April 15, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 15/04/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 15/04/2010

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 03/2010 PÀ®A 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 14/04/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠱ÀªÀıÉÆâݣÀ vÀAzÉ C£ÀégÀSÁ£À ¥ÀoÁt ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á PÉÆÃgÁå¼À UÁæªÀÄ EªÀgÀ ºÉAqÀw ªÀÄÈv¼ÀÄ ªÀÄÄ£Áß©Ã UÀAqÀ ±ÀªÀıÉÆâݣÀ ¥ÀoÁt ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á PÉÆÃgÁå¼À Eª¼ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 14/04/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀªÀÄjãï EªÀ¼ÀÄ vÁ¬Ä ªÀÄÄ£Áß©Ã EªÀ¼ÀÄ ªÁªÀÄ£ÀgÁªÀ ºÀ¯Áè¼É EªÀgÀ ºÉÆîzÀ°è ¸ÀvÀÄÛ ©¢ÝgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ w½zÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ ªÁªÀÄ£ÀgÁªÀ EªÀgÀ ºÉÆîzÀ°è ¸ÀvÀÄÛ ©¢ÝzÀÄÝ, ¨Á¬Ä ¸Àé®à vÉgÉ¢zÀÄÝ, £Á°UÉ ¸Àé®à ºÉÆÃgÀUÉ §A¢zÀÄÝ, ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV¤AzÀ ¸Àé®à £ÉÆÃgÉ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ C£ÀĪÀiÁ£À ªÀåPÀÛ ¥Àr¹ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 55/2010 PÀ®ªÀÄ 324, 504, 506 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 14/04/10 gÀAzÀÄ 0530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀgÀ vÀAzÉ PÀȵÁÚ ¥ÀÄAqÉ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð eÁw: ªÀiÁ¢UÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£ÀÀ ¸Á «ÄgÀR® vÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ gÁwæ 0100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ DgÉÆæ gÁeÉÃAzÀæ @ gÁdÄ vÀAzÉ ZÀAzÀgÀ ¥ÀÄAqÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁw: J¸ï.¹. ªÀiÁ¢UÀ G: qÉæöʪÀgÀ ¸Á «ÄgÀR® vÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt. EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ ºÀtzÀ ¸ÀA¨sÀAzÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 52/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L. JªÀiï.« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 14/04/2010 0815 ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ªÀtPÉÃj ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð ¸Á vÁ¼ÀªÀÄqÀV EªÀgÀÄ CmÉÆ £ÀA PÉJ-39/4677 £ÉzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ alUÀÄ¥ÁàPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ alUÀÄ¥Áà, ºÉƸÀ½î gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ CmÉÆ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉƪÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwzÀÝ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊQ® £ÀA PÉJ-32/Dgï-8155 £ÉzÀÝPÉÌ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj WÀl£É ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ ¸ÁQë d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 125/2010 PÀ®A 341, 504, 323, 324 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 14/04/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ.jdªÁ£À vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ºÁf ªÀAiÀÄ: 23ªÀµÀð G-¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á ºÀÄqÀV EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ£É PÀlÄÖªÀ PÉ®¸À £ÀqÉ¢gÀĪÁUÀ 4 DgÉÆævÀgÁzÀ 1)vÉÆæüPÀ vÀAzÉ eÉïÁ¤ ±ÀªÀÄä£ÀªÁ¯É 2) C¥sÀgÉÆÃd vÀAzÉ eÉïÁ¤ ±ÀªÀÄä£ÀªÁ¯É 3) EªÀÄgÁ£À vÀAzÉ eÉïÁ¤ ±ÀªÀÄä£ÀªÁ¯É 4) ªÀÄĸÁÛ¥sÁ vÀAzÉ UÀįÁªÀÄ gÀ¸ÀÆ® ±ÀªÀÄä£ÀªÁ¯É J®ègÀÆ ºÀÄqÀV UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ UÀÄArUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ J-3 MwÛrzÀ£ÀÄ J-1 EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ vɯÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ J-2 ºÀ°è¤AzÀ §® QgÀĨÉgÀ½UÉ PÀaÑ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ J-4 EvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ß£À°è® ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 40/2010 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 15/04/2010 gÀAzÀÄ 0015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀÄgÀ£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁUÀUÉÆAqÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ : 32 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħ G: PÀÄjPÁAiÀÄĪÀ PÉ®¸À ¸Á gÀPÁë¼À(PÉ) UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ DgÉÆæ J-1 zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ KPÀ£ÁxÀ ªÉÄÃvÉæ EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV EAzÀÄ ¨É½UÉÎ AiÀiÁPÉ £À£Àß ºÉAqÀwUÉ ¨ÉÊ¢¢Ý CAvÀ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ CªÀ£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ J-2 KPÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁvÀðAqÀ ªÉÄÃvÉæ J-3 ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ zsÀ£ÀgÁd ªÉÄÃvÉæ J®ègÀÆ eÁåw PÀÄgÀħ ¸Á: gÀPÁë¼À(PÉ) UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 41/2010 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 15/04/2010 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ KPÀ£ÁxÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħ G: PÀÄjPÁAiÀÄĪÀ PÉ®¸À ¸Á gÀPÁë¼À(PÉ) UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 14/04/2010 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ J-1 ¸ÀĤvÁ UÀAqÀ CªÀÄgÀ£ÁxÀ ªÉÄÃvÉæ EªÀ½UÉ ¤ÃªÀÅ zÁjAiÀÄ°è vÉÆUÀj PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß KPÉ ºÁPÀÄw¢Ýj CAvÀ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä eÁUÉAiÀÄ°è £ÁªÀÅ ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ »ÃUÉPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÀ PÉýzÀPÉÌ ¸ÀĤvÁ ºÁUÀÆ CªÀ¼À UÀAqÀ J-2 CªÀÄgÀ£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁUÀUÉÆAqÀ ªÉÄÃvÉæ eÁw PÀÄgÀħ ¸Á gÀPÁë¼À(PÉ) UÁæªÀÄ E§âgÀÆ PÀÆr ¦üAiÀÄð¢UÉ CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.