January 24, 2010

Bidar District Daily Crime Update 24-01-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 24-01-2010

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/2010 PÀ®A 379, 511 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 23/01/2010 gÀAzÀÄ 0215 UÀAmÉUÉ UÉÆÃPÀļÀ UÁæªÀÄzÀ ²æà «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÛ£ÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ 4 d£À C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ zÉêÀ¸ÁÛ£ÀzÀ ¥ÉnÖUÉ MqÉAiÀÄĪÀ ±À§Ý ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀ£ÁzÀ ²æà £ÁUÀ£ÁxÀ ºÀÄ®UÀÄwÛ EvÀ£ÀÄ ±À§Ý PÉý ºÉÆÃgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä zÉêÀ¸ÁÛ£ÀzÀ zÁ£ÀzÀ ¥ÉnÖUÉ ºÀwÛgÀ 4 d£ÀgÀÄ ¤AwzÀÄÝ £ÉÆÃr AiÀiÁgÀÄ C°è CAvÁ aÃjzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ C°èAzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt zÉêÀ¸ÁÛ£ÀzÀ zÁ£ÀzÀ ¥ÉnÖUÉ MqÉAiÀÄ®Ä ¥Àæwß¹zÀjAzÀ ¸ÀzÀj ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀiÁzsÀ ªÀÄÄgÀ½zsÀgÀgÁªÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ, ªÀAiÀÄ 60 «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÛ£ÀzÀ CzsÀåPÀëgÀÄ ¸Á UÉÆÃPÀļÀ EªÀgÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/10 PÀ®A 279 L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 23/01/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É §UÀzÀ® ²ªÁgÀzÀ°èAiÀÄ PÀqÉzÀ PÀ§Äâ ¦üAiÀiÁ𢠲æà UÉÆ«AzÀ vÀAzÉ ¸ÀA¨Áf ¹AzsÉ ªÀAiÀĸÀÄì 18 ªÀµÀð eÁåw ªÀÄgÁoÀ GB ¯Áj £ÀA. JªÀÄ.JZÀ-26 JZÀ-5070 £ÉÃzÀÝgÀ QèãÀgÀ ¸ÁB ªÀÄÄSÉÃqÀ fB £ÁAzÉÃqÀ EªÀgÀÄ vÀÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) PÁSÁð£ÉUÉ ºÉÆÃV PÀ©â£À ¯ÉÆÃqÀ SÁ° ªÀiÁr ¥ÀÄ£ÀB §UÀzÀ® ²ªÁgÀzÀ°èAiÀÄ PÀ§â£ÀÄß ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ªÀÄzÁåºÀß CAzÁdÄ 3 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆgÀnzÀÄÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄAUÀ®V PÁæ¸À PÀqɬÄAzÀ ªÀÄ£ÁßJSÉýî PÀqÉUÉ J£À.JZÀ.-9 gÉÆÃr£À ªÉÄ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ SÉÃt gÀAeÉÆüÀ PÁæ¸À¢AzÀ CAzÁdÄ CzsÀð Q. «ÄÃ. ªÀÄÄAzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ eÁÕ£ÉñÀégÀ EªÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀjAzÀ »rvÀ vÀ¦à gÉÆÃr£À §®UÀqÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è EzÀÝ ¤Ã®Vj VqÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ eÁÕ£ÉñÀégÀ EªÀ£ÀÄ ¯Áj C°èAiÀÄ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀzÀ QèãÀgÀ PÀqÉUÉ qÁåªÉÄd DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/2010 PÀ®A 96(©) Pɦ PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 22/01/2010 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ alUÀÄ¥Áà ¥ÀlÖtzÀ°è gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ ZÉQAUï ºÁUÀÆ ¥ÉmÉÆæ°AUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ 0330 UÀAmÉUÉ alUÀÄ¥Áà ¥ÀlÖtzÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ eÉÊ ªÀiÁvÁ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ C°è M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ PÀvÀÛ®°è CAUÀrAiÀÄ ±ÉlÖgï ºÀwÛgÀ PÀvÀÛ®°è ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛç £ÉÆÃr NqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÁUÀ DvÀ¤UÉ ¨É£ÀÄß ºÀwÛ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ PÁ²£ÁxÀ CAvÀ vÉÆzÀ®ÄvÁÛ ºÉýzÁUÀ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀªÀÄAd¸À PÁtzÀPÉÌ ¥ÀÄ£ÀB ¥ÀÄ£ÀB «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀd£ÀzÁgÀ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁw ºÉüÀĪÁ G// PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á// ¦æAiÀiÁzÀ²ð¤ PÁ¯ÉÆä alUÀÄ¥Áà CAvÀ w½¹zÀÄÝ DvÀ£À CAUÀ gÀhÄrüÛ ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä DvÀ£ÀÄ ¸ÉÆAlzÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄ CAzÁdÄ 2 ¦üÃl GzÀÝ MAzÀÄ ¨sÁUÀ ZÀÄ¥ÁV EnÖPÉÆArzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀj gÁr¤AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ gÁwæ CAUÀrUÀ¼À ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÀåPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/10 PÀ®A 323,324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23/01/2010 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà vÁ£Áf vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁd ¥Ánî 46 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á/ £ÀA¢ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgï EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®¢AzÀ JwÛ£À UÁr ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀĺÉÃvÁ§ vÀAzÉ ZÁAzÀ¸Á§ zÀÄPÁ£ÀzÉÆgï ºÁUÀÄ E£ÀÄß M§â E§âgÀÄ ¸Á/ ªÀÄeÁð¥ÀÄgÀ [JA] EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ M¼ÀV¤AzÀ KPÉ JwÛ£À UÁr ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛj CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/10 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23/01/2010 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ ªÀĺÉÃvÁ§¸Á§ zÀÄPÀ£ÀªÁ¯É 30 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á/ ªÀÄeÁð¥ÀÄgÀ [JA] EªÀgÀÄ vÀ£Àß UÁrAiÀÄ°è PÀ§Äâ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ DgÉÆæ vÁ£Áf vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁd ¥Ánî 46 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á/ £ÀA¢ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgï FvÀ£ÀÄ ¤ªÀÄä ¨sÀAr FPÀqÉ KPÉ vÀgÀÄwÛ¢ CAvÀ CªÁåZÀ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/10 PÀ®A 427, 447, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22-01-2010 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æà PÀ¯ÁåtgÁªÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉ¥Áà ±ÉlPÁgÀ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: zÀħ®UÀÄAr EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ CªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ CPÀÌ ¥ÀPÀÌ EzÀÄÝ ¤Ãj£À PÀmÉÖ ¸À®ÄªÁV «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÆ EªÀgÀ ¥ÀPÀ̼ÁzÀ §®©üêÀÄ ±ÉlPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæPÁ±À ¸Á: zÀħ®UÀÄAr EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-01-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ zsÀ«ÄÌ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/10 PÀ®A 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 21-01-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1215 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ªÀiÁªÀÄ£ÀPÉÃj UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ±À²PÀ¯Á UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ ¹gÀ£ÉÆÃgï ªÀAiÀÄ:25 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ªÀiÁªÀÄ£ÀPÉÃj vÁ: f: ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è £ÀÄUÉÎPÁ¬Ä VqÀPÉÌ ¸À«ð¸ï ªÉÊgÀ£ÀÄß PÀnÖ DgÉÆæ ¥ÀªÀ£À vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÀgÁªÀ oÁPÀÆgÀ ¸Á: ªÀiÁªÀÄ£ÀPÉÃj EªÀgÀ »nÖ£À VgÀtÂAiÀÄ vÀUÀr£À ±ÉrØ£À PÀnÖUÉUÉ E£ÉÆßAzÀÄ ¸À«ð¸ï ªÉÊj£À vÀÆ¢AiÀÄ£ÀÄß PÀnÖ MUÉzÀ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß ¸À«ð¸ï ªÉÊgÀ ªÉÄÃ¯É ºÁPÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ CgÉÆæAiÀÄÄ «zÀÆåvï ¸ÀgÀ§gÁdÄ EzÀÝ ªÉÊgÀ£ÀÄß vÀUÀr£À ±ÉrØUÉ vÀUÀ°¹zÀÝ PÁgÀt vÀUÀr£À ±ÉrØ£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §A§ÆPÉÌ PÀnÖzÀ ¸À«ð¸ï ªÉÊgÀzÀ°è PÀgÉAmï ºÀjÃzÀÄ §mÉÖ MUÉzÀ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß ºÁPÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼À°è «zÀÆåvï ºÀjÃAiÀÄÄvÁÛ ªÀÄÆbÉðºÉÆÃV ©¢ÝgÀÄvÁÛgÉ. vÀPÀët ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ ¨ÉgÉAiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ¥ÀqÉzÀÄ CzÉà ¢ªÀ¸À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹gÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 22-01-2010 gÀAzÀÄ ©qÀÄUÀqɪÀiÁrzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼À°è ºÁUÀÄ ªÉÄÊAiÀÄ°è «zÀÆåvï ºÀjÃzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÉÄÊAiÀÄ®è ¤±ÀPÀÛªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.