June 10, 2009

Daily Crime Update - 10-06-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 10-06-2009

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 06/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ; 09-06-09 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ±ÉÆèsÁ UÀAqÀ ZÀAzÁæªÀÄt EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀÄ£É ¯ÁqÀUÉÃjAiÀÄ°èzÀÄÝ vÀ£ÀUÉ CAUÀ «PÀ® UÀAqÀ £ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÝPÉÌ fêÀ£ÀzÀ°è ¨ÉøÀgÀUÉÆAqÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀÝjAzÀ CªÀ¼À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÁUÀ ¢£ÁAPÀ; 09-06-09 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ¸ÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ ¢ªÀUÀAvÀ w¥ÀàuÁÚ ¸Á: ¯ÁqÀUÉÃj gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 155/2009 PÀ®A 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 09-06-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 0430 UÀAmÉUÉ ²æà ¢°Ã¥ÀPÀĪÀiÁgÀ ¸ÁUÀgÀ ¦.J¸ï.L(PÁ,¸ÀÄ) gÀªÀgÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¹¦¹-1532 gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ £Ë¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 0500 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ 1 ¯Áj £ÀA. J.¦-27/JPïì-3915 Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ ºÁUÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/09 PÀ®A 32 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ eÉÆvÉ 328 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 09/06/09 gÀAzÀÄ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀ «£ÉÆÃzÀ @ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¥ÉæêÀĹAUï ¸Á: zsÀ£ÀÆßgÁ vÁAqÁzÀªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀ¤AzÀ 10 °ÃlgÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä CA Qà 1,000/- gÀÆ £ÉÃzÀÄÝ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.66/09 PÀ®A 504, 324, 323, 341 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 09-6-09 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠤AUÀªÀiÁä UÀAqÀ ¢. ¥ÁAqÀÄgÀAUï gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 09-06-09 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀAzÉ E§âgÀÆ gÉÆüÁªÁr ²ªÁgÀzÀ°è£À ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ ©üªÀıÁ vÀAzÉ ªÉAPÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ zÁj vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤ªÀÄUÉ JµÀÄÖ ºÉýzÀgÀÄ ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀÄvÁÛ E¢Ýj JAzÀÄ CªÁåZÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ ;-
¢£ÁAPÀ 08.06.09 gÀAzÀÄ gÁwæ DgÉÆævÀ ©ÃgÀ¥Áà vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ªÀAiÀÄ: 22, mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà £ÀA. JªÀiï.JZï.24-¹-2479 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¥ÀlÖtzÀ CA¨ÉÃlÌgï ªÀÈvÀÛ¢AzÀ §¸ïì ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ mÉÆÃgɸïÖ ¯ÁqÀÓ ºÀwÛgÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÀ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØ wqÁØ ZÀ¯Á¬Ä¹PÀÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀĺÉñÀ vÀAzÀ UÀÄAqÁfgÁªÀ gÀªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ºÀwÛ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ . CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/09 279,337,338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 09.06.09 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, G: PÉ.J.27/9206 gÀ £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÀĪÀÄ£Á¨Ázï PÀqɬÄAzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ PÀqÉUÉ gÁ.ºÉ.