January 15, 2010

BIDAR DISTRICT DAIILY CRIME UPDATE 15/01/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 15/01/2010

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 09/2010 PÀ®A: 279, 304(J) L¦¹. :-
¢£ÁAPÀ 14/01/2010 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸Á§ªÀiÁä UÀAqÀ ¸ÀA§tÚ ªÁ°PÀgï, 58 ªÀµÀð, ¸Á. zÀ¸ÁÛ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C½AiÀÄ E§âgÀÆ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀA PÉJ-32/PÉ-5441 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀAPÁæAwæ ºÀ§âzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ alUÀÄ¥Áà ¥ÀlÖtPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, PÉÆqÀA§¯ï ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è DgÉÆæ ¸ÀwõÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ C½AiÀÄ ¸ÀwõÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ »AzÉ PÀĽvÀ ±ÁgÀzÁ EªÀ¼ÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É(.) CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 14-01-2010 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmÉUÉ §®©üêÀÄ ¹¦.¹. 840 ºÀÄ®¸ÀÆgÀÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÀ®¹ (J¯ï) UÁæªÀÄ¢AzÀ ®Qëöä zÉêÀgÀ eÁvÉæ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ §gÀĪÁUÀ zÁ§PÁ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/2010 PÀ®A 324, 504 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 14-01-2010 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á¯Áf vÀAzÉ GzÀݪÀgÁªÀ ªÀiÁ£É gÀªÀgÀ ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀ ªÉAPÀlgÁªÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ PÀȵÁúf gÀªÀgÀÄ vÁ£ÀÄ ¥Á®¢AzÀ ªÀiÁrzÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁrzÀ PÀÆ° ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/10 PÀ®A 324,323,504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 14-01-2010 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ DgÉÆævgÁzÀ ¸ÀºÀzÉêÀ vÀAzÉ UÉÆ«AzÀgÁªÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ¯ÁzÁ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ F ªÉÆzÀ®Ä 8 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ªÉÆèÁ¬Ä® ¥sÉÆä£À ¸ÀA§AzsÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ dUÀ¼À ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ ªÀÄ£À¹ì£À°èlÄÖPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ®QëöäAiÀÄ eÁvÉæAiÀÄ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 02/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 14-01-10 gÀAzÀÄ ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è gÀ« vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà EªÀ£ÀÄ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ gÀ«AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw QÃwð £É¼ÀUÉ£ÉÆÃgÀ ¸Á: PÀÄ£ÀªÀiÁgÀ¥À½î ¸ÀzsÀå ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀjUÉ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä gÀ« £É¼ÀUÉ£ÉÆÃgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛ¯Áè, ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ eÉÆvÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉAqÀw vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀzÀ°è ¢£ÁAPÀ 14-01-09 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ vÁ£ÀÄ vÁ¬Ä eÉÆvÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ «µÀ ¸Éë¹ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.