January 30, 2010

Bidar District Daily Crime Update 30/01/2010

¢£ÀA ¥Àwæ C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30/01/2010

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/09 PÀ®A 395, 397 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/01/2010 gÀAzÀÄ 1950 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUɬÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖPÉÆlÄÖ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹ £ÉÆÃqÀ®Ä 6 d£ÀgÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀÄ d£ÀgÀ ¥ÉÊQ ¦ügÁå¢ ²æà ªÀÄPÀÆìzÀ° vÀAzÉ ªÀÄAdÆgÀ° E£ÁªÀÄzÁgÀ ¸Á// zsÀ£ÀÆgÁ [JZï] vÁ// ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ°è «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ eÁvÉæUÉ PÀl®j CAUÀr , fë®gïì CAUÀrUÀ¼ÀÄ , ªÀÄPÀ̼À DlzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À CAUÀrUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ VÃ¥sïÖ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À CAUÀr ºÁQPÉÆArgÀĪÀ d£ÀgÀ PÀqÉ ºÉÆÃV ¢£ÁAPÀ 28/01/2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAAiÀÄPÁ® 18:30 UÀAmÉUÉ 1]. ªÀ¸ÀAvÀ vÀAzÉ «ÃgÀuÁÚ dAfÃgÀ 2].¸ÀaãÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ªÀiÁqÀUÀƼÀ 3].C£ÀÄd vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ ¥ÉÆÃªÉ 4].ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ gÁeÉñÀégÀ ¸Á// J®ègÀÄ ¸Á// EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzsÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÉÆÃV ºÀ¥sÁÛ ªÀ¸ÀÄ° ªÀiÁqÀĪÁUÀ CAUÀrUÀ¼À ªÀiÁ°PÀgÀÄ CªÀgÀ eÉÆÃvÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæUÀ¼ÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ §gÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CªÀgÀ ¨É£ÀÄß ºÀwÛ CªÀgÀ°è E§âgÀ£ÀÄß »r¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ »VgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 29/01/2010 gÀAzÀÄ 19:30 UÀAmÉUÉ F ªÉÄÃ¯É £ÀªÉÆÃzÀ ªÀiÁrzÀ 4 d£À DgÉÆævÀgÀÄ .ºÁUÀÄ E£ÀÄß 10-12 d£ÀgÀÄ ¸ÀzÀj CAUÀrUÀ½UÉ ºÉÆÃV ºÀ¥sÁÛ PÉÆÃqÀ®Ä PÉý CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ºÀt ®Æn ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj CAUÀrAiÀĪÀgÀÄ 4 d£ÀjUÉ »rzÀÄPÉÆAqÁUÀ E£ÀÄß E§âgÀÄ Nr ºÉÆÃV EA¢gÁ£ÀUÀgÀ¢AzÀ 10-12 d£ÀgÀ£ÀÄß §rUÉUÀ¼ÀÄ , ¸À°PÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ J®ègÀÄ ¸ÉÃj eÁvÉæAiÀÄ°è CAUÀr ºÁQPÉÆArgÀĪÀ 1]. ªÀÄPÀÆìzÀ° vÀAzÉ ªÀÄAdÆgÀ° E£ÁªÀÄzÁgÀ ¸Á// zsÀ£ÀÆgÁ [JZÀ] 2]. ¦üÃzÁºÀıɣÀ vÀAzÉ PÀ¦üî CºÉêÀÄzÀ ±ÁºÁ ¸Á// ªÀÄÄA¨Á¬Ä 3].CgÀ§SÁ£À vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄ¥sÀSÁ£À ¸Á// eÁgÀRAqÀ 4]. ªÀÄwªÀůÁè ºÁ¹ä vÀAzÉ CwªÀůÁè ºÁ¹ä ¸Á// OgÀAUÀ¨ÁzÀ 5]. ªÀÄÄgÁzÀ° vÀAzÉ C§ÄÝ® ªÀÄ°PÀ ¸Á// OgÀAUÁ¨ÁzÀ 6]. ¤gÀAd£À vÀAzÉ §¸ÀAzÉç ªÀiÁ¯ÁÝgÀ ¸Á// ©ºÁgÀ gÀªÀjUÉ §rUÉ, ¸À°PÉ ºÁUÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÉÆý¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ CAUÀrAiÀÄ°ègÀĪÀ MlÄÖ 23,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 1000/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ PÀl®j ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß C£ÉÃPÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ®Æn ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀ¸ÀAvÀ vÀAzÉ «ÃgÀuÁÚ dAfÃgÀ .C£ÀÄd vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ ¥ÉÆÃªÉ gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. J¦-09/f-6568 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É