January 9, 2010

DAILY CRIME UPDATE 09-01-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 09/01/2010.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/10 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 7-01-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÁgÀAeÁ ¸ÉÃvÀÄªÉ ºÀwÛgÀ PÀ®ªÁr ²ªÁgÀzÀ°è gÁeɱÉÃRgÀ ªÀiÁmÉ EªÀgÀ ºÉƯÁ ¸ÀªÉð £ÀA 383 £ÉÃzÀgÀ°è EzÀÝ PÉ.E.©. E¯ÁSÉUÉ ¸ÀA¨sÀAzsÀ ¥ÀlÖ «zsÀåvï±ÀÑQÛ mÁæA¸ï¥sÁªÀÄðgÀzÀ°èzÀ JuÉÚ 70 °ÃlgÀ C.Q 3000/- gÀÆ ¨É¯É G¼ÀîzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ²æà SÉʪÉÆâ£ï vÀAzÉ SÁ¹A ¸Á§ ªÀ/39 ªÀµÀð G/±ÁSÁ¢üÃPÁj PÉ.E.© ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/10 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 08-01-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ©ÃzÀgÀ C¸ÀÄÖgÀ gÉÆÃrUÉ ¥Àæ«Ãt gÁd ªÉÄêÉÆjAiÀÄ¯ï ¥ÁPÀð CAvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¥ÁPÀð£À ¸ÀÄvÀÛªÀÄÆvÀÛ®Æ UÉÆÃqÉAiÀÄ PÀA¥ËqÀ PÀnÖ ¥ÁPÀðUÉ ¤ÃgÀÄ ©ÃqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ 1/2 ºÉZï¦ ®Qëöä PÀA¥À¤AiÀÄ PÀgÉAl ªÉÆlgÀ£ÀÄß ¥ÁPÀð£À°ègÀĪÀ PÉÆuÉAiÀÄ°è EnÖzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 08/01/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0600 UÀAmÉUÉ ¥ÁQðUÉ ºÉÆÃV PÉÆÃuÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆzÁUÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ Q° ªÀÄÄj¢zÀÄÝ EzÀÄÝ PÉÆÃuÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ EzÀÝ PÀgÉAl ªÉÆlgï gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀÄ£ÀB ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀģɬÄAzÀ ¥ÁPÀð PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÁd¯Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆmÉ¯ï ºÀwÛgÀ MAzÀÄ 1/2 ºÉZï¦ ªÉÆlgÀ ªÀiÁgÀĪÀÅzÀÄ EzÉ CAvÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä §AzÁUÀ ¸ÀzÀj PÀgÉAl ªÉÆmÁgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÉÆÃr UÀÄjw¹zÀÄÝ, DgÉÆæ E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ ªÀÄPÀ§Æ® «ÄAiÀiÁå, ªÀAiÀÄ: 22, eÁ: ªÀÄĹäªÀiï, ¸Á: CA¨ÁzÁ UÀ°è ©ÃzÀgÀ EªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 06/10 PÀ®A 420 L¦¹ eÉÆvÉ 78(3) PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 08/01/2010 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ ²ªÁf PÁ¯ÉÃd JzÀgÀÄUÀqÉ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀA§gÀ §gÉzÀÄ PÀÆqÀvÁ EzÁÝgÉ CAvÀ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L (C.«) gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¨sÁ°Ì ²ªÁf PÁ¯ÉÃd JzÀgÀÄUÀqÉ ºÉÆÃV ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è fÃ¥À ¤°è¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV. C°è DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1] CA¨ÁzÀ¸À vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ PÉÆgÉ ªÀ 30 eÁåw PÀÄgÀ§ÄgÀ 2) ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ PÉÃqÀPÀgÀ ªÀ 25 E§âgÀÄ ¸Á ©ÃgÀzÉêÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 90/- gÀÆ¥Á¬Ä CAvÀ ºÉý d£ÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ an ¥ÀgÉzÀÄ PÉÆlÄÖ ªÉƸÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É 1645 UÀAmÉUÉ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 450/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ 2) JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀUÀ¼ÀÄ 3) MAzÀÄ ¨Á® ¥É£Àß d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 01/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 08-01-2010 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw GªÀiÁgÁt UÀAqÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ UÁzÁ ªÀAiÀÄ 28 ¸Á: ©J¸ïJ¸ïPÉ ¯ÉÃOl ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÀªÀÄä ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀÄ ªÁAw ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÆZÉð ºÉÆÃVzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ EªÀgÀÄ ªÁAw ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÉÆZÉð ºÉÆÃV CxÀªÁ ºÀÈzÀAiÀÄ WÁvÀ¢AzÀ aQvÉìUÉ vÀgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 08-01-2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ©.«.© PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ n¥Ààgï £ÀAB PÉJ-38/1657 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß gÁAUï ¸ÉÊqï¢AzÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀ«ZÀAzÀæ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ªÉÄAvÉ£ÀªÀgÀÄ 22 ªÀµÀð, «zÁåyð ¸Á gÁA¥ÀÄgÉ ¨ÁåAPÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®¨sÀÄdPÉÌ ¨sÁjUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ PÀqÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. n¥Ààgï C¯Éè ©lÄÖ ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.