January 10, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 10/01/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA ¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 10/01/2010

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 04/2010 PÀ®A: 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 06/01/2010 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄAqÀ¥Áà £ÉüÀPÉÆÃqÀ ¸Á/ zsÀƪÀÄ£À¸ÀÆgÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 06/01/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1400 UÀAmÉUÉ UÀÄAqÀ¥ÁàgÀªÀgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉ.J-37 eÉ-6915 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ: PÀAmÉÃ¥Áà §t¹AUÉ ¸Á/ zsÀƪÀÄ£À¸ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÉ£ÀߥÀà vÀAzÉ: UÀt¥Àw ºÀÄ®¸ÀÆgÉ ¸Á/ a£ÀPÉÃgÁ E§âgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »rvÀ vÀ¦à ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ E§âjUÀÆ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀjAzÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆAqÀ ZÉ£ÀߥÀà ºÀÄ®¸ÀÆgÉ gÀªÀgÀ£ÀÄß ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À¯ÉºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ AiÀıÉÆÃzsÀgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ C°è UÀÄtªÀÄÆRªÁUÀzÀjAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛÃgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 08/01/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 2030 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 11/2010 PÀ®A: 279, 338, 304(J) L.¦.¹. ¸À.ªÁ. 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ: 10/01/2010 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ gÀWÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ: ©üêÀÄuÁÚ ¸Á/ DtzÀÆgÀ EªÀgÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 09/01/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10 UÀAmÉAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ CtÚ£ÁzÀ dUÀ£ÁxÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß n,«,J¸À, JQì¯ï £ÀA: PÉ.J-38 PÉ-1332 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÉƼÁgÀ EAqÀ¹ÖçÃd¢AzÀ DtzÀÆgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ, PÉƼÁgÀ(PÉ) UÁæªÀÄzÀ zÀUÁðzÀ ¸À«ÄÃ¥À AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÁzÀ dUÀ£ÁxÀ EvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃj¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 10/01/2010 0245 UÀAmÉUÉ dUÀ£ÁxÀ¤UÉ DzÀ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 10/2010 PÀ®A: 279, 337 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 09/01/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ qÁ. ¨Á¯Áf vÀAzÉ: ¨ÉÆêÀgÁªÀ ºÉqÉgÀªÀgÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA: JªÀiï.JZï-24 ¹-8256 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼À eÉÆvÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ OgÁzÀ[J¸ï] PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ, ¸Á¬Ä xÉÃlgÀ »AzÀÄUÀqÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ: zsÀƼÀ¥Áà M¼ÀPÀÄAzÉ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà £ÀA: JªÀiï.JZï-24 ¹-8332 ¸Á/§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CeÁUÀÈvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ EvÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 10/2010 PÀ®A: 323, 324, 504 ¸À.ªÁ. 34 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 09/01/2010 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ: ²ªÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 26 ¸Á/ ¯ÉçgÀ PÁ¯ÉÆä ±ÁºÁUÀAd EªÀgÀÄ vÀªÀÄä zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 08/01/2010 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævgÁzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ZÀ®ªÁ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ ¸Á/ ¸À«ð¸À ¸ÁÖöåAqÀ ¦.qÀ§Æè.r ªÀ¸Àw UÀȺÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ EvÀ¤UÉ vÀqÉzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀÄwÛ¢Ý CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £Á£ÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ ZÀÄqÁ¬Ä¹gÀĪÀÅ¢¯Áè ºÁUÀÄ £Á£ÀÄ CªÀ½UÉ UÀÄwð¸ÀĪÀ¢¯Áè E®è CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ ¨É¯ïÖ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.