January 27, 2010

BIDAR DISTRICT DAIILY CRIME UPDATE 27/01/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27/01/2010

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/10 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ B 26/01/2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¯Áj £ÀA J.¦M.-36 JPÀë-3855 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÁªÀ ºÉʧvÀ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀĸÀÄì 42 ªÀµÀð eÁ B °AUÁAiÀÄvÀ G B ¥sÀ¹ð ªÁå¥ÁgÀ ¸Á B ¯ÉÃPÀÑgÀ PÁ¯ÉÆä UÀuÉñÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ªÁå¥ÁgÀ PÀÄjvÀÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ¬ÄAzÀ vÀAzÀ ¥sÀ¹ðUÀ¼ÀÄ ¨sÁ°Ì RAqÉæUÀ°èAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAUÀrAiÀÄ »AzÉ ¸ÀzÀj ¥sÀ¹ð ¯ÉÆÃqÀ E½¹ SÁ°AiÀiÁzÀ ¯Áj vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¯Áj Qè£ÀgÀ PɼÀV½zÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄAzÀUÀqÉ EzÀÝ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ vÉUÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀÆgÀAiÀiÁå vÀAzÉ JA. ¸ÉÊ®A ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð ¯Áj £ÀA B J.¦.-36 JPÀë-3855 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á B ªÀÄÄZÀÑgÀ¯Á vÁ: ºÀ¸À£À ¥Àæw f¯É: ªÀgÀAUÀ® (J.¦.) FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀÄgÀPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¯Áj ªÀÄÄA¢£À PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ vÉUÉAiÀÄÄwÛgÀªÀ Qè£ÀgÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄÆZÉÑgÁªÀÄ®Ä ¸À®¥Á ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð ¸Á: ®Qëöä¥ÀÆgÀ (J.¦) FvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¤°è¹zÁUÀ C°èAiÉÄ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ J®ègÀÄ ºÉÆÃV ¯Áj Qè£ÀgÀ£ÀÄß J©â¹ £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀ£À §®UÀqÉ ¨sÀÄd¢AzÀ §®PÁ® vÉÆqÉAiÀĪÀgÉUÉ ¯ÁjAiÀÄ mÉÊAiÀÄgÀ ºÉÆÃVzÀjAzÀ J®Ä§ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀAvÉ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊ ªÀÄ¯É C®è°è vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1700 UÀAmÉ DVvÀÄÛ. £ÀAvÀgÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ QèãÀgÀ gÀªÉÄñÀ EvÀ¤UÉ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃ¥ÀðqÉ ªÀiÁqÀ®V ¯Áj Qè£ÀgÀ gÀªÉÄñÀ UÀÄt ªÀÄÄRªÁUÀzÉ ¸ÀzÀj ¯Áj rQ̬ÄAzÀ DzÀ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è 1905 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 16/10 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 26/01/10 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉ ¢AzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃnÖ ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ RÄzÀÄݸÀÄ vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ ®¸ÀÌgÉ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð GB fÃ¥À £ÀA. JªÀÄ.gÀhÄqÀ.gÀhÄqÀ.-5166 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÁB ¤uÁð EªÀgÀÄ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 25/01/2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß ªÀÄ£ÁßKSÉýî¬ÄAzÀ ¤uÁð UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¤uÁ𠲪ÁgÀzÀ°è ±ÀAPÉæ¥ÁàUÀÄgÀÄ EªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ CdUÀgÀ vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ ¸ÁB ¤uÁð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À £ÀA. PÉJ-39 JªÀÄ-217 £ÉÃzÀÄÝ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ fÃ¥ÀUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vɯÉAiÀÄ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ §®PÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ fÃ¥À£À°è EzÀÝ ¤Ã®ªÀÄä PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ EªÀjUÀÄ ¸ÀºÀ ¥ÉÃmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 18/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 26/01/2010 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀAzÀUÀƼÀ ±ÁªÀÄvÁ¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É alUÀÄ¥Àà PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ DmÉÆÃjPÀë £ÀA. PÉJ-39/2130 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ §¸Àt ªÉÃgÁ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð eÁw PÀ§â®UÉÃgÀ ¸ÁB ±ÁªÀÄvÁ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ PÀĽvÀÄ alUÀÄ¥Àà PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀj¤AzÀ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ ¹ÃgÁd vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ C¨ÉÃzÀ C° DmÉÆà jÃPÀë £ÀA. PÉJ-39/3095 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÁB ªÀÄ£ÁßJSÉýî FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà jPÀëªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ DmÉÆà jPÀëPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß E§âjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ DgÉÆæ vÀ£Àß DmÉÆà jÃPÀë ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 17/2010 324, 323, 504 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/01/2010 gÀAzÀÄ 0800UÀ UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà ªÀĺÉñÀUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð eÁåw PÀÄgÀħ ¸ÁB ªÀiÁqÀUÀƼÀ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆævÀ£ÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ EvÀ£ÀÄ K gÀAr ªÀÄUÀ£ÀUÉ, ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É ¤£Àß ªÀÄUÀ dUÀ£ÁßxÀ EvÀ£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆArzÁÝ£É ºÀt PÀÆqÀÄ CAvÁ CAV »rzÀ£ÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E®è £À£Àß ªÀÄUÀ §AzÀ £ÀAvÀgÀ PÀÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÁUÀ PÉʬÄAzÀ PÁ°¤AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ C°èAiÉÄ ¤AvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ KPÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÁ PÉýzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ C°èAiÉÄ ©zÀÝ PÀj PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ ¥sÀPÀ½AiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ CAvÁ PÉÆmÁÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