June 23, 2009

DAILY CRIME UPDATE 23-06-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 23/06/2009

ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt:-

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/09 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 22-06-2009 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÉÄÃdgÀ ¸ÀĤîPÀĪÀiÁgÀ Z謃 ¸Á: djUÁAªÁ UÁæªÀÄ f; §PÀìgï ©ºÁgÀ gÁdå ¸ÀzÀå gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ PÉÆmï zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 21-6-2009 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw UÀÄrAiÀiÁ Z謃 ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð EªÀgÀÄ gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ°Ã¤ ©ÃzÀgÀ gÀzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ¯É PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-
1) zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï £ÀA. 14/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ªÀÄÈvÀ: ¸ÀgÀ¸Àéw vÀAzÉ ²ªÀgÁd ªÀÄgÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á/ vÀgÀ£À½î EªÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV C¸Àé¸ÀÞ¼ÁVzÀÄÝ J¯Áè PÀqÉUÉ vÉÆÃj¹zÀgÀÄ PÀÆqÀ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀ¯ÁgÀzÀPÉÌ vÀ£Àß fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢:19/06/09 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmÉUÉ £ÉüÀV ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ gÁªÀÄgÁªÀ »gÀuÁ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ°ègÀĪÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É. EPÉAiÀÄ ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 14/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-06-2009 gÀAzÀÄ 0630 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ UÉÆÃgÀR£ÁxÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ¸Á; ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÉãÉAzÀgÉ vÀ£ÀUÉ ªÀÄÆgÀÄ d£À UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ EzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ ¸ÀAdÄ EvÀ¤UÉ UÀÄ®§UÁðzÀ gÉÃtÄPÁ¨Á¬Ä eÉÆvÉAiÀÄ°è ®UÀß ªÀiÁrzÀÄÝ CªÀ¤UÉ £Á®ÄÌ d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ FUÀ ¸ÀzsÀå UÀ©üðt EgÀÄvÁÛ¼É. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¸ÀAdÄ EªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÁUÀ®Æ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ£ÁVzÀÄÝ DUÁUÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è £ÀªÀÄUÉ ¸ÀA¸ÁgÀ ¸ÁPÁVzÉ £Á£ÀÄ MA¢¯Áè MAzÀÄ ¢ªÀ¸À £ÉÃtÄ ºÁQPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉüÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JAlÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆ¸É UÀÄ®§UÁðPÉÌ ¸ÉƸÉAiÀÄ ¨ÁtvÀ£À EzÀÝ PÁgÀt ºÉÆVzÀÄÝ. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 21-06-2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1900 UÀAlUÉ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ªÀÄÈvÀ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ UÉÆÃgÀR£ÁxÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁw:J¸ï.¹.(ªÀiÁ¢UÀ)¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ EªÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ MAzÀÄ dAUÀ° ¨ÁzÁªÀÄ VqÀPÉÌ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ªÀÄÈvÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 12/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-6-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ C¥ÀjZÀvÀ UÀAqÀÄ ªÀåQÛ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ gɯÉé ¸ÉÖõÀ£ï CªÁgÀtzÀ°ègÀĪÀ ¹§âA¢üUÀ¼À «±ÁæAw PÀlÖqÀzÀ ºÉÆgÉV£À ¨sÁUÀzÀè° gÁwæ ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ CªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆ gÉÆÃUÀ ¢AzÀ §¼À° ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÁÛzÉ. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¨Á§Ä ±ÉÃR vÀAzÉ C§ÄÝ® ±ÉÃPÀ, 42 ªÀµÀð G PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á EgÁ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 13/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 21,22-6-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 0300 UÀAmÉUÉ PÀĪÀiÁj ¨sÀªÁ¤ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 15 ªÀµÀð ¸Á §zÉÆæâݣÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÉÄ®VPÉÆAqÁUÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ CªÀ½UÉ aQvÀì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃj¹zÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 22-6-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0750 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É . F §UÉÎ ªÀÄÈvÀ¼À vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀtzÀ vÀPÀgÁgÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ :-
ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 96/09 PÀ®A 324, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/06/2009 gÀAzÀÄ 2115 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ºÉ¼ÀªÁ ¸Á// ªÀÄ£ÁßJSÉýî gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ zÁgÁ¹AUÀ ºÁUÀÆ EvÀ£À ªÀÄUÀ ¥Àæ¨sÀÄ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÀt PÉÆqÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¼ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-6-09 gÀAzÀÄ 1215 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀiÁ£ÀªÉÃAzÀæ ZÀªÁè vÀAzÉ ¸ÀgÀzÁgÀ eÉ.J¸ï. ZÀªÁè , 22 ªÀµÀð , eÁw ¹Sï G ©.J. «zÁåyð ¸Á ¸ÀĨsÁ¸À £ÀUÀgÀ ¦°ªÀÄ PɯÁSÉÃj f ®TªÀÄ¥ÀÆgÀ GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀ ¸ÀzÀå f.J£ï.r.E. PÁ¯ÉÃd ºÁ¸ÀÖ¯ï ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ CgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ gÁd£À UÉÆæêÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ d¸À¦æÃvÀ ¹AUÀ @ ²®ªÀÄ¥ÀÆgÀ E§âgÀÆ G ©.J. «zÁåyð ¸Á f.J£ï.r.E. PÁ¯ÉÃd ºÁ¸ÀÖ¯ï ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÉÆÃr J ¸Àƽ ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä PÁ¯ÉÃf£À qÉÊgÀPÀÖgÀ ªÀÄÄAzÉ ZÁ½ ( ²PÁAiÀÄvÀ ) ªÀiÁrgÀÄwÛ CAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ E§âgÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ CgÉÆæ gÁd£À UÉÆæêÀgÀ EªÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢UÉ »rzÀÄ PÉÆAqÁUÀ d¸À¦ævÀ ¹AUÀ EªÀ£ÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ CªÀ£À ¨É¤ß£À JqÀ¨sÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ §®¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 132/09 PÀ®A 417, 312 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/6/09 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü UÀÄAqÀªÀiÁä vÀAzÉ E¸Áä¬Ä® ¸Á: ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ D¥Á¢vÀ£ÁzÀ eÁÕ£ÀzÉêÀ vÀAzÉ PÉñÀªÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ºÀjd£À G:«zÁåPÉÃAzÀæ ±ÁAw¤PÉÃvÀ ©.Jqï. PÁ¯ÉÃdzÀ°è ¦æ¤ì¥Á® ¸Á: ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÁV £ÀA§¹ DuÉ ¥ÀæªÀiÁtUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr CªÀ£ÉÆA¢UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß FgÁ¤ UÀ°è ºÁUÀÆ azÀæUÀ°èUÀ¼À°è ªÀÄ£É ªÀiÁr ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÀ®ªÁgÀÄ ¸À® ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀ®Ä ¥ÀzÉ ¥ÀzÉ PÉýPÉÆAqÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ £É¥ÀºÉý ºÁUÀÆ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÁV ºÉý vÀ¦¹PÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ, »ÃUÉ £ÀA©PÉ , ªÀAZÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.