January 25, 2010

BIDAR DISTRICT DAIILY CRIME UPDATE 25/01/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25/01/2010

ªÀÄÄqÀ© oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 05/2010 PÀ®A: 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 24/01/2010 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠢°Ã¥À vÀAzÉ: ±ÀAPÀgÀ PÉÆÃgÀPÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ: zsÀ£ÀUÀgÀ ¸Á/ E¯Áå¼À vÁ/ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 23/01/2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢üvÀ£À vÀªÀÄä E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉzÀ vÉÆUÀgÉ ¨É¼É gÁ² ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß §ArAiÀÄ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ gÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ: ®QëöäÃt PÉÆÃgÀPÉÌ, gÀ«AzÀæ vÀAzÉ gÁªÀäuÁÚ PÉÆÃgÀPÉ E§âgÀÆ ¸Á: E¯Áå¼À gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §Ar JzÀÄjUÉ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÁgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 15/2010 PÀ®A: 324 ¸À.ªÁ. 34 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 24/01/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ: UÀÄAqÀ¥Áà ¨ÉüÀPÉÃj ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð G: ¯Áj qÉæöʪÀgï ¸Á/ »¥ÀàgÀUÁ EvÀ£ÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÀWÀÄ£ÁxÀ E§âgÀÆ vÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß »¥ÀàgÀUÁ PÁæ¸ï §½ ¤°è¹zÀÄÝ gÀWÀÄ£ÁxÀ EvÀ£À UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ¢£ÉñÀ EvÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ PÀqÉ ºÉÆÃzÁÝUÀ C°è DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1) £ÁªÀÄzÉêÀ 2) PÀAmÉ¥Áà 3) ªÀiÁtÂPÀ ºÀ®UÉ ªÀÄƪÀgÀÄ ¥Àæ¨sÀÄ EvÀ¤UÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 16/2010 PÀ®A: 366, 354 ¸À.ªÁ. 149 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 24/01/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁAvÀgÁªÀÄ vÀAzÉ: vÀÄPÁgÁªÀÄ E«ÄèÃPÀgï ¸Á/ zÀħ®UÀÄAr EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä MAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 19/01/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æÃzÉëAiÀÄ£ÀÄß C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁr CªÀ¼À ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. EzÀPÉÌ ªÀiÁgÀÄw ªÀÄvÀÄÛ PÁªÀÄuÁÚ EªÀj§âgÀÆ PÀĪÀÄäPÀÄÌ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀA: 01/2010 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 23/01/10 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ±ÀgÀtªÀiÁä UÀAqÀ: £ÀgÀ¸À¥Áà ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð, ¸Á/ d«Ä¸ÁÛ£À¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 23/01/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÀUÀqÉ EgÀĪÀ ¨sÁ«AiÀÄ°è DqÀÄUÀ¼ÀÄ ©¢ÝªÉ CAvÀ w½zÀÄ ¨sÁ« ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÉÆÃr DqÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¨sÁ¸ÀÌgÀ vÀAzÉ: £ÀgÀ¸À¥Áà ªÀAiÀÄ: 28 EvÀ£ÀÄ ¨sÁ«AiÀÄ°è E½AiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ºÀUÀ΢AzÀ PÉÊ eÁj ¨sÁ«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ G¹gÀÄUÀnÖ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 14/2010 PÀ®A: 323, 504, 324 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ: 23/01/2010 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁfzÀSÁ£À vÀAzÉ: C§ÄÝ® ºÀ«ÄÃzÀSÁ£À ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á/ UÁzÀV EvÀ£ÀÄ QgÁuÁ vÀgÀĪÀ ¸À®ÄªÁV CAUÀrUÉ ºÉÆÃzÁUÀ, DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ: §¸À¥Áà PÉÆý 27 ªÀµÀð, 2) ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ: ªÀÄZÉÃAzÀæ 28 ªÀµÀð, E§âgÀÄ ¸Á/ UÁzÀVzÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß «£Á PÁgÀt vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ JPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÀ PÉýzÀPÉÌ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ feÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁqÀÄvÀÛ C¯Éè EzÀÝ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉƼÀPÁ®ÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ PÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.