January 14, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 14/01/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA ¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 14/01/2010

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 09/2010 PÀ®A: 302 ¸À.ªÁ. 34 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 13/01/2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L.(PÁ.¸ÀÄ) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ«gÀUÉ ªÀiÁ»w §A¢zÉãÉAzÀgÉ, ¹¢ÝvÁ°ªÀiï ºÀwÛgÀ UÀ¯ÁmÉAiÀiÁUÀÄwÛzÉÝ CAvÁ w½zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ºÁUÀÆ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ J¸ï.J¸ï.L, ºÉZï¹-746, ¦¹-1475,954, 1203 ¦¹-1115 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥Éưøï fÃ¥À £ÀA. PÉJ-38/f-65 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¹¢ÝvÁ°ªÀÄ zÀUÁðzÀ ªÀÄfzï »AzÀÄUÀqÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±À¦ü CºÀäzÀ vÀAzÉ: C§ÄÝ¯ï ªÀ»ÃzÀ EvÀ¤UÉ EvÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄ vÀªÀÄäA¢AiÀÄgÀÄ (¨sÁªÀA¢AiÀÄgÀÄ) ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ºÀjvÀªÁzÀ ZÀÆ¥ÁzÀ DAiÀÄÄzsÀUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÈvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ¤¸ÁìgÀ CºÀäzÀ£À ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAeï ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 09/2010 PÀ®A: ºÀÄqÀUÀ PÁuÉ:-
¢£ÁAPÀ: 13-01-2010 gÀAzÀÄ 1115 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸Áé«ÄzÁ¸À vÀAzÉ: UÀÄgÀÄzÁ¸À ¨ÉzÉæ, ¸Á d£ÀªÁqÁ EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉãÉAzÀgÉ, PÀÄ. C¤Ã¯ï vÀAzÉ: UÀÄAqÀ¥Áà OgÁzÀPÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 13 ªÀµÀð, 5 £Éà vÀgÀUÀw «zÁåyð ¸Á/ aPÀÌ£ÁUÁAªÀ vÁ §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt EvÀ¤UÉ ªÀÄÄA¨ÉʬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 16-12-2009 gÀAzÀÄ ¥ÉưøÀ ¨ÉAUÁªÀ°£À°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨Á® ¨sÀªÀ£ÀPÉÌ vÀAzÀÄ ©nÖgÀÄvÁÛgÉ. EzÀgÀ §UÉÎ ªÀÄPÀ̼À PÀ¯Áåt ¸À«ÄwAiÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄ°è w½¸À¯ÁVzÀÄÝ ±Á¯ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀAvÉ ¤zsÀðj¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ¨Á®PÀ£ÁzÀ C¤Ã® EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08-01-2010 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ¨Á® ¨sÀªÀ£ÀPÉÌ §gÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 09/2010 PÀ®A: 498(J), 323, 504 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 13/01/2010 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ dUÀ£ÁßxÀ vÀĪÀÄPÀÄAmÉ ¸ÁB PÀAzÀUÀƼÀ EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ: 13/04/2009 gÀAzÀÄ DgÉÆæ dUÀ£ÁßxÀ£ÉÆA¢UÉ dgÀÄVzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ £ÀAvÀgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 wAUÀ¼ÀÄ C£ÀÆ£ÀåªÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ dUÀ£ÁßxÀ ªÀiÁªÀ §¸À¥Áà, CvÉÛ §¸ÀªÀiÁä ¨sÁªÀ ±ÀAPÀgÀ CuÉÚ¥Áà ªÉÄÊzÀ£ÀÄ £ÁUÀ¥Áà EªÀgÉ®ègÀÆ ¤£ÀUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀªÀÅ¢®è. ¤Ã£ÀÄ vÀªÀjUÉ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ¦r¸ÀÄwÛzÀÝgÀÆ ºÁUÀÆ ¢£Á®Ä CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ, ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁr zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆÃqÀÄwÛzÁÝgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 10/2010 PÀ®A: 379 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 13/01/2010 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫oÀ® vÀAzÉ: UÀÄAqÀ¥Áà qÁPÀļÀV ¸ÁB ¹ÃvÁ¼ÀUÉÃgÁ EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 06/07-01-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉýî UÁæªÀÄzÀ gÁ.ºÉ. £ÀA. 9 PÉÌ ºÀwÛ«zÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ±ÁºÁ¨Á¢ PÀ°è£À CAUÀrAiÀÄ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è EmÁÖ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ mÁæ° £ÀA: JªÀiï.ªÁ¬Ä.L-3605 £ÉÃzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄ.r.DgÀ. ¸ÀA: 03/10 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 12-01-2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw. £ÀgÀ¸ÀªÀiÁä UÀAqÀ: UÀÄAqÀ¥Áà ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħ ¸Á/ §¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ ºÁªÀÅ PÀr¢zÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃj¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 13-01-2010 gÀAzÀÄ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. MAiÀÄÄåªÁUÀ 1500 UÀAmÉUÉ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EªÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ°è £À£ÀUÉ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄ.r.DgÀ £ÀA§gÀ 03/10 PÀ®A 174 ¹DgÀ¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 14/2010 PÀ®A: 279, 338 L.¦.¹. ¸À.ªÁ. 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ: 13/01/2010 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀl vÀAzÉ: eÁ£ÀÄ ¥ÀªÁgÀ 28 ªÀµÀð ¸Á/ zÉêÀVj vÁAqÁ EªÀgÀÄ AiÀÄPÁvÀ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ £ÁUÀÆgÁ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ DmÉÆÃPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzsÁ ºÁgÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.