June 8, 2009

Daily Crime Update - 08-06-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 08-06-2009.

PÉÆ¯É ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀt :-
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 172/09 PÀ®A 498 (J) 307 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/5/09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ²¨ÁgÁt UÀAqÀ ¸ÀÄAzÀgÀgÁd ElÖUÉ ¸Á-PÉ JZï © PÁ¯ÉÆä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 7-6-08 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¸ÀÄAzÀgÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ElÖUÉ ºÁUÀÄ ¹APÀgÀªÀiÁä, vÉjUɪÀiÁä, C°ÃPÁ ªÉÄÃp ºÁUÀÆ ¸ÀĺÁ¹¤ J®ègÀÄ ¸Á: PÉ.ºÉZï.© PÁ¯ÉÆä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ. EªÀgÀ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀ¼À PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 07-6-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 ¦JªÀiï PÉÌ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆÃ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉݱÀ¢AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ Dgï¹¹ bÀwÛUÉ EªÀgÀ®ègÀÄ PÀÆr £ÉÃtÄ ºÁQzÀgÀÄ CµÀÖgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉÄîPÉÌ JwÛ fêÀ G½¹zÀgÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃUÀ ºÁQzÀ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ£Àß

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 151/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 04-06-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 2000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ²ªÀPÁAvÁ vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà ªÀÄÆ®UÉ ªÀAiÀÄ:29 ªÀµïð eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G:UÀÄvÉÛÃzÁgÀ ¸Á:eÉÊ£Á¥ÀÄgÀ ¸ÀzÀå ªÀÄ.£ÀA:9-1-274 UÀAUÁ¤®AiÀÄ £ÀA¢ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ«zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀéAvÀ HgÁzÀ eÉÊ£Á¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄPÉÌ PÀÄlÄA§zÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. C®ªÀiÁgÁPÉÌ Qð ºÁQ ªÀÄ®UÀĪÀ ¥À®AUÀ£À UÁ¢AiÀÄ PɼÀUÉ C®ªÀiÁgÁzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ElÄÖ HjUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ:06-06-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 2000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄgÀ½ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ZɯÁ覰èAiÀiÁV ©¢ÝzÀݪÀÅ £ÀAvÀgÀ C®ªÀiÁgÁªÀ£ÀÄß vÉgÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä UÁ¢AiÀÄ PɼÀUÀqÉ EnÖzÀ C®ªÀiÁgÁzÀ QðAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ C®ªÀiÁgÁªÀ£ÀÄß vÀgÉzÀÄ C®ªÀiÁgÁzÀ°è EnÖzÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 20,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ 2) 40 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¥ÁnèUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ QêÀÄvÀÄÛ 40,000/- »ÃUÉ MlÄÖ CAzÁdÄ 60,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀµÀÄÖ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 173/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 7/6/09 gÀAzÀÄ 1245 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆV ¦ügÁå¢ ²æà oÁPÉÆgÀ vÀAzÉ UÉÆÃ¥ÀÄ eÁzÀªÀ ªÀAiÀÄ-26,ªÀµÀð eÁ-®A¨Át G-PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á-£ÁUÀÄgÁ zsÁAqÀ vÁ/f-UÀÄ®âUÁð EªÀgÀ ºÉ½PÉ ¥ÀrzÀÄPÉÆÃArzÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠢£ÁAPÀ: 7/06/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1100 UÀAmÉUÉ PÁgÀ ºÀÄtÂÚªÉÄ EzÀÄÝzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä HjUÉ CgÀ«AzÀ vÀAzÉ ºÀjZÀAzÀæ ZÀªÀít EªÀ£ÉÆÃA¢UÉ ªÉÆÃlgÀ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA-PÉJ-32/J¸ï-5300 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄ¯É PÀĽvÀÄ J£ï ºÉZï-9gÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÉ.E.© PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA-PÉJ-39/E-4135 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CvÀªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆÃAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ qÀQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ®PÉÌ UÀ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÄ ¸ÀzÀj CgÀ«AzÀ vÀAzÉ ºÀjZÀAzÀæ JvÀ¤UÉ vÀ¯ÉÃUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÆV¤AzÀ ¨Á¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀÄrzÀ ªÀÄÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀÄÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 174/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ:-
¢£ÁAPÀ: 7/6/09 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ JªÀÄ.J¯ï.¹. ¥ÀvÀæ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ PÀÄqÀ¯É D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ PÉÆlÄÖ E°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦ügÁå¢ ²æà ªÀiÁtÂPÀ®gÁªÀ vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄðºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ vÀĪÀÄ£À¥À°è ªÀAiÀÄ 39 ªÀµÀð G: §AUÁgÀ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: vÁn¥ÁPÀgÁeÉÆïÁ ªÀÄAqÀE¸ÀÖ UÉÆÃzÁªÀj [J¦] EªÀgÀ vÀªÀÄä ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸ÉÃj ²jr ¸Á¬Ä¨Á§ zÀ±Àð£ÀPÉAzÀÄ lªÉgÁ ªÁºÀ£À £ÀA J¦-16/JPÀì 4208 £ÉÃzÀgÀ°è ¢£ÁAPÀ: 6-6-09 gÀAzÀÄgÁwæ1100 UÀAqÉUÉ «dAiÀĪÁqÀ [J¦] EAzÀ ©lÄÖ gÁºÉ £ÀA 9gÀªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À oÁPÀÆgÀ zsÁ§zÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ ºÁ°£À mÁåAPÀgÀ £ÀA JªÀiï.JZï-12/¹n-3787 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁåAPÀgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̽vÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ PÉ. ¤Ã°ªÀiÁ UÀAqÀ PÉ, ªÀÄÄgÀ½ ªÉÆúÀ£À EªÀ½UÉ JqÀ¸ÉÆAlPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¦.gÀvÀß ªÀiÁ¯Á UÀAqÀ PÉÆÃmÉñÀégÁ«ªÀ½UÉ §® ªÀÄƼÀPÁ® ºÀwÛgÀ ªÀÄÄjzÀAvÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, lªÉÃgÁ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ªÀįÉèñÀégÀgÁªÀ vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á® PÀȵÀÚ EªÀ¤UÉ §® vÉÆÃqÉ ªÀÄÄjzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ, ZÀgÀ¼Á vÀAzÉ ªÀÄÄgÀ½ ªÀAiÀÄ 7 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ JqÀ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ gÀPÁÛAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj WÀl£É ¢£ÁAPÀ: 7-6-09 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ DVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj mÁåAPÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁåAPÀgÀ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ©ÃzÀgï ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ:-
¢£ÁAPÀB 07-06-09 gÀAzÀÄ 1950 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ. ¥sÀvÉÛ zÀªÁðeÁ gÀªÉÄñÀ DmÉÆà ªÉÆmÁ¸ïð ±ÉÆgÀƪÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÉ.GvÀÛªÀÄ vÀAzÉ PÉ.zÉëzÁ¸À, 38ªÀµÀð, ¤«Äðw PÉÃAzÀæzÀ°è CPËAmÉAmï, PÀªÀiÁ®£ÀUÀgÀ ¸ÀzÀå dgÀĸÀ¯ÉêÀiï PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉ.J-38/ºÉZï-9368 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛ¢AzÀ dgÀĸÀ¯ÉêÀiï PÁ¯ÉÆäUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¯Á®ªÁr gÉïÉé UÉÃmï PÀqɬÄAzÀ ¸ÀÆÌlgÀ £ÀA: PÉJ-38/E-2787 £ÉÃzÀÝ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ¯ÉÊmÉ ºÁPÀzÉ £ÀqɬĹ vÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄUÀ¤UÉ vÀgÀazÀ ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 176/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ:-
