÉÎ ºÁUÀÆ ºÉÆ®zÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §UÉÎ ªÀiÁvÀ£ÁrPÉƼÀÄîwzÁÝgÉ CAvÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¨ÉøÀgÀUÉÆAqÀÄ ºÉüÀÄwzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ JPÉ CzɯÁè «ZÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÀ CA¢zÀÄÝ DUÀ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ EªÀgÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ HlPÉÌ CAvÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄUÀ M§â£É ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ¤ªÀÄä vÀAzÉ J°è CAvÀ PÉýzÀÄÝ DUÀ ªÀÄUÀ£ÀÄ E°èAiÉÄ J¯ÁèzÀgÀÄ EgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÀ CA¢zÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ £Á£ÀÄ ¸ÀĪÀÄä£É ªÀÄ®VzÉÝ. ¨É¼ÀUÁzÀgÀÄ £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢ DPÀqÉ FPÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁr £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä £À£Àß UÀAqÀ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖUÉ EgÀĪÀ PÀAUÀn ªÀÄgÀPÉÌ vÀ£Àß ªÀÄ¥sÀ®gÀ ¢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀAvÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ CªÀgÀ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ £É®PÉÌ ºÀwÛzÀÄÝ PÀAqÀÄ ¸ÀzÀj £À£Àß UÀAqÀ ©ÃgÀ¥Áà EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ¥sÀ®gÀ ¢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆArzÁÝgÉÆ CxÀªÁ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ £ÀªÀÄä ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀªÀgÀÄ F PÀævÀå J¸ÀVzÁÝgÉAiÉÆ JÄ£ÀÄߪÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¥sÀl£É §UÉÎ vÀ¤SÉ ªÀiÁr £ÁåAiÀÄ MzÀV¹ PÉÆqÀ¨ÉPÉAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 31/2010 PÀ®A 457, 380 L¦¹. :-
¢£ÁAPÀ 09-04-2010 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ JA.r. ªÀÄ»ªÀÄÆzÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® ¸ÀvÁÛgÀ PÀ¯Á¬ÄUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 49, ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA G: PÀ¯Á¬Ä PÉ®¸À ¸Á : ºÉÆgÀ ±ÁºÁUÀAeï ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ CAUÀrUÉ ºÁQzÀ ±Àlgï Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr CAUÀrAiÀÄ°è EnÖzÀ VgÁQUÀ¼À vÁªÀÄæzÀ ¨sÁAqÉUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÉÆÃrzÀgÉ UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 38/2010 PÀ®ªÀÄ 143, 147, 323, 504 eÉÆÃvÉ 149 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 09-04-2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæªÀÄä UÀAqÀ gÀhÄgÀt¥Áà ¹AzÀ§AzÀV ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁw ¸ÀªÀÄUÁgÀ ¸Á.// ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ EªÀgÀÄ DgÉÆæ eÉʲæ UÀAqÀ gÀhÄgÀt¥Áà ºÀ«ÄïÁ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ 45ªÀµÀð eÁw ¸ÀªÀÄUÁgÀ E£ÀÆ 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ UÁæªÀÄ vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀjUÉ 1000 gÀÆ¥Á¬Ä PÀqÀªÁV PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ªÁ¥À¸ï PÉÆÃqÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ DgÉÆæUÀ¼ÀÄ J®ègÀÄ PÀÆr DªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉêzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆÃ¸É ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉêzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀgÀÄ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 79/2010 324,504, eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ : 09/04/2010 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð ¥ÁAZÁ¼À G: PÁlð ¥ÉAlgÀ ¸Á: zÉë £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì zÁzÁæ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¨sÀªÁ¤ ªÉÊ£À ±Á¥À JzÀgÀÄUÀqÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆ¥ÀvÀgÀÄ 1) ¸ÀAvÉÆõÀ w£ÀzÀÄPÁ£À UÀ°è 2) ¸ÀAdÄ ¨sÁ¯ÉÌñÀégÀ SÁ£ÁªÀ½ E§âgÀÄ ¸Á : ¨sÁ°Ì EªÀj§âgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ «£ÁPÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ MAzÀÄ §rUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÄð£À vÀÄnAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.