February 7, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 07-02-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 07/02/2010

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/10 PÀ®A 323, 324, 504, 498(J) eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05-02-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ®Qëöä UÀAqÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ 25 ¸Á: PËqÀUÁA ¸ÀzsÀå PÉƼÁgÀ(PÉ) EªÀgÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CvÉÛ ²PÀªÀiÁä, ªÀiÁªÀ PÁ²£ÁxÀ, ZÀAzÀæªÀiÁä ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀæªÀiÁä EªÀgÀ UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀAr ¨ÉÆøÀr ¤£ÀÄ ¸Àj¬Ä¯Áè ¤£ÀUÉ CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¤£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÀÄ DUÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ UÀAqÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¸À®Ä §AzÁUÀ ²ªÀPÀĪÀÄgÀ EªÀgÀÄ C¯Éè EzÀÝ MAzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄ JgÀqÀÄ PÀtÂÚ£À ªÀÄzÉÝ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁªÀ£ÀÄß ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß C¯Éè CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀgÁzÀ DPÁ±À, £ÁUÀªÀÄä ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ £ÉÆr ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. £ÁªÀÅ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ºÉzÀj ¤£Éß oÁuÉUÉ ¨ÁgÀzÉ EAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÉ½PÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ £ÉÃgÀ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀÄðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/2010 PÀ®A 279, 337, 304 [J] L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 06/02/2010 gÀAzÀÄ 1845 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀÀ vÀAzÉ £ÁUÀªÀÄÆwð ¥ÁAZÁ¼À ¸Á: ¸ÁªÀ½ vÀ£Àß ºÉÆ®¢AzÀ GzÀVÃgÀ- ©ÃzÀgÀ gÉÆÃqÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ¥ÁAZÁ¼À gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀ½ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÉA¥ÉÆ £ÀA PÉ.J 39/1001 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÉA¥ÉÆ gÉÆr£À ªÉÄÃ¯É CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀAUÀªÀÄ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J 29/E 9975 £ÉzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß mÉA¥ÉÆ gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §gÀÄwzÀÝ E§âgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÉÄÊvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ ºÁUÀÄ mÉA¥ÉÆÃzÀ°è EzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 jAzÀ 20 d£ÀjUÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀiÁUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ¸ÀzÀj mÉA¥ÉÆ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀÄzsÁªÀÄgÁªÀ eÁzsÀªÀ ¸Á; ZÁAzÉÆÃj CAvÁ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ mÉA¥ÉÆ ¥À°ÖAiÀiÁzÀ PÀÆqÀ¯É Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/10 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 06/02/2010 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹. EzÉ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦üAiÀiÁ𢠱ÁQî vÀAzÉ SÁeÁ¸Á§ ¥ÀoÁt, ªÀAiÀÄ: 35 ¸Á/ PÀnÖvÀÄUÁAªÀ. EªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, DgÉÆæ ¸ÀĤî ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA: PÉ.J39.E.7886 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á/ PÀĪÀiÁgÀ aAZÉÆý FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/10 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 06-02-2010 gÀAzÀÄ 1310 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÉÆúÀ£À gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð ¸Á: dA§V EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀÄðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 6-02-2010 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß PÀ©â£À §ArAiÀÄ°è gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌ¢AzÀ ©.J¸ï.J¸ï.PÉ ¥sÁåPÀÖjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ 39 JZï 0658 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÆVUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 45/10 PÀ®A 147, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 6/02/2010 gÀAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ ¨sÀUÀvÀ ¹AUÀ EAVèµÀ ªÀiÁzÁåªÀÄ ±Á¯É AiÀÄ°è ±Á¯Á ¥Á®PÀgÀ ¸À¨sÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ±Á¯Á ¥Á®PÀgÁzÀ gÁªÀÄuÁÚ JE ¤ÃgÁªÀj E¯ÁSÉ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß 5 d£ÀgÀÄ (±Á¯Á ¸ÀA§zÀ EgÀ¯ÁgÀzÀ) ±Á¯Á PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fªÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw VvÁ UÀAqÀ £ÀAzÀ Q±ÉÆÃgÀ G-ªÀÄÄSÁå¥ÀzÁåAiÀÄgÀÄ ¸Á-¨sÀUÀvÀ¹AUÀ »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ºÁUÀÆ ¥ËæqÀ ±Á¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/10 PÀ®A 504, 355 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 06/02/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæAiÀiÁzÀ CAPÀıÀ UÉÆÃR¯É ¸Á-nÃZÀgÀ PÁ¯ÉÆä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ FvÀ£ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ ¨sÀUÀvÀ ¹AUÀ JAVèµÀ ªÀiÁzÁåªÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ±À¯Á ¥Á®PÀgÀ ¸À¨sÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦ügÁå¢AiÀiÁzÀ ²æà gÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ zÉêÀ¥Áà 43 ªÀµÀð G- QjAiÀÄ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ ¤gÁªÀj E¯ÁSÉ EªÀgÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CAPÀıÀ UÉÆÃR¯É ¸Á-nÃZÀgÀ PÁ¯ÉÆä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÁ®°ègÀĪÀ §Ämï vÉÃUÉzÀÄPÉÆÃAqÀÄ J®ègÀ JzÀÄjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃr¢gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/10 PÀ®A 290, 337, 429 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 06-02-2010 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ SÉÊgÀÄ£À©Ã EªÀgÀÄ ªÀÄ£Àß½ UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÁUÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÉÄãÀ PÀgÀAl ªÉÊgÀ 11000 VO HS ¯ÉÊ£ÀzÀ MAzÀÄ ªÉÊgÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÀqÉzÀÄ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è ©zÀÄÝ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è PÀgÀAl E½zÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀ¦üAiÉÆâݣÀ vÀAzÉ UÀ¥sÉÃgÀ¸Á§ ªÉÆd£À 45 ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À, ªÀÄĹèA, ¸Á/ ªÀÄ£Àß½ EªÀgÀ ºÀAqÀwUÉ vÁVzÀjAzÀ M¼ÀUÁAiÀÄ, ¸ÁzÁUÁAiÀĪÁV ºÁUÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è£À PÀÄjUÀ½UÉ PÀgÀAl ºÀwÛ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÀÛªÉ EzÀPÉÌ DgÉÆæ £ÁUÀ£ÁxÀ ªÀÄ£Àß½ 2. gÀ« vÀAzÉ F±ÀégÀ ¯ÉÊ£À ªÀiÁå£À aAvÀ®UÉÃgÁ 3. ¸ÀwñÀ vÀAzÉ ¸ÀA§uÁÚ ¸Á/ ¥ÀvÀgÀ¥À½î ¯ÉÊ£À ªÀÄå£À EªÀgÀÄUÀ¼À ¤¸Á̼ÀfAiÉÄ PÁgÀt JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/10 PÀ®A 324, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 06-02-2010 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ OgÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹ ¥ÀvÀæ §A¢zÀÄÝ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¨ÉÊ£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ UÀAUÁgÁªÀÄ PÁ¸À¯É ¸Á// UÀuɱÀ¥ÀÆgÀ(AiÀÄÄ) EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 05/02/02010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2 UÀAmÉUÉ zÀvÀÄÛ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¸ÀÆgÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ DqÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉÄìĸÀÄwÛzÁÝUÀ zÀvÀÄÛ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¸ÀÆgÀ£ÀÆgÀ ¸Á// UÀuÉñÀ¥ÀÄgÀ(AiÀÄÄ) EvÀ£ÀÄ §AzÀªÀ£É ¤ÃªÀÅ £À£Àß ºÉÆ®zÀ°è DqÀÄUÀ¼ÀÄ ©nÖ ¨É¼É ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj fêÀ ¸À»ÃvÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ eÉÆÃvÉAiÀÄ°èzÀÝ ªÀiÁºÁzÉêÀ vÀAzÉ UÉÆ«AzÀ E§âjUÀÆ ªÉÄÊvÀÄA¨Á C®è°è ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 9/2010 PÀ®A 324, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 06/02/2010 gÀAzÀÄ 2315 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ ©gÀUÉ ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð eÁåw PÀÄgÀħ G: gÁ² ªÀiÁqÀĪÀ ªÀIJãÀ PÉ®¸À ¸Á: §¼ÀvÀ(PÉ) UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 06/02/2010 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §¼ÀvÀ(PÉ) UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀAmÉ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ gÀAqÁå¼É gÀªÀgÀ ªÀÄ£É EzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DqÀÄ(ªÉÄPÉ) PÀAmÉ¥ÁàgÀªÀgÀÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ PÀAmÉ¥Áà FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ `` K ±ÀgÀuÁå ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£Àß DqÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É PÀqÉUÉ ©qÀ¨ÉÃqÀ CAvÀ JµÀÄÖ ¸À® ºÉýzÀgÀÆ PÉüÀzÉ ªÀÄvÉÛ EªÀvÀÄÛ ©nÖ¢Ý AiÀiÁPÉ ’’ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÆqÀ° PÁ«¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÁãUÀzÀ°è ºÉÆÃqÀzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. PÀAmÉ¥Áà EvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ gÁd¥Áà, ²æêÀÄAvÀ @ qÀĪÀÄÄä ºÁUÀÆ ºÉAqÀw £ÁUÀªÀiÁä EªÀgÀÄ §AzÀÄ PÉʬÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 1010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 07/02/2010 gÀAzÀÄ 0045 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁd¥Áà vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà gÀAqÁå¼É ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁåw PÀÄgÀħ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ºÁUÀÆ ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ¸Á : §¼ÀvÀ(PÉ) UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 06/02/2010 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¼ÀvÀ(PÉ) UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ ¤AwgÀĪÁUÀ ±ÀgÀt¥Áà FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ºÀ¼É zÉéñÀ¢AzÀ ``D ºÀªÀiÁ° gÁeÁå£À ºÉArÛUÉ ºÀqÁÛ, FUÀ 600/- gÀÆ PÉÆlÖ §A¢¤ ºÀqÁèPÀ’’ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀ¤UÉ ºÁUÉPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÀ ºÉý C°èAzÀ ªÀÄ£É PÀqÉUÉ §AzÁUÀ CªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠻AzÉ »AzÉ §AzÀÄ K gÁeÁå ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ C¯Éè PɼÀUÉ ©¢ÝzÀ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀ¤AzÀ ©r¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ C£ÀÄߪÀµÀÖgÀ°è CªÀ£À ºÉAqÀw £ÁUÀªÀiÁä, ªÀÄUÀ¼ÀÄ ²¯Áà ºÁUÀÆ CªÀ£À CtÚ UÀt¥Àw J®ègÀÆ PÀÆr PÉʬÄAzÀ PÀ°è¤AzÀ §®PÁ® vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, ¨É¤ß£À°è ºÁUÀÆ §®UÉÊ vÉÆÃgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ PÀaÑ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.