January 16, 2010

DAILY CRIME UPDATE 16-01-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 16-01-2010

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/10 PÀ®A 342, 504, 506, 394 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 15/01/10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃgÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 48ªÀµÀð ²æà ¸ÀzÀÄÎgÀÄ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ ªÀÄgÁp »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄÃPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄRå UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ EªÀjUÉ vÀªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ «zsÁåyð ¥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ ¸ÀĺÁ¸À Z˪Áít FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ w½¹zÉãÉAzÀgÉ a¯ÁèUÀ°èAiÀÄ ¤ªÁ¹ C§ÄÝ¯ï ¸ÀªÀÄzÀ vÀAzÉ CºÀäzÀ ©¢æ FvÀ£ÀÄ ¥Àæ¸ÁzÀ¤UÉ, UÀÄgÀıÁAvÀ JA§ÄªÀ£À JzÀÄgÀ¯Éè MvÁÛAiÀĪÁV 6£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¨ÉÆïïÖ ºÁQ MAzÀÄ ¹Öïï UÁè¸ÀzÀ°è ªÀÄÆvÀæ ºÉÆÃAiÀÄÄÝ ¥Àæ¸ÁzÀ FvÀ¤UÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä w½¹zÁÝUÀ ¥Àæ¸ÁzÀ FvÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ºÉýzÀPÉÌ CªÀ£À PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃj¹ ¤Ã£ÀÄ PÀÆrAiÀÄzÉ ºÉÆÃzÀgÉ fêÀ¢AzÀ PÉÆ®ÄèvÉÛãÉAzÀÄ ºÉýzÁUÀ ¥Àæ¸ÁzÀ agÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ a¯ÁèªÀÄvï ¨sÉÆøÀrPÉ JAzÀÄ ¨ÉÊzÀÄ MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV ªÀÄÆvÀæ PÀÆr¹gÀÄvÁÛ£É. CAzÁdÄ 0920UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¥Àæ¸ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÁUÀÄwÛzÀ JAzÀ PÁgÀt DvÀ¤UÉ qÁ: ©.«í. gÉrØ ºÀwÛgÀ SÁ¸ÀV D¸À¥ÀvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÉÆr¸À¯ÁVzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÀåPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/10 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14/01/2010 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Áà ¸ÀA¥ÀV 35 ªÀµÀð, ªÀqÀØgÀ, ¸Á/ AiÀÄPÁvÀ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¥Á°UÉ EzÀÝ ºÀA¢UÀ¼ÀÄ »rAiÀÄ®Ä ºÉÆzÁUÀ CgÉÆæUÀ¼ÁzÀ £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ ºÁ°ªÀÄ¥Áà PÉÆmÁgÉ 60 ªÀµÀð, AiÀÄPÁvÀ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ ºÀA¢AiÀÄ ¸ÀA¨sÀAzsÀ ºÀ¼É ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/10 PÀ®A 447, 504, 324, 323 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ : 15/01/10 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ PÀæµÀÚ¥Áà vÀªÀÄät£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á// amÁÖ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1) ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ vÀªÀÄäuÁÚ 2) ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw 3) eÁQÃgÀ vÀAzÉ ¥Á±Á ªÀÄįÁè£ÉÆÃgÀ J®ègÀÄ ¸Á// amÁÖ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®¢AzÀ §ArAiÀÄ°è PÀ§Äâ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ PÀ©â£À ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ JPÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è »ÃUÉ ªÀiÁqÀÄw¢Ýj CAvÀ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ DvÀ£À£ÀÄß CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ C¯Éè EzÀÝ §rUɬÄAzÀ DvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àqɹ CzÉ §rUɬÄAzÀ ªÉƼÀPÁ°£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àqɹ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉ¢zÁÝgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 09/10 PÀ®A 341, 504, 324, 323 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15/01/10 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ vÀªÀÄäuÁÚ vÀªÀÄät£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á// amÁÖ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è EzÀÝ PÀ§Äâ PÀqÉzÀÄ §ArAiÀÄ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ PÀæµÀÚ¥Áà 2) avÀÄ vÀAzÉ PÀæµÀÚ¥Áà vÀªÀÄät£ÉÆÃgÀ E§âgÀÄ ¸Á// amÁÖ UÁæªÀÄ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ ¥ÀPÀÌ¢AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ JPÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ® ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÀ CA¢zÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀ°è WÁtPÉÌ PÀ§Äâ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÉÝ£É CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ C¯Éè EzÀÝ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É »AzÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àqɹ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è, ¨É¤ß£À°è ºÉÆqÉ¢zÁÝgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/10 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15-01-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ gÁªÀıÉÃnÖ §A¥À½î ¸Á: ¯ÁzsÁ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 15-01-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̽UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀ®Ä vÀ£Àß CvÉÛ ªÀiÁªÀ£À ªÀÄ£É ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §A¢zÀÄÝ »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 15-01-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄ vÀ£Àß ¨sÁªÀ£ÁzÀ UÀt¥ÀwUÀ J UÀuÁå ¨ÁgÉÆà DqÀÄ PÀmÉÆÖÃuÁ CAvÁ PÀgÉzÁUÀ ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ UÀt¥ÀwAiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ gÁdÄ vÀAzÉ UÀt¥Àw, 2] PÀ®Äè @ PÀ®è¥Áà vÀAzÉ UÀt¥Àw, 3] ±ÁAvÀÄ vÀAzÉ UÀt¥Àw J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉUÉ UÀuÁå ¨ÁgÉÆà CAvÁ PÀgÉAiÀÄÄwÛ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ gÁdÄ EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ §®UÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀUÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ±ÁAvÀÄ EvÀ£ÀÄ PÉʪÀÄÄ¶ë ªÀiÁr ªÀÄÄRPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ JgÀqÀÄ vÀÄnUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÉ£ÀÄ. PÀ®Äè @ PÀ®è¥Áà EvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwUÉ gÁdÄ EvÀ£ÀÄ PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è M¢ÝgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.