February 18, 2010

Bidar District Daily Crime Update 18/02/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 18/02/2010.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 23/2010 PÀ®A: 279, 304(J) L.¦.¹ ¸À.ªÁ. 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ: 17/02/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀ¥Áà vÀAzÉ: ¨Á§¥Áà ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, PÉ®¸À ¸Á/ PÀÄA§gÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¨Á§Ä FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß ¨sÉÃnAiÀiÁUÀ®Ä CªÀįÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀA. PÉJ-38/JZï-4897 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, CªÀįÁ¥ÀÆgÀ ©æqïÓ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨Á§Ä FvÀ£À ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. rQ̬ÄAzÀ ¨Á§Ä FvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀA: 05/2010 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 17/02/2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ® ¸ÀvÁÛgÀ vÀAzÉ: ºÉÊAiÀiÁvÀ C° §qɸÁ§ ªÀAiÀÄ: 53 ªÀµÀð, ¸Á/ §gÀÆgÀ EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ ¹gÁeÉÆ¢Ýãï EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀä ºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 19/2010 PÀ®A: 457, 380 L.¦.¹:-
¢£ÁAP:À 17/02/2010 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ jAiÀiÁd vÀAzÉ: G¸Áä£À¸Á§ RÄgɲ ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð ¸Á/ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 16/02/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQ HjUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¢£ÁAPÀ:16-17/02/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÀAzÀÄQ£À°èzÀÝ MAzÀÄ vÉÆïÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀÄ, 2-UÁæA Q«AiÀÄ°èAiÀÄ §AUÁgÀzÀ jAUÀ »ÃUÉ MlÄÖ C.Q. MlÄÖ gÀÆ. 22,200/- ¨ÉÃ¯É ¨Á¼ÀĪÀŪÀÅ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 20/2010 PÀ®A: 341, 324, 504, 355 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 16/02/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ aªÉÄäUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ: UÀÄAqÀ¥Àà ¸ÉÆïÁè¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 54 ªÀµÀð ¸Á/ ¨sÁvÀA¨Áæ ¸ÀzÀå aªÉÄäUÁAªÀ EªÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è NA ±ÁAw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ gÁeÉÃAzÀæ vÀAz: ¹zÁæªÀÄ ºÁUÀÄ E£ÀÆß E§âgÀÄ ¸Á/ aªÉÄäUÁAªÀgÀªÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀ£ÀߥÁà EªÀjUÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ°è NA ±ÁAw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ KPÉ £ÀqɸÀÄwÛ¢Ý CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÁUÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛÌUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 59/2010 PÀ®A: 504, 324, 506 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 17/02/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀªÀÄäzÀ £ÀfÃgÀ CºÀäzÀ vÀAzÉ: ªÀĺÀªÀÄäzÀ ¥Á±Á «ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 53 ªÀµÀð ¸Á/ £ÀÆgÀ SÁ£À CSÁqÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ DgÉÆæ ªÀÄPÀÆìzÀ vÀAzÉ: ±ÉÃR ZÁAzÀ ¨Ál®ªÁ¯É ¸Á/ £ÀÆgÀ SÁ£À CSÁqÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£À ªÀģɫzÀÄÝ, EvÀ£ÀÄ SÁ° ¨Ál®UÀ¼À ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£Á®Ä vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¥ÀÄr ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, CzÀjAzÀ CPÀÌ-¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ®èjUÀÆ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀÄwÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ «£ÁPÁgÀt CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¨Ál°¢AzÀÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.