January 17, 2010

DAILY CRIME UPDATE 17-01-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 17-01-2010

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 366 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15, 16/01/2010 gÀAzÀÄ C¤vÁ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CvÉÛ ªÀiÁªÀ J®ègÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ J1 gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀĵÀÚ¥Áà PÉƽ, J2 C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÀĵÀÚ¥Áà PÉƽ E§âgÀÆ ¸Á: PÀgÀAf [PÉ] EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ C¤vÁ EªÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß J©â¹ ªÀģɬÄAzÀ CªÀ¼À£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà £ÀªÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄ®UÉÆAqÀ UÉÆAqÁ ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð eÁåw zsÀ£ÀUÀgÀ ¸Á: PÀgÀAf [PÉ] UÁæªÀÄ EªÀ¤UÉ ¢£ÁAPÀ 16/01/2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ CªÀgÀ vÀAzÉ £ÁUÀUÉÆAqÁ vÁ¬Ä CAdªÁé EªÀj§âgÀÆ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DvÀ£À vÀAzÉ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÆvÀÛ°£À ºÀ½îUÀ¼À°è ºÉÆV ºÀÄqÀÄPÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ 17/01/2010 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆj ¤ÃrzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/10 PÀ®A 324, 504, 498(J) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀĸÀÛ£À© UÀAqÀ PÀ°ªÉƢݣÀ ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: «Äî PÁ¯ÉÆä G¸Áä£Á¨ÁzÀ (JA.J¸À.) ¸ÀzsÀå d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV 11 ªÀµÀðªÁVzÀÄÝ, 2 ªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¢£Á®Ä ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß vÁ¬Ä, ¨sÁªÀUÉ w½¹zÀÄÝ EzÀÄÝ, E§âgÀÄ G¸Áä£Á¨ÁzÀPÉÌ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀgÀÄ QgÀPÀļÀ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ©ÃqÀ°®è QgÀPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ 6 wAUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ w½¹zÁUÀ vÀ£Àß vÁ¬Ä §AzÀÄ ¨sÁ°ÌUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ : 15/01/10 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä vÁ¬Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°ÌAiÀÄ°èzÁUÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ UÀAqÀ PÀ°ªÉƢݣÀ vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ ±ÀªÀıÉÆâݣÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð ,CvÉÛ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¹QAzÁ© UÀAqÀ ±ÀªÀıÉƢݣÀ ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð, ¨sÁªÀ J¸ÁªÉÆâݣÀ vÀAzÉ ±ÀªÀıÉÆâݣÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ £ÁzÀ¤ ¨Éé ¥sÀjzsÀ UÀAqÀ E¸Áä¬Ä® ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀðJ®ègÀÄ ¸Á: G¸Áä£Á¨ÁzÀ (JA.J¸À.) EªÀgÀÄUÀ¼É®ègÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ PÀĽvÀÄ J gÀAr ¤Ã£ÀÄ §AzÀÄ 6 wAUÀ¼Á¬ÄvÀÄ E°è J£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ¢ CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÀÄPÀ̽UÉ vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÀÛ£É CAvÁ CAzÁUÀ CvÉÛ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ C°èAiÉÄà ©zÀ §rUÉ ¬ÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/10 PÀ®A 143, 147, 323, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 (i), (x) SC/ST (PA) Act 1989
¦üAiÀiÁ𢠲æà vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ §ÄqÉ¥Áà eÁw MqÀØgÀ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð, G fÃ¥À ZÁ®PÀ ¸Á §UÀzÀ¯ï ¸ÀzÀå ¸Á¬Ä PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ MAzÀÄ PÀÆædgÀ fÃ¥À £ÀA. PÉ. J. 38 JªÀiï 1345 £ÉÃzÀ£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀĪÀgÉ wAUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ PÁqÀªÁzÀ UÁæªÀÄzÀ ¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ gÁªÀıÀnÖ ªÀÄAUÀ®V EªÀ£ÀÄ 12,300/- gÀÆ¥Á¬Ä ¸Á® CAvÀ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 15-1-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀĪÀzÁV ºÉýgÀÄvÁÛ£É. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 16-01-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¹zÀÝ¥Àà£À C½AiÀÄ£ÁzÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ EªÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ°è CA¨sÉÃqÀÌgÀ ¸ÀPÀð® ºÀwÛgÀ ¹QÌgÀĪÀzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÀt PÉÆqÀĪÁUÀ EªÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ EgÀĪÀzÀjAzÀ ªÀÄgÀ½ vÀÀ£Àß ºÀt PÉýzÁUÀ CµÉÖÃPÉ CªÀ¸ÀgÀ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý ¤£Àß ºÀt PÉÆqÀÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉýzÀ£ÀÄ. CzÉ ¢£À ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 : 15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀÀ£Àß fÃ¥À vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwzÁÝUï ¸Á¬Ä PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è »nÖ£À VgÀtÂAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¹zÀÝ¥Áà DvÀ£À C½AiÀÄ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ªÀÄUÀ «gÉÃAzÀæ, AiÀÄĸÀÄ¥sÀ, gÁdÄ ºÁUÀÆ CªÀÄgÀ ¸Á J®ègÀÆ PÁqÀªÁzÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ fÃ¥À £ÉÆÃr ¤°è¸À®Ä ¸À£Éß ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ fÃ¥À ¤°è¹zÁUÀ ¹zÀÝ¥Áà EvÀ£ÀÄ K MqÀØ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¤£ÀUÉ ºÀt PÉÆqÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀÄĸÀÄ¥sÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MwÛ »rzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G½zÀªÀgÉ®ègÀÆ MAzÉ ¸ÀªÀÄ£É PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ PÁ®ÄUÀ½AzÀ M¢ÝgÀÄvÁÛgÉ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆÃmÉÖAiÀÄ°è, §®PÁ®Ä ªÉÆüÀPÁ°UÉ, ¨ÉäߣÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¹zÀà¥Á ºÁUÀÄ CªÀ£À eÉÆvÉUÉ EzÀݪÀgÉ®ègÀÆ °AUÁAiÀÄvÀ eÁwAiÀĪÀjzÀÄÝ AiÀÄĹ¥sÀ EªÀ£ÀÄ ªÀÄĹèA eÁwAiÀĪÀ£ÀÄ EgÀÄvÁÛ£É J®ègÀÆ GZÀÑ eÁwAiÀĪÀgÁV PɼÀ eÁwAiÀĪÀ£ÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁvzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/10 PÀ®A 324, 504 L¦¹ ;-
¢£ÁAPÀ 16-01-2010 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ¥Àæ«Ãt PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ ªÀAiÀÄ 19 ¸Á: ¥ÀævÁ¥À £ÀU¬ÄªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉãÉAzÀgÉ DgÉÆæ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ ªÉÄʯÁgÉ ¸Á: ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ EvÀ£ÀÄ ºÀt PÉÆqÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁªÀjUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 3/10 PÀ®A 174 (¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-01-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀtAiÀiÁå ¸Áé«Ä ¸Á: PËoÁ(©) EªÀgÀÄ vÀªÀÄÆägÀÄ ºÉÆÃl®£À°è ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄÄvÁÛ PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ ªÀiÁ»w ¹QÌzÉ£ÉAzÀgÉ HjUÉ ºÀwÛ EzÀÝ ªÀiÁAeÁæ £À¢AiÀÄ°è PËoÁ ¥sÀÆ°£À ºÀwÛgÀ M§â ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 70 jAzÀ 75 ªÀAiÀĹì£À ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PËoÁ ¥sÀÆ°£À ªÉÄðAzÀ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ DvÀä ºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArzÁÝ¼É CªÀ¼ÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛ¯Áè CAvÁ w½zÀÄ §AzÀ vÀPÀët ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ©ÃªÀÄuÁÚ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä PËoÁ ¥sÀÆ°£À ºÀwÛgÀ PËoÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÀwÛgÀĪÀ zÀrUÉ ¤Ãj£À°è MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À ±ÀªÀ ©¢ÝzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 15-01-10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1130 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PËoÁ ¥sÀÆ°£À ªÉÄðAzÀ £À¢AiÀÄ°è ©zÀÄÝ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArzÁݼÉ. AiÀiÁªÀ PÁgÀtPÁÌV DvÀäºÀvÉå ªÀiÁr¸ÀPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É UÉÆvÁÛV¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 2/10 PÀ®A 143, 341, 504, 506, 109 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16/01/2010 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §PÁÌ gÉrØ vÀAzÉ ¥ÉAmÁgÉrØ AiÀiÁZÁ ªÀAiÀÄ 34 ªÀµÀð eÁåw gÉrØ G: J¯ï.L.¹ JeÉAmï ¸Á: ªÀĸÀ̯ï UÁæªÀÄ vÁ: OgÁzÀ(©) gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw D£ÁgÀÆUÀå¢AzÀ §¼À®ÄwÛzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÉÊzsÁå¢PÁjUÀ¼À ¸À®ºÉAiÀÄAvÉ ªÀĸÀ̯ï UÁæªÀÄzÀ SÁ¸ÀV ªÉÊzsÁågÁzÀ ²æà zsÀ£ÀgÁd ºÉqÀUÁ¥ÀÆgÉ gÀªÀjUÉ ¢£Á®Ä ªÀÄÄAeÁ£É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® JAlÄ ¢ªÀ¸À EAdPÀë£ï ªÀÄvÀÄÛ UÀĽUÉUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀĪÀAvÉ ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PɽPÉÆAqÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¢£Á®Ä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ EAdPÀë£ï UÀĽUÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆlÄÖ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ.
