January 7, 2010

DAILY CRIME UPDATE 07/01/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA ¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 07/01/2010

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 01/2010 PÀ®A: ºÀÄqÀV PÁuÉ:-
¢£ÁAPÀ: 06/01/2010 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀt¥Àw vÀAzÉ: £ÁUÀ¥Áà ºÁgÀÆgÀUÉjPÀgï ¸Á/ PËqÀUÁAªÀgÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 03/01/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 0800 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²¯Áà ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄgÀ½ §gÀzÀ PÁgÀt ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ PÀqÉ ºÀÄrPÁrzÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 04/2010 PÀ®A: 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹. ¸À.ªÁ. 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ 06/01/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ: gÁªÀÄtÚ ¸Á/¨ÉÆÃgÁ¼À EªÀgÀ vÀªÀÄä zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉãÉAzÀgÉ, ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1930 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ºÉÆîzÀ°è vÉÆÃUÀj gÁ² ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä JwÛ£À §ArAiÀÄ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ vÁ£ÀÄ ºÁUÀÆ vÀ£Àß vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ vÁ¬Ä vÉÃdªÀÄägÀªÀgÉ®ègÀÆ vÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ gÁ.ºÉ. £ÀA-9gÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ªÀiÁUÀðªÁV ¨ÉÆÃgÁ¼ÀUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ C¥ÀjavÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JwÛ£À UÁrUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉ ºÁUÀÆ vÁ¬ÄUÉ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzsÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥ÉÊQ gÁªÀÄuÁÚ EªÀjUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁwæ 2245 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 03/2010 PÀ®A: 324, 504 ¸À.ªÁ. 34 L.¦.¹:-
¢£ÁAP:À: 06/01/2010 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀeÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ: ªÀiÁzsÀÄgÁªÀ ¸Á/ ºÀįÁå¼À EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÉAPÀl EvÀ¤UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥ÀæPÁ±À ªÀiÁ£É ªÀÄvÀÄÛ CZÀð£Á EªÀj§âgÀÆ ±Á¯É PÀlÖqÀzÀ ºÀtzÀ §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄPÉƼÀÄîwÛÃgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ dUÀ¼À vÀqÉzÁUÀ £ÀªÀÄä ªÀÄzsÉå §gÀĪÀQ ¤£ÁågÀÆ CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ DgÉÆæ CZÀð£Á EªÀ¼ÀÄ PÀ°è¤AzÀ §®PÉÊ ªÀÄÄUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 04/2010 PÀ®A: 324, 504 ¸À.ªÁ. 34 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 06/01/2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CZÀð£Á EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉãÉAzÀgÉ, DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÉAPÀl vÀAzÉ: ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ 2) ¸ÀeÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ: ªÀiÁzsÀÄgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á/ ºÀįÁå¼À EªÀgÀÄ ¥ÀAqÀj ªÀiÁ£ÉgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÀªÀÄäUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÁÝUÀ CzÀPÉÌ ªÉAPÀl EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¤£ÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀt PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ E¯Áè CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀeÁ¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ PÀ°è¤AzÀ §®UÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.