June 7, 2009

Daily Crime Update - 07-06-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 07-06-2009.

ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ n«J¸ï «PÀÖgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¼ÀªÀÅ

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20, 21-5-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà d£ÁzsÀð£À eÉƶ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ eÉƶ ¸Á: zÀvÀÛAiÀiÁåUÀ°è ¥À£Áì® vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ MAzÀÄ n«J¸ï «PÀÖgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ 38 ºÉZï 8886 C: Q: 15,000/- gÀÆ. £ÉÃzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ZÁ®PÀ£À CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ C¥ÀWÁvÀUÀ¼ÀÄ
1) zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 128/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ:-
¢£ÁAPÀ:06/06/09 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ºÀ®§UÁð ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ JªÀiï.J¯ï.¹. EzÉ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀ®§UÁð ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄwgÁªÀ PÁ¢¥ÀÆgÉ ¸Á/ WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 06/06/09 ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄwgÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£ÁzÀ §æºÀä vÀAzÉ ªÁfgÁªÀ ªÀiÁ£ÀPÁgÉ ¸Á/ £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ. E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀA:PÉ.J-38-eÉ-4193 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É CA¨É¸Á«UÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CºÀªÀÄzÁ¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è 1230 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ DAiÀÄvÀ¦à gÀ¸ÉÛ JqÀ§¢UÉ gÀ¸ÉÛ zÀÄgÀÄ¹Û ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ PÀqÉ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®UÀtÂÚ£À PɼÀUÉ §®ªÉÄ®Q£À°è §®PÀÄwÛUÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉà PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 154/09 PÀ®A. 279, 337 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 06/06/09 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ ZÀAzÀæ¥Áà ¸ÁAUÁªÉªÀAiÀÄ 40 G/PÉÆ° eÁ/ªÀqÀØgÀ ¸Á/ºÀÄ®¸ÀÆgÀ vÁ/§¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ E£ÀÆß E§âgÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄ¢AzÀ ¨sÁ°ÌUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄä £ÉAlgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ vÀªÀÄä UÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì §¸ï ¤¯ÁÝtPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÉ.E.© JzÀÄgÀÄUÀqÉ CgÉÆævÀ£ÁzÀ ²æÃ¥ÀvÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ gÁªÀiÁf ªÀAiÀÄ 20 ¸Á/PËgÀ vÁ/¨sÁ°Ì EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÀÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J/35 E/7661 £ÉÃzÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CdUÀÄgÀÄPÀvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 6/6/09 gÀAzÀÄ 13.15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æêÀÄw ²æÃzÉë UÀAqÀ ²ªÁf ¨ÉÊ®¥ÀvÀÛgÀ ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ªÀAiÀÄ:22 ªÀµÀð, ¸Á;»ªÀÄävÀ £ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 5/6/09 gÀAzÀÄ 0200 UÀAmÉUÉ »ªÀÄävÀ£ÀUÀgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ £ÉUÀt ²æêÀÄw PÀ«vÁ UÀAqÀ ©üêÀĸÉãÀ ¨ÉÊ®¥ÀvÀÛgÀ EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CªÀgÀ ªÀģɬÄAzÀ M¯É HzÀĪÀ PÀ©âtzÀ ¥ÉÊ¥À vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É, ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ: 06/06/09 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ °AUÀzÀ½î (PÉ) UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ ©gÁzÁgÀ ¸Á: °AUÀzÀ½î(PÉ) CAUÀ¼ÀzÀ°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁߣÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀiÁqÀ®Ä ºÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw gÉõÁä¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ ©gÁzÁgÀ ªÀ:40 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á;°AUÀzÀ½î(PÉ) EªÀjUÉ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ §®PÉÊ CAUÉÊAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ £ÁUÀ£ÁxÀ¤UÉ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ: 07/06/09 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ PÉƼÀÆîgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ®PÀëöät G¥ÀPÁgÉ ªÀ:35 eÁ: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÁ G: PÀÄ° ¸Á;PÉƼÀÄîgÀ ªÀÄvÀÄÛ ²gÉÆêÀÄt PÀÆr DgÉÆæ vÀļÀ¹gÁªÀÄ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¥ÀqÀ¸Á¯É ¸Á: PÉƼÀÄîgÀ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÀªÀÄä ²ÃgÉÆêÀÄtÂAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĤvÁAiÉÆA¢UÉ £ÉAl¸ÀÜ£À ªÀiÁr FUÀ ªÀÄzÀĪÉUÉ KPÉ M¯Éèà C£ÀÄßwÛ¢ÝAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÁUÀ ªÀÄzÀĪÉà DUÀÄwÛAiÀiÁ CxÀªÁ E¯Áè CAvÀ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆæ vÀļÀ¹gÁªÀÄ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ K.¸ÉÆ¼É ªÀÄUÀ£É £À£ÀUÉ PÉüÀ¼ÀÄ §A¢¢Ý ¤£ÀUÉ JµÀÄÖ »ªÀÄävÀ CzÀ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.