¢£ÁAPÀ 15/1/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà EvÀ£ÀÄ SÁ¸ÀV ªÉêzsÁåjUÉ ¤£ÀUÉ ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ eÉÆÃvÉ D£ÉÊwÛPÀ ¸ÀA¨sÀAzÀ EzÉ JAzÀÄ ºÉýzÀ£ÀÄß SÁ¸ÀV ªÉÊzsÀågÀÄ ¦ÃAiÀiÁð¢UÉ w½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 16/01/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæ ¸ÀAdÄ EvÀ¤UÉ PÉüÀ®Ä £Á£ÀÄ K£ÀÄ ºÉýgÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ ºÉýzÀ£ÀÄß £ÀAvÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è£À ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ°è PÀgÉvÀAzÀÄ PÉýzÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀAdÄ EvÀ£À vÀAzÉAiÀÄÄ PÀëªÉÄà PÉýzÀPÉÌ ©nÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ OgÁzÀUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ J1. ¸ÀAdÄ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà G¥ÁàgÀ ¸ÁªÀĸÀ̯ï, J2.®PÀëöät vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà G¥ÁàgÀ ¸Á ªÀĸÀ̯ï UÁæªÀÄ, J3.¢UÀA§gÀ vÀAzÉ ®PÀëöät G¥ÁàgÀ ¸Á ªÀĸÀ̯ï UÁæªÀÄ, J4 ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ£À CPÀÌ£À UÀAqÀ(¨sÁªÀ)¸ÁªÀqÀUÁAªÀ (J¦), J5. ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ zsÀ£ÀÆßgÉ ¸Á ªÀĸÀÌ® J6. «ÃgÀ ±ÉnÖ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ¸Á ªÀĸÀ̯ï UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼É®ègÀÄ ¸ÉÃj UÀÄA¥ÀÄ PÀlÖPÉÆAqÀÄ ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄ D¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ¤UÉ ºÀÆgÀUÉ J¼É¬Äj DvÀ AiÀiÁPÉ ¥ÀæªÀiÁt ªÀiÁr¹zÁÝ£É CªÀ¤UÉ ©qÀ¨ÉÃr, J£ÀÄßvÁÛ J ¸ÀÄ¼É ªÀÄUÀ£É ºÀÆgÀUÉ ¨Á JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ, ¤£ÀUÉ HgÀ°è EgÀ®Ä©qÀĪÀÅ¢®è ºÀÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛªÉ. CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/10 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16/01/2010 gÀAzÀÄ 1210 UÀAmÉUÉ gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄ zÁn zÉÆqÀØ ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ UÉÆ«AzÀ¥Áà ¥ÀÄuÉ, ¸Á ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÁr vÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ºÁUÀÄ £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ E§âgÀÄ gÁeÉñÀégÀ¢AzÀ vÀªÀÄä HgÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀªÁrUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ ¥ÀgÀ±ÀÆgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ £ÀA-PÉJ-39-n-734 ¸Á gÁeÉñÀégÀ vÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÊPÀ®UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®mÉÆAPÀPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ mÉÆAPÀPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ ¨É¤ß£À°è ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ PÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.