¢£ÁAPÀ 7/6/09 gÀAzÀÄ 2:30UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ UÀÄgÀ£ÁxÀ R£À±ÉÃnÖ eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ G-K¯ÉQÖç²AiÀÄ£ï ªÀAiÀÄ-22ªÀµÀð EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ Hj£À «oÀ® vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà M¼ÀzÉÆÃrØ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ n«J¸ï JPÉì¯ï ®Æ£Á £ÀA-PÉJ39/9807 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄ¯É CªÀgÀÄ ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉÃUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 3:30 UÀAmÉUÉ gÁ ºÉ £ÀA-9gÀ ªÉÄÃ¯É ºÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ PÁgÀªÀÄÄAV gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ. ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÁgÀ £ÀA. JªÀiï.JZï-13/J¹-4012 £ÉÃzÀ£ÀÄß Cw ªÉUÁ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ fªÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆÃAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ n«J¸ï ªÉÆÃlgÀUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ »AzÉ PÀĽvÀ «oÀ® EªÀjUÉ JgÀqÀÄ ªÉÆüÀPÉÊ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÉZÁÑVgÀÄvÉÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

5) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 155/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ ;-
¢£ÁAPÀ 07/06/09 gÀªÀÄzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. QñÀ£ÀgÁªÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀfgÁªÀ §ÆgÁ¼É ªÀAiÀÄ 60 G/ªÁå¥ÁgÀ eÁ/ªÀÄgÁoÁ ¸Á/ªÀÄzÀPÀnÖ ¸ÀzÀå ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA J.¦/28 «/6693 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ PÁgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀPÀnÖ UÁæªÀÄ¢AzÀ SÁ£Á¥ÀÆgÀ ªÉÄʯÁgÀ ªÀÄ®uÁÚ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì §¸À ¤¯ÁÝtzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ CgÉÆævÀ£ÁzÀ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ ªÀAiÀÄ 54 G/§¸À £ÀA PÉ.J/38 J¥sï/453 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ qÀæöåªÀgÀ £ÀA 448 ©ÃzÀgÀ §¸À r¥ÉÆà ¸Á/gÁªÀÄ¥ÀÄgÉ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß §¸À£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀÄgÀÄPÀvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÀÄä¯É §¸À ¤¯ÁÝt PÀqÉUÉ wgÀÄV £ÀªÀÄä PÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ PÁj£À°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/09 PÀ®A 498(J), 323, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 3&4 r.¦.DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 04/06/09 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw AiÀiÁ¹ä£À¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ªÀĸÁÛ£À ©gÁzÁgÀ 20 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA GzÉÆåÃUÀ ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á vÁ¼ÀªÀiÁqÀV EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ K£ÉAzÀgÉ £Á®ÄÌ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ §mÉÖ MUÉAiÀÄ®Ä CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ §AUÁgÀ ¨É½î ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwzÀÝ£ÀÄ. F §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ «µÀAiÀÄ w½¹zÀÄÝ CªÀgÀÄ DgÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ ¦ügÉÆÃdSÁ£À CvÉÛ ¸Á¨ÉÃgÁ¨ÉÃUÀA EªÀjUÉ ªÀgÀzÀPÀëuÉ §AUÁgÀ, ºÀt, PÉÆqÀĪÀÅzÁV ¸ÀªÀÄeÁ¬Ä¹ w½¹ºÉÆVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ UÀAqÀ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉý, ¤Ã£ÀÄ F §UÉÎ K£ÁzÀgÀÄ ºÉ½zÀgÉ ¤£ÀUÉ fªÀAvÀªÁV ©qÀĪÀÅ¢¯Áè. ºÉÆqÉzÀĺÁPÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. EzÀgÀAvÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ £ÁzÀ¤AiÀÄgÁzÀ ªÀÄ°PÁ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ CfªÉÆ¢Ý£ï ¸Á L£Éƽî, 2) ªÀĪÀÄvÁd¨ÉÃUÀA UÀAqÀ D¨ÉÃzÀ ¸Á §UÀzÀ¯ï 3) vÉʨÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ £À¬ÄªÉÆ¢Ý£ï ¸Á ªÀÄAUÀ®V