February 27, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 27-02-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA ¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w 27/02/2010

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ. UÀÄ£Éß £ÀA. 30/2010 PÀ®A 341, 323, 324, 325, 363, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-2-2010 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁeÉñÀ @ ¥À¥ÀÄà vÀAzÉ qÁ «oÀ®gÁªÀ «±ÀéPÀªÀÄð, 27 ªÀµÀð, UÀÄvÉÛzÁgÀ ¸Á «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ. gÀªÀgÀ eÉÆÃvÉ DgÉÆæ ºÁªÀV ªÀÄÄzÁ¼É, E£ÉÆßçâ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ ¸ÉÃj dUÀ¼À vÉUÉ¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß eÉÆvÉVzÀÝ ªÀÄƪÀgÀ ¸À»vÀ PÁj£À°è ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä PÁj£À°è »A§¯Á¹ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ @ ZÀAzÀÄ ¥ÀmÉî UÁzÀV. ªÀÄvÀÄÛ «dAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ @ «dÄ ¥ÀmÉî UÁzÀV. E§âgÀÄ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁgÀ £ÉÆÃr ¤°è¸À®Ä PÉÊ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢vÀgÀÄ vÀªÀÄä PÁgÀªÀ£ÀÄß ºÁUÉ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ£Àß½î jAUÀ gÉÆÃrUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ, DgÉÆævÀgÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ PÁj£À°è §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀgÀ PÁgÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ vÀ®ªÁgÀ¢AzÀ UÁAiÀĪÀiÁr PÁj£À UÁè¸ÀUÀ®Ä ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ, C®èzÉ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀjUÉ vÀªÀÄä PÁjÀ£À°è ¨É£ÀPÀ£À½î gÉÆÃrUÉ MAiÀÄÄÝ vÀ®ªÁgÀ ºÁUÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjUÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ CªÀgÀzÉ PÁj£À°è vÀAzÀÄ ©ÃnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢vÀgÀÄ 100 UÉ ¥ÉÆ£ï ªÀiÁrzÀÄÝ ¥Éưøï¸ÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ©nÖgÀÄvÁÛgÉ £ÀAvÀgÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁðvÀjUÉ D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÄÝ aQvÉì ªÀiÁr¹gÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢vÀgÀÄ eÉ.r.J¸ï. ºÁUÀÆ CgÉÆævÀgÀÄ ©.eÉ.¦ gÁdQAiÀÄ ¥ÀPÀëzÀªÀgÁVzÀjAzÀ F WÀl£É ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢vÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 48/2010 PÀ®A. 279, 337, 304[J] L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 27-02-2010 gÀAzÀÄ 0840 UÀAmÉUÉ ¨Á§ÄgÁªÀ PÁgÀ £ÀA. PÉ.J 38/ ¦-123 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ©ÃzÀgï¢AzÀ ªÀÄ£ÁßKSÉýîUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀÀ gÁ.ºÉÃ-9 gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ DgÉÆæ MAzÀÄ mÉÊ(r)gï ¯Áj £ÀA. £ÀA. ¹.f-04/eÉ.J-7022 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤±Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÀvÉÆÃnAiÀÄ°èqÀzÉà gÁ.ºÉÃ-9 gÀ ªÉÄÃ¯É zsÁ¨ÁzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ §AzÁUÀ ¸ÀzÀj PÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JgÀqÀÄ PÁ®Ä, ªÀÄÄR,ºÁUÀÄ M¼ÀUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï jÃPÁëPÉÌ zsÀPÉÌ ºÀwÛzÀjAzÀ jÃPÁë ZÁ®PÀ¤UÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ªÀÄ£ÁßKSÉýîUÉ ¸ÁV¸À¯ÁVzÉ. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄzsÁgÁt UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ZÁªÀiÁ 35 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ªÀÄ£É PÉ(r)¸À, ¸Á/ ªÀÄgÀPÀÄAzÁ ¸ÀzÀå UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ PÁ¯ÉÆä (c)ÃzÀgï. ±ÉjÃR ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ: UÀÄ£Éß £ÀA. 26/2010 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 26/02/2010 gÀ 500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀzÉë UÀAqÀ PÀAmÉÃ¥Áà ¥ÀlªÁzÉ£ÉÆgï ªÀAiÀÄ: 38ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G// ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á// ¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ gÀªÀgÀ ªÀiÁªÀ£ÀªÀgÁzÀ ¤gÀAd¥Àà £ÀªÀgÀÄ À ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÆ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ 24 KPÀgÉ d«ÄãÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ E§âgÀÆ £ÀªÀÄä ¥Á°£À ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀgÉ CªÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ ºÀt PÀÆqÀzÉ £ÀªÀÄUÉ ¸ÀvÁ¬Ä¸ÀÄwÛzÁÝgÉ »ÃVgÀĪÀ°è EAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ E§âgÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ ªÀiÁªÀ ¤gÀAd¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁªÀ£ÁzÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ ¤gÀAd¥Àà ºÁUÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¤gÀAd¥Àà ªÀÄƪÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÁåªÁV ¨ÉÊzÀgÀ®èzÉ ªÉÄÊzÀÄ£À §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUÉ ¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ªÀiÁªÀ ¤gÀAd¥Àà gÀªÀgÀÄ ¸ÀºÀ C¸À¨sÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁªÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà §rUɬÄAzÀ UÀ®è. ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. dUÀ¼À C¯Éèà EzÀÝ £À£Àß UÀAqÀ PÀAmÉÃ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆägÀ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ¥Ánïï ,C±ÉÆÃPÀ §¼ÀUÁgÀ ºÁUÀÄ ºÉÆl¯ï ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀÄ dUÀ¼À £ÉÆÃr £À£ÀUÉ ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 27/2010, PÀ®A : 323,504,506 eÉÆvÉ. 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 25-02-2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ, 2) ¢°Ã¥ï qÉÆÃuÉ E§âgÀÄ PÀÆr PÉ®¸À ªÀiÁrzÀ ºÀt ZÉPï qÁæ ªÀiÁqÀ®Ä PÉýzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉà AiÀiÁªÀÅzÀÄ ZÉPï PÉÆqÀĪÀzÀÄ ¨ÁQ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ CªÁZÁå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® ZÉPï PɽzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©ÃqÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ EgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 04/2010.PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 26-02-2010 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ gÁd¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ; 42 ªÀµÀð eÁw; J¸ï.¹ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á; JPÀ¯ÁgÀ. gÀªÀgÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¨sÀÆvÁ¼É. 2) «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ¨sÀÆvÁ¼É. 3) ¸ÀgÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ PÀ®è¥Áà ¨sÀÆvÁ¼É. ªÀÄƪÀgÀÄ ¸Á; JPÀ¯ÁgÀ.JA§ÄªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ zÁjAiÀÄ°è CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ £ÀqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É C®è°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀgÀĨÁ¬Ä EªÀ¼ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÁ°¤AzÀ M¢ÝgÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì. UÀÄ£Éß £ÀA.45/2010, PÀ®A: 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/02/2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ fÃvÉAzÀæ qÁAUÉ ªÀ 23 ªÀµÀð G PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì f ©ÃzÀgÀ.gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁUÀ DgÉÆævÁzÀ 1) ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À ¨sÀAUÁgÉ ªÀ 28 ªÀµÀð G PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: zÁqÀV 2) ±À²PÀ¯Á UÀAqÀ eÉÊgÁªÀÄ d«Ä£É ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð 3) DPÁ±À vÀAzÉ eÉÊgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð E§âgÀÄ ¸Á: ¹zÁÝxÀð £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì. J®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, CªÀgÀ ªÀÄUÀ£À eÉÆvÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ªÀiÁr¢Ý JAzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.