June 25, 2009

DAILY CRIME UPDATE 25-06-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 25/06/2009

JgÀqÀÄ PÀqÉ ¥ÀævÉåÃPÀ C¥ÀWÁvÀ : ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ E§âgÀ ¸ÁªÀÅ
1) ©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 167/09 PÀ®A: 279, 337, 338, 304(J) L¦¹.
¢£ÁAPÀ: 25/06/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ: «ÃgÀ±ÉÃnÖ d£ÀªÁqÁ ¸Á/ amÁÖ EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 24/06/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¸ÀĨsÁµÀ EªÀj§âgÀÆ vÀªÀÄä ¯Áj £ÀA: PÉ.J39/1388 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA: PÉ.J-38 J-5961 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¸ÀzÀj ¯ÁjUÉ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊf£ÁxÀ ºÁUÀÆ ¸ÀĨsÁµÀ EªÀj§âjUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ: UÀÄAqÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 34, ¸Á/ fUÁ(©) EvÀ£ÀÄ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É(.) CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ DzsÁgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 197/09 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 24/06/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà VgÉ¥Áà vÀAzÉ ©üªÀÄ¥Áà £ÁUÀÆgÀ ¸Á- ¥ÀAqÀgÀUÉÃgÁ vÁ- §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ©üêÀıÁå ºÁUÀÆ ªÀÄ®è¥Áà E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: J.¦-09 ©.¦-0103 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ zsÀƪÀÄä£À¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ ªÀÄÄRªÀiÁr ¤AwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA: PÉ.J-39 J-5558 £ÉÃzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉà ¹UÀ߯ï vÉÆÃgÀzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀj ¯ÁjUÉ »AzÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ©üêÀıÁåUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀnÖgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®è¥Áà EvÀ¤UÉ ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî®VzÉ.

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt ;-

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/09 PÀ®A 448, 366 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/06/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ® UÀ¤ vÀAzÉ C¯ÁèªÀŢݣÀ ªÀÄįÁèªÁ¯É ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: PÀ¼À¸ÀzÁ¼À ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw E§âgÀÄ ¨sÁ°Ì £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉøÀ EzÀÝzÀjAzÀ ¨sÁ°ÌUÉ §AzÁUÀ 1230 UÀAmÉUÉ UÁæªÀÄzÀ ¢UÀA§gÀ ºÁUÀÄ SÁ¼Á«ÄAiÀiÁå E§âgÀÄ w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ 1100 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ZÁAzÀ vÀAzÉ ¸Áä¬Ä®¸Á§ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 5-6 d£ÀgÀÄ ¸Á: ¸ÁªÀ½ vÁ: OgÁzÀ vÀªÀÄä PÉÊUÀ½°è ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸À°ªÀiÁ EªÀ½UÉ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
1) ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/06/2009 gÀAzÀÄ 0345 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà CºÀäzÀ vÀAzÉ £À©¸Á§ UÀ¤ ¥ÀmÉî ¸Á// ªÀÄAUÀ®V gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 24/06/09 gÀAzÀÄ 0230 UÀAmÉUÉ ªÀÄAUÀ®V UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è gÁ.ºÉ. 9 gÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ PÁgÀ £ÀA J¦-11/J.J¥sï-1764 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ gÀ«ÃAzÀæ gÉrØ vÀAzÉ ©.¥ÉzÁÝgÉrØ ¸Á// G¥ÀmÁè f// PÀjªÀÄ£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÁgÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄä¯É gÁ.ºÉ. 9 gÀ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ D®zÀ VqÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ M¼ÀUÀqÉ PÀĽvÀ DgÉÆæ ºÁUÀÆ gÁdgÉrØ EªÀjUÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 107/09 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/06/09 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ gÁA¥ÀÆgÀ-gÁeÉøÀégÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¥Àæ¨sÀÄ ªÀĺÁgÁd gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¸Á: gÁA¥ÀÆgÀ ¯Áj £ÀA PÉJ 39-3919 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À §®¨sÁUÀPÉÌ ¥À°Ö ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¯Áj ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁjAiÀÄ°èAiÀÄ ªÀiÁ®Ä qÁåªÉÄÃd CVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ EAzÀæfÃvÀ ªÀAiÀÄ 25 ¸Á: ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/09 PÀ®A. 279,337, L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 24/06/09 gÀAzÀÄ 1420 WÀAmÉUÉ DgÉÆæ ¥Àæ¨sÀÄgÉrØ ZÀ®ÄªÉÄà n«J¸ï ZÁåA¥À £ÀA PÉJ 02 AiÀÄÄ 5548 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ºÀAzÁæ FvÀ£Àß vÀ£Àß n.«.J¸ï ZÁåA¥À £ÉÃzÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀqÉÆüÁ ºÀAzÁæ¼À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É gÁZÉÆÃmÉñÀégÀ ªÀÄoÀzÀ JzÀÄjUÉ ªÉÆûvÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd PÁgÀ¨Áj ¸Á: ¸ÀÄAoÁt EvÀ¤UÉ rQ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÉÆ»vÀ EvÀ¤UÉ JqÀ PÁ½£ÀªÀÄƼÀPÁ®Ä PÀ¼ÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁzÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÀȺÀtÂUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 196/09 PÀ®A 504, 323, 506, 498(J) eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ: 24/06/09 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiïJ¯ï¹ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ C°èUÉ ºÉÆÃV ¦ügÁå¢ü ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀ ¸ÁgÁA¸ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ 3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ PÀ£ÀPÀmÁÖ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀÄAqÀ°PÀgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ vÁA§gÉ EªÀgÉÆA¢UÉ DVzÀÄÝ. ¦üAiÀiÁð¢UÉ M§â¼ÀÄ ªÀĺÀ¼ÀÄ »nÖ ¸ÀwÛÃgÀÄvÁÛ¼É. FUÀ MAzÀÄ ªÀgÉ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ¥ÀÄAqÀ°PÀgÁªÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹ÃPÀªÁV vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, F §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ ºÁUÀÆ PÁPÁ£ÁzÀ ªÀÄÄgÀ°zsÀgÀ vÀAzÉ UÀÄAqÁfgÁªÀ ©gÁzÁgÀ EªÀjUÉ w½Ã¹zÉÝ. CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ºÁUÀÆ ªÉÄÊzÀÄ£À ºÀtªÀÄAvÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ vÁ¬Ä ºÁUÀÆ PÁPÁ¤UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¨ÉÊzÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÉÄÊzÀÄ£À ºÁUÀÆ CvÉÛ «ªÀįÁ¨Á¬Ä ªÀiÁªÀ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ºÁUÀÆ £ÉUÉt PÀ¸ÀÆÛgÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ «oÀ®gÁªÀ DªÁUÀ DªÁUÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¤£ÀÄ ¸Àj¬Ä®è ¤£ÀUÉ PÉ®¸À §gÀĪÀÅ¢®è. ¤£ÀÄ ¤£Àß vÀªÀgÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ªÀiÁ£À¹ÃPÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¢£ÁAPÀ 24/6/09 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CvÉÛ, ªÀiÁªÀ ºÁUÀÆ ªÉÄÊzÀÄ£À ªÀÄvÀÄÛ £ÉUÀt EªÀgÀÄ PÀÆqÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½ªÀÄzÀ ¨ÉÊzÀÄ J®ègÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä ºÁUÀÆ vÀªÀÄä¤UÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr PÀgɬĹ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÀªÀÄUÉ ºÀvÀÄÛªÀ¢®è E£ÉÆߪÉÄä §AzÀgÉ R¯Á¸À ¤£Àß PÉÊPÁ®Ä ªÀÄÄjAiÀÄÄvÉÛªÉ. CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉzÀjAzÀªÀÄ ªÉÄÊ J¯Áè £ÉÆêÀÅ GAmÁVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

CPÀæªÀĪÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÀÄzsÀå ªÀ±À :-
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 195/09 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 02/06/09 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ RZÀjvÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ 1) D£ÀAzÉ UËqÁ ¥ÉÆæÃ.¦J¸ïL 2)¹¦¹-958 3)¹¦¹-1417 ºÁUÀÄ 4)¦¹-1477 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ZÀAzÀ£ÀºÀ½î PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ PÁæ¸ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨ÁmÉ®UÀ¼À PÁl£ÀUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¤AwzÀÝ 2 C¥ÀjavÀ d£ÀgÀ£ÀÄß zÁ½ªÀiÁr »ÃrzÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ 1) ªÀĸÁÛ£À vÀAzÉ ¸ÁºÉçSÁ£À ¥ÀoÁt 35ªÀµÀð 2) £ÁUÀgÁd vÀAzÉ PÀªÀįÁPÀgï PÀ®UÀÄAr 30ªÀµÀð eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ E§âgÀÄ ¸Á-zÀħ®UÀÄAr JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬Ä UÀħ®UÀÄAr UÁæªÀÄzÀ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ CAvÀ¥Áà UÀAUÁ EªÀgÀ¢gÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆæUÀ¼ÀºÀwÛgÀ¢AzÀ 1) 4 PÁl£ï PÉJ¥sï ¸ÁÖçAUÀ ©AiÀÄgÀ MAzÉÆAzÀgÀ°è 650 JªÀiïJ¯ï £À 12 ¨ÁmÉ®UÀ¼ÀÄ MlÄÖ 48 ¨ÁmÉ®UÀ¼ÀÄ. 2) 3 PÁl£ï £ÁPï Ol ©ÃAiÀÄgÀ , MAzÉÆAzÀgÀ°è 330 JªÀiïJ¯ï £À 24 ¨ÁmÉ®UÀ¼ÀÄ MlÄÖ 72 ¨ÁmÉ®UÀ¼ÀÄ 3) 8 PÁl£ï AiÀÄÄJ¸ï «¹Ì,MlÄÖ 180 JªÀiïJ¯ï £À384 ¨ÁmÉ®UÀ¼ÀÄ.4) 1 PÁl£ï Njd£À¯ï ZÉÆAiÀÄì , 90 JªÀiïJ¯ï £À 96 ¨ÁmÉ®UÀ¼ÀÄ C,Q- 69280/- gÀÆ ºÁUÀÄ 2 ºÉƸÀ n«J¸ï ¸ÀÄ¥ÀgÀ JPÉì¯ï ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊ®PÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ºÁªÀÅ PÀaÑ ªÀåQÛ ¸ÁªÀÅ
OgÁzÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 14/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 24-06-09 gÀAzÀÄ 0530UÀAmÉUÉ OgÁzÀ(©) ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ¬ÄAzÀ MAzÀÄ JªÀÄ.J¯ï.¹ ¥ÀvÀæ §A¢zÀÄ ¹éPÀj¹PÉÆÃAqÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¢£ÁAPÀ: 23-06-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ©üªÀÄgÁªÀ ¸Á//JPÀA¨Á EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èzÁÝUÀ «µÀPÁj ºÁªÀÅ PÀrzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄ EgÀÄvÀzÉÝ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ£À ºÉÃAqÀw ªÀ¤vÁ UÀAqÀ ©ªÀÄgÁªÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.