February 25, 2010

DAILY CRIME UPDATE 25/02/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA ¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w 25/02/2010

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 43/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 24-02-2010 gÀAzÀÄ 1110 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ZÉ£ÀßAiÀiÁå ªÀÄl¥Àw ªÀAiÀÄ:40ªÀµÀð ¸Á ºÀ½îPÉÃqÀ (©) gÀªÀgÀÄ ¢£Á®Æ vÀ£Àß DmÉÆÃzÀ°è ªÀÄPÀ̽UÉ ±Á¯ÉUÉ MAiÀÄĪÀÅzÀÄ ©qÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 24-2-2010 gÀAzÀÄ gÉêÀt¹zÉݱÀégÀ ±Á¯ÉUÉ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ©lÄÖ ªÁ¥À¸ÀÄì ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ PÁgï £ÀA JªÀiï JZï 04 JPÀë 381 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DmÉÆâAzÀ E½zÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÀÄUÀÄ gÁªÀÄgÀvÀ£À vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ºÀÄqÀUÀ¤UÉ PÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÉÆÃgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. PÁgÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ ddgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 09/2010, PÀ®A 174 (¹) ¹.Dgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 23-02-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 2400 UÀAmÉUÉ ªÉÆÃUÀzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀÆAiÀiÁðPÁAvÀ vÀAzÉ F±ÀégÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ 38 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á/ ªÉÆÃUÀzÁ¼À JA§ÄªÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ¤±ÉÃAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRPÉÌ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£.É ¸ÀzÀj ªÀQÛAiÀÄÀ ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉ¥Áà £ÁgÁ 40 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á/ ªÉÆÃUÀzÁ¼À JA§ÄªÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA. 47/2010, PÀ®A 147, 148, 498(J), 504 L¦¹ eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-02-2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÁºÉÃgÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ºÀ£ÀÄß«ÄAiÀiÁå ¦ÃgÀªÁ¯Éà ªÀAiÀÄ: 30ªÀµÀð G/PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á/ AiÀiÁPÀvÀ¥ÀÆgÀ. JA§ÄªÀªÀgÀÄ AiÀiÁPÀvÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀÄß«ÄAiÀiÁ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ gÀªÀgÀ eÉÆvÉ 10 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ 10 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄPÀ̼ÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ DPÉUÉÉ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ UÀAqÀ .ºÀ£ÀÄß«ÄaiÀÄå vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ¦ÃgÀªÁ¯É ¨ÁªÀ ªÉÄÊ£ÉÆâݣï vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ DvÉÛ UÉÆÃj¨Éà UÀAqÀ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ªÀiÁªÀ ºÀĸÉãÀ¸Á§ vÀAzÉ ªÀÄƯÁ£Á¸Á§ £ÉUÉt ¸ÀgÀzÁgÀ©Ã UÀAqÀ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ J¯ÁègÀÄ ¸Á/ AiÀiÁPÀvÀ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÉ®ègÀÄ ¸ÉÃj QgÀÄPÀļÀPÉÆqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ 24-2-2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ UÀAqÀ ºÀ£ÀÄß«ÄAiÀiÁå gÀªÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀUÉ 10 ªÀµÀð¢AzÀ ªÀÄPÀ̼ÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ J®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ C®°èAiÉÄà EzÀÝ £À£Àß ¨sÁªÀ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ gÀªÀgÀÄ PÉÊAiÀÄ°è MAzÀÄ ¨ÉèÃqï »rzÀÄPÉÆAqÀÄ DPÉAiÀÄ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ VÃj ªÀÄvÀÄÛ PÀÄwÛUÉUÉ VÃj vÀgÀaÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ ªÀÄvÀÄÛ £ÉUÁåt PÉÊUÀ½AzÀ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÉ £À£Àß ªÀiÁªÀ FvÀ£ÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §¼ÉUÀ¼À£ÀÄß MqÉ¢gÀÄvÁÛ£É »ÃUÉ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ªÀÄ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÁÝgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 26/2010 PÀ®A 324, 354, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/02/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠮Qëöäà UÀAqÀ gÁdÄ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁ// Qæ±ÀÑ£ï G// ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á// amÁÖ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ UÀt¥Àw vÀAzÉ °AUÀ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ gÁdÄ vÀAzÉ UÀt¥Àw E§âgÀÄ zÁjAiÀÄ°è ¤AvÁUÀ zÁj ©qÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ gÁwæ 20-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ E§âgÀÄ ¸ÀzÀj vÀPÀgÁj£À §UÉÎ DgÉÆævÀjUÉ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀåªÁVÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊ »rzÀÄ fAeÁªÀÄĶÖà ªÀiÁr §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ.JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ. UÀÄ£Éß £ÀA. 24/2010, PÀ®A 110(f) ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÀAPÀ 24-02-2010 gÀAzÀÄ ¦.J¸ï.L (PÁ¸ÀÄ) ªÀÄvÀÄÛ fÃ¥À ZÁ®PÀ ¦¹-1242 gÀªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ PÀqÉ ºÉÆÃzÁUÀ, ±ÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ PÁ¼ÉPÀgÀ ªÀAiÀÄ- 40 ªÀµÀð eÁ; J¸ï¹ ªÀiÁ¢UÀ G- ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀ ¸Á: ¯ÉçgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ, JA§ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è vÀ£Àß ±Àlð ©aÑ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ¤°è¸ÀÄvÁÛ ºÁUÀÄ CªÁZÁå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¸ÀªÁðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀjAzÀ ºÁUÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀAeÉÕ£ÉAiÀÄ C¥ÀgÁzÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀzÀjªÀAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.