June 13, 2009

Dail Crime Update - 13-06-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 13-06-2009.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/09 PÀ®A 25 ¨sÁgÀwAiÀÄ DAiÀÄÄzsÀ C¢ü¤AiÀĪÀÄ :-

¢£ÁAPÀ 12-6-09 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ C¥sÉÆæÃd SÁ£ï vÀAzÉ »zÁAiÀÄvÀįÁè SÁ£ï EvÀ£ÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ C¢üPÀÈvÀªÁV ¯ÉʸɣÀì ¥ÀqÉAiÀÄzÉ MAzÀÄ zÉò DAiÀÄÄzÀÞ ºÁUÀÄ MAzÀÄ fêÀAvÀ ªÀÄzÀÄÝ UÀÄAqÀÄ EnÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ RavÀ ªÀvÀðªÀiÁ£À §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gɪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÀÄgÀªÀ eÉÆvÉUÉ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤UÉ »rzÀÄ CvÀ£À ªÀ±À¢AzÀ MAzÀÄ zÉò jªÁ®égÀ ºÁUÀÆ MAzÀÄ fêÀAvÀ ªÀÄzÀÄÝUÀÄAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/09 PÀ®A 3 & 7 E.¹. PÁAiÉÄÝ eÉÆvÉ 3, 8, 9, zÀ PÉgÉƹ£ï (j¹ÖçPÀë£ï D£ï AiÀÄĸï & ¦üPÉìµÀ£ï D¥sï ¸É°AUï ¥Éæöʸï 1983 ) :-