EªÀgÉ®ègÀÄ DUÁUÀ vÁ¼ÀªÀiÁqÀV UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ªÀgÀzÀPÀëuÉ, §AUÁgÀ, ºÀt vÀgÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢UÉ DUÁUÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¢£ÁAPÀ: 04-06-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ UÀAqÀ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ DUÀ®Ä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ£À°è ºÀÄqÀÄVAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÀAqÀ¤UÉ ¨ÉÃgÉ ªÀÄzÀÄªÉ DUÀ¨ÉÃqÀ CAvÀ CA¢zÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀPÉÆlÄÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ ±ÉÃR ¥sÀAiÀiÁeÉÆ¢Ý£ï ¸Á RlPÀaAZÉÆý ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ dUÀ¼À £ÉÆÃr ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. dUÀ¼À ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/09 PÀ®A 324, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 7-6-09 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀ« vÀAzÉ ªÀĺÁ«ÃgÀ ¹AUÀ, 18 ªÀµÀð G ¹é¥ÀgÀ PÉ®¸À, eÁw ªÉĺÀvÀgÀ ¸Á UÁA¢ü £ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ CwÛUÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä NtÂAiÀÄ°èzÀÝ ¤Ãj£À mÁåAQUÉ ºÉÆV ¤ÃgÀ®Ä vÀÄA§®Ä PÉÆqÀ ºÀZÀÄѪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÀ°ªÀÄ vÀAzÉ d°Ã® ºÁUÀÆ ªÀĺÀ§Æ§ vÀAzÉ d°Ã® E§âgÀÄ UÁA¢ü £ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ vÀ£Àß eÉé£À°èzÀ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 175/09 PÀ®A 506 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ: 7/6/09 gÀAzÀÄ 11600 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥Á¥Á¯Á® gÀd¥ÀÄvÀ ªÀAiÀÄ-40 ªÀµÀð G: PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï ZÁ®PÀ ©ÃzÀgÀ r¥ÉÆà ¸Á-PÀƪÀiÁgÀ aAZÉÆý EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ HgÁzÀ PÀĪÀiÁgÀaAZÉƽ UÁæªÀÄzÀ°è EgÀÄwÛgÀĪÀzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀªÀÄAiÀÄ ¹PÁÌUÀ¯É¯Áè HjUÉ §AzÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¢£ÁAPÀ: 29/4/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ°è®èzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ eÉÆåÃw EªÀ½UÉ §§ZÀr UÁæªÀÄzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ EªÀ£ÀÄ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀjAzÀ CªÀ£À «gÀÄzÀÝ ¦ügÁåzÀÄ PÉÆÃlÄÖ UÀÄ£Éß zÁR°¹gÀÄvÁÛgÉ. PÉ®ªÀÅ¢ªÀ¸ÀUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀ£ÀAvÀgÀ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ EªÀ£ÀÄ AiÀiÁgÀzÉÆà ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ½¹PÉÆÃnÖgÀÄvÁÛ£É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄ EgÀÄvÁÛ¼É. ¢£ÁAPÀ: 7/06/09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àß 1300 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ ¤wãÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ ±ÉlPÁgÀ ªÀAiÀÄ-21ªÀµÀð eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á-ZÉÆÃArUÀ°è ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ EAzÀæfvÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ¹AzÉ ªÀAiÀÄ- 20ªÀµÀð eÁ-ºÀjd£À ¸Á-£ÁªÀzÀV ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄÛ §§ZÀr UÁæªÀÄzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ eÉÆåÃw EªÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ fªÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛªÉ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÄwgÀĪÁUÀ Hj£À gÀWÀÄ£ÁzsÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà & ²ªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà PÀÄgÀ§R½UÉ gÀªÀgÀÄ Pɽ¹ PÉÆÃAqÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¥ÀævÀåóóPÀëªÁV £ÉÆÃrgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁqÀĪÀAvÉÛ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ CAvÀºÉ½zÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.