£ÀA. 9 gÀ ªÀÄÆ®PÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÀ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ØCqÁØ wqÁØ ZÀ¯Á¬Ä¹PÀÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀqÉÆüÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À §®§¢UÉ EgÀĪÀ MAzÀÄ ªÀiÁ«£À ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ DgÉÆævÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À mÉA¥ÀĪÀ£À°è PÀƽvÀ EvÀgÉ d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ . ¸ÀzÀj WÀl£ÉUÉ PÁgÀt£ÁzÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉÌAzÀÄ CAvÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀÆlÖ ¦üÃAiÀiÁðzÀÄ ºÉüÀPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 73/09 PÀ®A 454, 380 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ 09-06-2009 gÀAzÀÄ 1930 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¥Àæ¯ÁízÀgÁªÀ £É®ªÁqÉ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð G:MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁw:ªÀÄgÁoÀ ¸Á; vÀÄUÁAªÀ (ºÉZï) vÁ:¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 05-06-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ 1400 UÀAmÉUÉ UÁæªÀÄzÀ M§â gÀvÀ£À vÀAzÉ C¥ÁàgÁªÀ ¸ÉÆãÁ¥ÀÆUÉð ®Qëöä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¥ÀÆeÁj EªÀgÀÄ §AzÀÄ w½¹zÉãÉAzÀgÉ ¨sÀUÀªÁ£À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ gÁªÀÄwÃxÀð EªÀ£ÀÄ ®Qëöä UÀÄrUÉ §AzÀÄ, £Á£ÀÄ UÀÄrAiÀÄ læ¸ÀÖ EzÉÝãÉ, CAvÀ ºÉý vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀ©âtzÀ ºÀvÉÆÃn¬ÄAzÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°èzÀÝ PÁtÂPÉ ¥ÀnÖUÉAiÀÄ Qð MqÉAiÀÄĪÁUÀ ¤Ã£ÀÄ »ÃUÉPÉ PÁtÂPÉ ¥ÀnÖUÉ MqÉAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÀ PÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¥ÀÆeÁj E¢Ý ¸ÀĪÀÄä£É PÉÆqÀÄ CAvÀ ºÉý Qð MqÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 50,000/- gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ®QëöäAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV UÀÄrAiÀÄ°èzÀÝ 5 UÁæA, §AUÁgÀzÀ MAzÀÄ vÉÆlÖ®Ä C:Q;7,000/- gÀÆ. ºÁUÀÄ ¸ÀtÚ ¸ÀtÚ ¨É½îAiÀÄ 24 vÉÆnÖ®ÄUÀ¼ÀÄ C:Q:2,000/- £Á®ÄÌ §AUÁgÀzÀ ªÀÄtÂUÀ¼ÀÄ C:Q:100/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ ¨É½îAiÀÄ £Á®ÄÌ nPÀ½UÀ¼ÀÄ C:Q:50/- ºÁUÀÄ JgÀqÀÄ §AUÁgÀzÀ zÉÆqÀØ vÁ½UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¸ÀtÚ §AUÁgÀzÀ vÁ½ C:Q:3,000/- gÀÆ. 13 ¨É½îAiÀÄ PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ C:Q:250/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ C:Q;62,400/- gÀÆ. ¨É¯ÉªÀżÀî ¸ÀévÀÛ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ¥ÀÆeÁj w½¹zÀ£ÀÄ. F §UÉÎ UÁæªÀÄzÀ°è «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À «gÀÄzÀÝ oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ «ZÁgÀ ªÀiÁrzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ «µÀAiÀÄ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrzÀ ºÀt £ÀªÀÄÆäj£À ¦.PÉ.¦.J¸ï. ¨ÁåAPÀ£À°è vÀ£Àß ªÀÄvÀÄÛ ±ÁªÀÅgÁd vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁf vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ ¥Ánî EªÀgÉÆA¢UÉ ¨ÁåAPÀ£À°è dªÀiÁ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. J®ègÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆqÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ F WÀl£É 0100 ¦.JªÀÄ.UÉ DVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±À ªÉÄ°AzÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 73/2009 PÀ®A 454,380 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/09 PÀ®A 279,338 L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀÄ.«. DPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 9-06-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà ªÀAiÀĸÀÄì 42 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1630 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ n.«.J¸À. ZÁA¥À ¸ÀA. PÉJ-39 E-927 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¨ÉÆÃgÀªÀ¯ïPÉÌ ºÉÆÃV ¤ÃgÀÄ ZÁ®Ä ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ HgÀ°è ¤ÃgÀÄ ©lÄÖ ªÀÄgÀ½ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ- UÀÄ®§UÁð gÁdå ºÉzÁÝj ªÉÄÃ¯É zsÀ£ÀÆßgÀÄ (DgÀ) PÁæ¹UÉ §AzÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA. PÉJ-32 J-4919 £ÉÃzÀÄÝ §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ PÁgÀt gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ JzÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.