¢£ÁAPÀ; 12-06-09 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀiÁzÁåºÀß 1300 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ C±ÉÆÃPÀ ºÉÆÃl¯ï ºÀwÛgÀ CºÁgÀ ¤ÃjPÀëPÀgÁzÀ ²æà J. ¸ÀÄzsÁPÀgÀ gÀªÀgÀÄ MAzÀÄ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ mÁæöå°AiÀÄ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝgÉ, JAzÀÄ ªÀiÁ»w §A¢gÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ mÁæöå° £ÀA.JªÀÄ.n.r. 7821 £ÉÃzÀgÀ°è ¹ÃªÉÄ JuÉÚ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ mÁæöå°AiÀÄ ZÁ®PÀ¤UÉ ¤°è¹ «ZÁj¹zÁUÀ ¸ÀzÀj ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¹zÀÝAiÀiÁå ¸Áé«ÄzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ £Á¹ÃgÀ JA§ÄªÀ¤UÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, CAvÀ ZÁ®PÀ w½¹gÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj ¹ÃªÉÄ JuÉÚ £ÉÆÃrzÁUÀ ¤Ã° §tÚzÀ JuÉÚ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¤ÃqÀĪÀ JuÉÚ EzÉ EªÀgÀÄ PÀ¼À¸ÀAvÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÁlPÉAzÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ F ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£ÀågÀ ªÀiÁ»w PÀÄjvÀÄ ¸À°è¸À¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 08/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 12/6/09 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁvÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ £Áå£ÉÆèÁ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw ®A¨ÁqÁ, ªÉÄùÛç PÉ®¸À ¸Á; «±Áé¸À£ÀUÀgÀ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ ®R£À vÀAzÉ £ÁvÀÄgÁªÀÄ EªÀ£ÀÄ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ ¢ªÁ£ÀfgÀªÀgÀ vÉÆÃlPÉÌ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃV ¤ÃgÀÄ vÀgÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀªÀÄä NtÂAiÀÄ dºÁAVgÀ EªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ dºÁAVgÀ EªÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉAmï ªÉÊgÀ ºÁQzÀ eÉ. ªÉÊgÀzÀ°è PÀgÉAmï E½zÀÄ ®R£À EªÀ£À JqÀUÉÊ QgÀĨÉgÀ½UÉ PÀgÉAmï ºÀwÛ ªÀÄævÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/09 PÀ®A 324,504, eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 12/06/2009 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÀvÁÛwæ vÀAzÉ UÉÆ«AzÀgÁªÀ vÉUÀA¥ÀÆgÉ ¸Á: PÉÆgÉPÀ¯ï EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¤ÃrzÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 12/06/09 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ DgÉÆævÀgÁzÀ J1 £ÁªÀÄzÉêÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¸ÀÄgÀmÉ J2 £ÀªÀ£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ ¸ÀÄgÀmÉ E§âgÀÆ ¸Á: PÉÆgÉPÀ¯ï ¥Á£ÀqÀ©â ºÀwÛgÀ ªÀÄtÂÚ£À 7700/- gÀÆ. PÉÆr CAvÀ PÉýzÁUÀ £ÁªÀÄzÉêÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀ£ÁxÀ EªÀj§âgÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà §AzÀÄ ºÀt PÉüÁÛ E¢ÝAiÀÄ ¤£Àß AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀt PÉÆqÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ºÉ½ CªÁZÀÑ ¨ÉÊzÀÄ ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà ºÀt PɼÀ®Ä §jÛ ¤£Àß AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀt PÉÆqÀĪÀÅ¢®è ºÉÆUÀÄ CAvÀ CªÁZÀÑ ¨ÉÊzÀÄ fAeÁªÀÄĶתÀiÁr PÀ°è¤AzÀ ºÀuÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/09 PÀ®A 324,504,506, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 12-06-09 gÀAzÀÄ oÁuÉUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀªÀgÁzÀ dUÀ£ÁßxÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀÄvÀÄÛ C¤Ã¯ï PÀĪÀiÁgÀ ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÃtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ¸É¦üÖ mÁåAPÀ ¤ÃgÀÄ £ÀªÀÄä eÁUÉAiÀÄ ¸ÉgÉAiÀÄ°è KPÉ ©ÃqÀÄwÛ¢Ýj CAvÀ ªÁzÀ «ªÁzÀ ªÀiÁr dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¸ÉæüÖ mÁåAPÀ ¤ÃgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ £Á°UÉ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝªÉ «£ÁPÁgÀt KPÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÀ PÉýzÁUÀ E§âgÀÄ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÉÆà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄUÉ §Ä¢Ý ºÉüÀĪÀªÀ£ÀÄ CAvÀ eÉÆÃvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ dUÀ£ÁßxÀ DgÉÆæ EvÀ£ÀÄ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ºÀuÉUÉ ºÁUÀÆ §® ¨sÀÆdPÉÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ EªÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ KqÀ ¨sÀÆdPÉÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀgÀPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 12-06-09 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ°AUÀAiÀiÁå vÀAzÉ gÁZÀAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw PÁé°Ã¸À fÃ¥À £ÀA§gÀ JªÀÄ.ºÉZÀ 06 qÀ§Æè 4439 £ÉÃzÀgÀ°è vÀªÀÄä PÀÄlÄA§zÀ eÉÆvÉ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ - ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ »¨ÁâgÉ vÉÆÃlzÀ ºÀwÛgÀ MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀjAzÀ ªÁºÀ£ÀªÀÅ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §® §¢AiÀÄ°è ¥À°ÖAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® ºÉqÀQ£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ fæ£À°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ £ÁUÀªÀiÁä, ªÀÄÄzÀݪÀiÁä, ®Qëöä ªÀÄvÀÄÛ G¯Á¨Á¬Ä EªÀgÀÄUÀ½UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÁ¼ÀVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ 12-6-2009 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà AiÀÄĪÀgÁd vÀAzÉ EAZÀÆgÉ ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ PÀÆ° ªÀÄ£ÀĵÀå£ÁzÀ ²æÃgÀAUÀ vÀAzÉ PÁ²gÁªÀÄ UÀªÁgÉ ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ EªÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀqÉ EgÀĪÀ gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥Án® zsÁ¨Á ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzïÝ fÃ¥À £ÀA PÉJ 39 JªÀiï 143 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ²æÃgÀAUÀ £À ¸ÉÊPÀ¯ï UÉ rüQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA. 161/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 12/06/09 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ªÀĺÀ¸ÁzÉë UÀAqÀ zsÀļÀ¥Áà ªÁUÀgÁd ¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÁ¢üPÁ ªÀAiÀÄ 5 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ PÀ®ªÁr UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À DZÉ ªÀÄ®«¸Àdð£ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ CgÉÆævÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸À£ÀÄäR¥Áà n«J¸À ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J/39 eÉ/165 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á/PÀÄgÀħSÉüÀV EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀÄgÀÄPÀvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÁ¢üPÁ EªÀ½PÉ rQÌ ªÀiÁr ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ vÀgÀavÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 182/09 PÀ®A 326 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 12/06/09 gÀAzÀÄ 2315 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ¸ÉÆãÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ZÉÃmÉÖ¥Áà ºÉüÀªÀ ªÀAiÀÄ-50ªÀµÀð G-ªÀÄ£ÉPÉ®¸À eÁ-ºÉüÀªÀ ¸Á-gÉhÄÃgÀ¥ÉÃl ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ºÉý §gɹzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ , ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ±ÉñÀªÀiÁä¼À ªÀÄzÀĪÉUÁV 30 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ EzÀgÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ZÀmÉÖ¥Áà ºÁUÀÄ ªÀÄUÀ ¸ÀAdÄ ªÀÄƪÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀAdÄ EvÀ£ÀÄ £Á£ÉÃPÉ ¸Á¯Á PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÁ ¨ÉÊzÀÄ C¯Éè ©¢ÝzÀÝ MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¨Á¬ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ MAzÀÄ ºÀ®Äè ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.