June 16, 2009

Daily Crime Update - 16-06-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 16-06-2009


©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/2009 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹. :-

¢£ÁAPÀ 15-6-09 gÀAzÀÄ ªÀĺÉAzÁæ ZÁA¦AiÀÄ£ï DmÉÆà mÁæ° £ÀA. PÉJ 38/4153 £ÉÃzÀgÀ°è PÀ©âtzÀ ¸ÉAnæAUï ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÉÆA¢UÉ a®èVð¬ÄAzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ vÀgÀÄwÛgÀĪÁUÀ ZÁ®PÀ£À Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ «ÄgÁUÀAd zsÀjAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ gÀªÀjUÉ ºÁUÀÆ ZÁ®PÀ¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 163/09 PÀ®A 465,468 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 15/06/09 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀºÀ¹®zÁgÀgÀÄ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ¥Àæ.zÀ.¸À. vÀºÀ¹¯ï PÀbÉÃj ¨sÁ°Ì ¸ÀzÀå r¹¹ ¨ÁåAPï »AzÀÄUÀqÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÉêÁ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è d£Àä ¢£ÁAPÀ wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁr ¸ÉêÉAiÀÄ°è ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÀÄÝ DvÀ£À «gÀÄzÀÞ Qæ«Ä£À® ªÉÆPÀzÀªÉÄä ºÀÆqÀĪÀAvÉ EgÀĪÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/09 PÀ®A 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 15.06.09 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ zÉêÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw gÉÆÃqï PÀgï ªÀAiÀÄ 39 ªÀµÀð G ; ªÁå¥ÁgÀ eÁw ; ªÀÄgÁoÀ ¸Á ; ªÀÄ£É £ÀA. 3-4-686 £ÁgÁAiÀÄtUÀÄqÁ ºÉÊzÁæ¨Ázï ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À EvÀgÉ ¸ÀºÀZÀgÀgÀÄ PÀÆrPÀÆAqÀÄ ¨ÉƯÉgÉÆà PÁgï £ÀA. J.¦.09/©.J¯ï-9609 gÀ £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÊzÁæ¨Ázï ¢AzÀ ²æà ¹gÀr ¨Á¨Á zÀ±Àð£À ¥ÀqÉzÀÄPÀÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä gÁ.ºÉ.£ÀA. 9 gÀ ªÉÄÃ¯É DgÉƦvÀ E¨Áæ»ÃA vÀAzÉ ªÀÄ»vÁ¨ï ¸Á¨ï ¸ÀzÀj ¨ÉÆïÉgÉÆà PÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØ wqÁØ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀÄgÀĢåï zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀvÉÆÃn vÀ¦à gÉÆÃr£À §® §¢UÉ ºÉÆÃV ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 01 30 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ . ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ AiÀiÁjUÀÄ UÁAiÀĪÁVgÀĪÀÅ¢®è . ªÁºÀ£À vÀ¯É PɼÀUÁV ©zÀÄÝ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 94/09 PÀ®A 429 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 15-06-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ zÁ§PÁ(¹) UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÉ¥Áà vÀAzÉ gÁªÀıÉÃmÉÖ¥Áà ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð ¸Á: zÁ§PÁ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀ JªÉÄä DgÉÆævÀ£ÁzÀ «±Àé£ÁxÀ EvÀ£À ºÉÆ®zÀ°è ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀÅzÀPÉÌ CAvÀ ºÉÆzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ JªÉÄäUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, CzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 73/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 184 L.JA.«. JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 15/06/2009 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ-¨Á°Ì gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ vÀļÀ¹ÃgÁªÀÄ vÀAzÉ ¸ÀA§uÁÚ §¸À£ÉÆÃgÀ ¸Á-KtPÀÄgÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA.PÉJ-39/n-2412- n-2413 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-39/n-2412- n-2413 £ÉÃzÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÀÄgÀħSÉüÀV PÁæ¸À ºÀwÛgÀ gÉÆÃqÀ zÁqÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƪÀÄäUÀ¼ÁzÀ L±ÀéAiÀiÁð vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À ªÀAiÀÄ 8 ªÀµï EªÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁr ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÉÆý¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ 79/09 PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 16-6-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÁ±É¥Áà vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Áà dÄ¯É ¸Á: UËgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÀ£ÉAzÀgÉ, gÁd¥Áà @ gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw dªÀiÁzÁgÀ EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-06-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 0800 UÀAlUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÁd¥Áà ºÁUÀÄ EvÀ£À CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ UÉÆÃgÀR @ UÉÆïÁå vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄ gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JAlÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÉƨÁ¬Ä¯ï vÉUÉzÀÄPÉÆAr¢Ý CAvÀ PÉýzÀjAzÀ ¤£Àß ªÉƨÁ¬Ä¯ï vÉUÉzÀÄPÉÆAr¯Áè CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ ¸ÀzÀj gÁd¥Áà ªÀÄvÀÄÛ UÉÆïÁå EªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀªÀiÁäPÀwÛ ªÀÄvÀÄÛ §rUÉ vÉÆj¹ ¤£ÀUÉ fêÀ¢AzÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ºÉzÀj¹ PÀwÛ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ UÉÆïÁå EªÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ £À£Àß JqÀUÉÊ, ªÉƼÀPÉÊ PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.