Mr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÀ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ; 28-10-2010 gÀAzÀÄ 0715 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¼ÁzÀ ¦ü¬ÄªÀÄĤ¸Áì EªÀ¼ÀÄ ºÁ®Ä PÁ¬Ä¸À®Ä ¸ÉÆÖ ºÀaÑzÀÄÝ, ºÀªÁ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ¸ÉÆÖªÀzÀ JuÉÚ ºÁPÀĪÀ ªÀÄÄZÀѽPÉ MªÉÄä¯É vÉgÉzÀÄ JuÉÚ ºÁj ªÉÄÊ ªÉÄ¯É ©zÀÄÝ ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÉÄÊ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥ÀqɬÄwÛzÁÝUÀ ¢: 29-01-10 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À 0345 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ ªÀÄÈvÀ¼À CtÚ£ÁzÀ JªÀiï.J. RªÀÄgï gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/10 PÀ®A 341, 324, 354, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/01/2010 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw zÉë¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÁªÀÄzÉêÀ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á// ¨ÁzÁæ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 29/01/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0830 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÀ§Äâ PÀrAiÀÄ®Ä ¯ÉçgÀ d£ÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ZÀAzÀæ±ÉÃnÖ vÀAzÉ ¨sÉÆÃdÄ ZÀªÁít EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä£À ºÉÆ®PÉÌ ¯ÉçgÀ d£ÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛ£É CAvÁ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠦ü®Ø ªÀiÁå£ï £ÀªÀÄä PÀnAUÀ DqÀgï §A¢zÉ CAvÁ ºÉýzÀjAzÀ £À£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝ£É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀÄqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CavÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA. 20/10 PÀ®A 489 (©) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 29/01/2010 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉÃAzÀæ ±ÁSÁ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ ¨sÁgÀwAiÀÄ ¸ÉÖÃl ¨ÁåAPÀ D¥sÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 01/12/2009 jAzÀ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ªÁgÀzÀ°è ¨sÁ°Ì J¸À.©.ºÉZÀ ¨ÁåAQUÉ DgÀ.©.L ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¨ÁåAQ£À°è UÁæºÀPÀjAzÀ §AzÀ ºÀt JtÂPÉ ªÀiÁrzÁUÀ AiÀÄAvÀæzÀ°è 500=00 gÀÆ £ÀA : 8 CS 579738 £ÉÃzÀÄ SÉÆÃn £ÉÆÃlÄ JAzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj DgÀ.©.L ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¯ÉPÀÌ ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀgÀ¢ ¸À°è¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA : 20/2010 PÀ®A : 489 (©) L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ .


ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/10 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-01-2010 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà JPÀ£ÁxÀ vÀAzÉ vÀļÀeÁgÁªÀÄ ¸Á: zÀħ®UÀÄAr EªÀgÀÄ oÁtUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß MAzÀÄ zÀÆgÀÄ ¦ügÁåzÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 28-1-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄPÀ̼À Uàtw ¸À®ÄªÁV ¦ügÁå¢ JPÀ£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£É vÉÆÃj¹gÀvÁÛ£É.EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-1-2010 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢UÉ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉêzÀÄ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤rzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.